Oplossen knelpunten plattelandswegen dichterbij

Een CROW-werkgroep is bezig om de laatste hand te leggen aan kennis voor wegbeheerders over landbouwverkeer. Deze kennis 'Handreiking landbouwverkeer' is een actualisatie van de publicatie uit 2006. Ook is nieuwe kennis toegevoegd over bijvoorbeeld landbouwverkeer in combinatie met wegen binnen de bebouwde kom. De kennis komt begin mei 2017 digitaal beschikbaar via de Online Kennismodules Wegontwerp buiten en buiten de bebouwde kom.

Toename verkeer op erftoegangswegen

Steeds meer mensen gebruiken plattelandswegen als recreatieve fiets-, wandel- of autoroute. Tegelijkertijd worden landbouwvoertuigen groter en zwaarder. Deze combinatie zorgt voor conflicten. Ook binnen de bebouwde kom ontstaan ongewenste situaties als gevolg van landbouwvoertuigen. Steeds vaker krijgen wegbeheerders van gebiedsontsluitingswegen de vraag of zij deze wegen open willen stellen voor landbouwvoertuigen. De handreiking bestaat uit kennis, richtlijnen en regelgeving en geeft voorbeelden van maatregelen die helpen de verkeersknelpunten op te lossen. 
 

Snelheidsverhoging van de baan

Dezelfde werkgroep heeft ook gewerkt aan een afwegingskader voor toelatingsbeleid van landbouwvoertuigen. Dit afwegingskader ging uit van de verhoging van de snelheidslimiet voor landbouwvoertuigen naar 40 km/h. Veel wegbeheerders hadden zich voorbereid op de implementatie echter het wetsvoorstel wat hieraan ten grondslag lag is 13 december 2016 nipt (69/71) door de tweede kamer verworpen.
 

Blijft op de hoogte

Wilt u automatisch op de hoogte worden gebracht als de nieuwe kennis verschijnt? Geef uw belangstelling door via dit formulier:

De pagina herlaadt na verzenden van het formulier.
U ontvangt per e-mail een bevestiging.