Werkgroep

Werkgroepen zijn ontmoetingen tussen kennis en praktijk. Ontmoetingen tussen professionals van CROW, de overheid en uit het bedrijfsleven. Professionals uit de sector werken kennisvragen uit en zoeken naar antwoorden op onderzoeksvragen. Het resultaat hiervan is dat ze kennis vastleggen in concrete producten en diensten die aansluiten bij de wensen van de gebruikers en waar de praktijk op dat moment behoefte aan heeft.

Op het gebied van Ruimte en Mobiliteit is op dit moment de volgende werkgroep actief.

Gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom:
Van ruimtelijk inpassen naar integraal ontwerp

Dit project richt zich op de ruimtelijke inpassing van gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom. Een integrale aanpak staat hierin centraal. Met deze publicatie is een serie publicaties over de weg en zijn omgeving gereed. Samen met de publicaties ‘Stromen en verblijven (gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom) en het Beeldenboek ‘Plattelandswegen mooi en veilig’ wordt een goed beeld gegeven de meerwaarde van een integrale aanpak.