Programma Asfalt-Impuls

Een impuls geven aan het product ‘asfalt’. Dát is het programma Asfalt-Impuls! Nederland is een asfaltland. Vrijwel alle belangrijke wegen bij zowel Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en wegbeherende waterschappen bestaan uit asfalt. Deze wegen maken economische en maatschappelijke activiteiten mogelijk. Het belang van een goed product ‘asfalt’ is hiermee duidelijk.

Doelstellingen

De doelstelling van het Asfalt-Impuls programma is op de eerste plaats het verlengen van de levensduur van onze wegen. Dat moet leiden tot lagere onderhoudskosten en minder verkeershinder. Daarnaast spelen ook duurzaamheid en innovatie een belangrijke rol in de gehele asfaltketen.

Door de Stuurgroep Asfalt-Impuls is de volgende hoofddoelstelling voor het programma geformuleerd:

‘Verdubbeling gemiddelde levensduur van onze asfaltwegen, halvering spreiding in levensduur, halvering CO2-productie, tegen gelijke of lagere kosten.’

Werkwijze

Het programma Asfalt-Impuls is een programma waarin alle stakeholders hun inbreng hebben. Het is daarmee een programma voor en door de sector. De inhoud van het programma is tot stand gekomen via verschillende werksessies. De Stuurgroep Asfalt-Impuls besluit welke voorgestelde projecten tot uitvoering komen. Voor de uitvoering van de projecten worden werkgroepen ingericht. De afstemming tussen de projecten wordt bewaakt door het Kernteam Asfalt-Impuls.

Het programma wordt ondersteund het Programmabureau Asfalt-Impuls. Het Programmabureau is ondergebracht bij CROW.

Financiering

Het programma Asfalt-Impuls wordt gefinancierd door de partners van het programma. Financiering vindt plaats euro’s of via in-kind bijdragen.

Looptijd

Het programma Asfalt-Impuls heeft een looptijd van vijf jaar. Na de voorbereidingen in 2016 en 2017 is het programma in 2018 gestart en zal in 2023 worden afgerond. De projecten kunnen een kortere looptijd hebben.

Asfalt-impuls bij BNR

Asfalt-impuls was bij BNR. Luister het fragment hier terug.

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven