Voor wie?

Wikken en Wegen is bedoeld voor (decentrale) overheden, beleidsmakers en bestuurders die zoeken naar handvatten om eenvoudig en transparant tot onderbouwde afwegingen te komen voor investeringen/beleidsmaatregelen in mobiliteit en infrastructuur.

De aanpak kan worden toegepast bij alle soorten vraagstukken op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid en heeft raakvlakken met andere terreinen zoals  parkeervraagstukken en stadslogistiek.

Omvang

De ervaring leert dat de inzet van Wikken en Wegen het meest loont bij mobiliteitsvraagstukken vanaf circa 200.000 euro (grove richtlijn voor omvang van verwachte investeringen). Bij verwachte investeringen kleiner dan dit bedrag is het mogelijk om meerdere mobiliteitsvraagstukken in één Wikken en Wegen-aanpak onder de loep te nemen.  

Procesfase

Wikken en Wegen is het beste toe te passen in de vroege fasen van een proces. Er zijn nog veel uiteenlopende mogelijkheden om het vraagstuk aan te pakken en een grote kans voor een goede inbreng van betrokkenen. Maar ook verderop in het proces bewijst Wikken en Wegen vaak zijn meerwaarde. Het gaat dan om procesoptimalisatie en om de juiste keuzes te kunnen maken bij de precieze invulling van het project en stakeholders en bewoners erbij te betrekken.

© Copyright 2014 CROW