Geluid

Verkeerslawaai vormt in toenemende mate een probleem in met name stedelijk gebied. Sanering van die knelpunten is een omvangrijke en kostbare opgave. Die knelpunten betreffen overigens alleen nog maar locaties die op basis van de wettelijke normen om aanpak vragen. Voldoen aan de norm wil echter niet zeggen dat sprake is van een gezonde geluidomgeving.

Geluid staat in de top twee van milieufactoren die een nadelig effect hebben op de gezondheid van mensen. De aanpak ervan betekent een enorme winst voor de kwaliteit van de leefomgeving: stiller verkeer leidt tot een gezondere leefomgeving met aantoonbare positieve effecten op de gezondheid van mensen en de leefomgevingskwaliteit.
Als het gaat om de tevredenheid van mensen met hun woonomgeving speelt wegverkeersgeluid van alle milieufactoren zelfs de belangrijkste rol. 

Agendering van geluid

Uit marktanalyse en behoefte-onderzoek is gebleken dat agendering van geluid erg lastig is. Termen als voorkeursgrenswaarden, maximale grenswaarden en dB’s spreken niet tot de verbeelding en vormen een technische insteek. Gezondheid en leefbaarheid staat dichterbij de beleving van burgers en bieden betere kansen voor agendering bij lokale besturen. Het laat tevens de kansen op aansluiting en samenwerking met verschillende beleidsafdelingen zien, zoals Ruimtelijke Ordening, Ontwerp, Beheer, Verkeer, en GGD. Publicatie 332 'Agendering van geluid- de succesfactoren' vertelt u er meer over, gelardeerd met voorbeelden uit de praktijk van uw collega-gemeenten en -provincies. 

Kansrijke maatregelen

Er zijn veel maatregelen mogelijk die bijdragen aan geluidsreductie en vaak tegelijkertijd bijdragen aan luchtkwaliteit, klimaat en leefbaarheid. De meest kansrijke maatregelen zijn verzameld in Factbooks. Die vormen een deelresultaat van het programma Stiller op Weg van het ministerie Infrastructuur en Milieu, dat tot 2013 is uitgevoerd door Agentschap NL en CROW en tot doel had de toepassing van kansrijke (bron)maatregelen te stimuleren.
Het betreft maatregelen op het terrein van stille wegdekken, stille voertuigen en banden, verkeersmaatregelen, ruimtelijke ordeningsmaatregelen en bouwgeoriënteerde maatregelen. Er is ook aandacht voor specifieke geluidshinder van bijvoorbeeld brommers. Hinder die zich niet laat vertalen in de wijze waarop we verkeerslawaai meten en berekenen, maar wel een grote invloed heeft op de hinderbeleving van de burger. 

Stiller verkeer = gezondere leefomgeving

Dat we wegverkeerslawaai willen beperken vanwege gezondheid weten we allemaal, maar hoe zit het nou precies? En wat betekent dat voor betere kansen op samenwerking binnen gemeentelijke diensten? De factsheet 'Stiller verkeer = gezondere leefomgeving' geeft hier antwoord op. Ook het bijbehorende artikel kan u en uw collega’s kan inspireren tot “samenwerken aan leefomgevingskwaliteit”.

Stillerverkeer.nl (opgeheven per 1 juli 2014)

De website www.stillerverkeer.nl besteedde uitgebreid aandacht aan geluidsreducerende maatregelen. De website ging dieper in op stille wegdekken, stille banden en geluidsschermen. Ook was er informatie te vinden over het Reken- en Meetvoorschrift Geluid en C-wegdek.

Let op: de website stillerverkeer.nl is opgeheven. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de Reken- en meetvoorschriften Geluid overgedragen aan het RIVM. Voor vragen over de Reken- en meetvoorschriften Geluid kunt u vanaf 1 juli 2014 terecht bij Infomil. De overige informatie van de site zal via deze pagina's op de CROW-site beschikbaar zijn.