Methode

Wikken en Wegen is een procesaanpak die met een groep betrokkenen in een aantal stappen - van een probleemanalyse tot een afweging van de verschillende oplossingen - wordt doorlopen.

Bekijk de infographic voor alle stappen in het Wikken en Wegen-proces.


Wikken en Wegen bestaat uit twee workshops van een dagdeel, waarbij de verschillende relevante disciplines vertegenwoordigd zijn. Dat kunnen projectmedewerkers, ambtenaren en bestuurders zijn, maar ook bijvoorbeeld werkgevers, fietsersbond, scholen en bewoners. De workshops worden begeleid door doorwrochte MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse)-experts en uitmuntende procesbegeleiders. De eerste workshop gaat over Wikken, de tweede over Wegen. Tussen beide workshops zit een periode van vier tot zes weken om het nodige rekenwerk te doen.

De opdrachtgever betaalt per vraagstuk voor het traject met beide workshops €8000,- excl. btw. Wordt het vraagstuk complexer door extra verzoeken, dan zal dit meerkosten met zich meebrengen.   

Workshop over wikken

In het eerste dagdeel staat het probleem centraal. In een paar stappen krijgen de deelnemers gezamenlijk inzicht in de verschillende oplossingen en de effecten die deze met zich mee brengen.

Tussenstap

Na de eerste workshop krijgt de consultant een paar weken de tijd om de effecten te kwantificeren en in geld uit te drukken (vaak met expert judgements en bandbreedtes). Hij/zij helpt met de berekeningen. De opdrachtgever dient zelf de benodigde data aan te leveren bij de consultant. Mocht de opdrachtgever hulp nodig hebben met het inventariseren van data, dan kan de consultant dit tegen meerkosten als extra opdracht aannemen.

Workshop over wegen

In de tweede sessie worden de resultaten besproken en wordt de beste oplossing gekozen. De onderscheidende elementen en de onzekerheden krijgen daarbij ruim de aandacht. Er worden – waar nodig – een aantal gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om alle deelnemers een gevoel te geven voor de orde van grootte van de effecten. Tot slot vertalen de deelnemers de resultaten gezamenlijk naar de beslisinformatie die besluitvormers of bestuurders nodig zullen hebben om zo weloverwogen mogelijk een keuze te kunnen maken. Daarbij kunnen ook andere aspecten dan de resultaten van de rekenexercitie een plek krijgen, zoals het beschikbare budget en het draagvlak voor de onderzochte oplossingen.

© Copyright 2014 CROW