Wegontwerp

Bij het ontwerpen van wegen speelt de veiligheid van de weggebruiker een belangrijke rol. CROW ontwikkelde in de loop van de jaren diverse richtlijnen, normen en instrumenten om de wegontwerper te helpen bij het maken van een optimaal wegontwerp. Deze zijn allemaal gebaseerd op het concept Duurzaam Veilig Verkeer (DVV).

Duurzaam Veilig Verkeer

DVV gaat uit van een structurele en preventieve aanpak van de verkeersveiligheid. Daarin zijn ruimtelijke ordening, de vormgeving van de infrastructuur en het gedrag van verkeersdeelnemers op elkaar afgestemd. Alle richtlijnen en publicaties van CROW over wegontwerp zijn op dit concept gebaseerd. In een Duurzaam Veilig wegverkeerssysteem is het van belang dat de weg duidelijk is en dus ‘voor zichzelf spreekt’ en er toe oproept het juiste rijgedrag te vertonen.

Het juiste rijgedrag

Het juiste rijgedrag wordt in grote mate bepaald door een herkenbaar en verkeersveilig wegontwerp. De weggebruiker moet in één oogopslag kunnen bepalen op welk wegtype hij rijdt, welk gedrag nodig is om daarop veilig te kunnen rijden en welk gedrag hij kan verwachten van andere weggebruikers. Hierbij is het van groot belang om het aantal wegtypen te beperken en ieder wegtype herkenbaar en onderling onderscheidend voor de weggebruiker te maken.

Wetten en richtlijnen

Het is erg belangrijk dat wegen goed en begrijpelijk zijn ingericht. Daarom zijn bepaalde zaken die met wegontwerp en wegbeheer te maken hebben vastgelegd in wetten. Daarnaast heeft een wegontwerper te maken met normering en richtlijnen.

Wetten

De wegontwerper heeft onder meer te maken met de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW). In de Uitvoeringsvoorschriften BABW zijn de regels van het BABW uitgewerkt. Ook de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de Regeling verkeerslichten bevatten wetten en regels die een rol spelen bij wegontwerp en wegbeheer. Een wegontwerper mag in principe niet afwijken van wetgeving en vastgestelde normen. Raadpleeg de website www.wetten.overheid.nl voor de actuele en complete wetteksten.

Het Handboek verkeerswetgeving biedt een praktisch overzicht van relevante wet- en regelgeving voor ontwerper en beheerder.

Richtlijnen

De wegontwerper heeft naast wetten en normen ook te maken met richtlijnen die in de CROW-publicaties staan. Richtlijnen zijn niet zo hard als wetgeving en normen. Toch mag de wegontwerper er niet zomaar van afwijken. De wegontwerper moet aangeven waarom hij van de geldende richtlijnen wil afwijken en waarom hij voor een andere oplossing kiest. Ook moet hij aantonen dat die oplossing minstens zo veilig is. Bepaalde delen van richtlijnen zijn weergaven van bestaande wet- en regelgeving. Voor die delen is afwijken uiteraard niet toegestaan. Alle richtlijnen staan in de diverse CROW-publicaties over wegontwerp. U vindt deze in het onderdeel publicaties.