Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit gaat over de uitdaging een evenwicht te bereiken tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat. Het thema kent veel raakvlakken met de sectoren ruimtelijke ordening, milieu en economie.

Integraal beleid

Voor duurzame mobiliteit is integraal beleid onmisbaar. Beleid dat niet alleen gericht is op een betere bereikbaarbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Maar beleid dat ook bijdraagt aan het bereiken van klimaatdoelen en beleid dat erkent dat mobiliteit afhankelijk is van energie die steeds schaarser en kostbaarder wordt. Via de Dashboards Duurzame en Slimme mobiliteit geven CROW en CROW-KpVV informatie over deze aspecten, maar ook over oplossingsrichtingen zoals schone voertuigen, het slim organiseren van mobiliteit en het voorkomen van verplaatsingen. Ook vindt u bij CROW en CROW-KpVV informatie over het ontwikkelen van duurzaam beleid. De Bibliotheek Verkeer en Vervoer bevat diverse publicaties, praktijkvoorbeelden, links en instrumenten.

Binnen de andere thema’s in het vakgebied Verkeer en Vervoer is ook steeds meer aandacht voor duurzame mobiliteit, bijvoorbeeld als het gaat om schone bussen, elektrische fietsen of de mobiliteitsscan. Ook bij andere vakgebieden zijn veel raakvlakken met duurzame mobiliteit, zoals de CO2-prestatieladder bij duurzaam inkopen. 

Lucht en geluid

Twee belangrijke aspecten van duurzame mobiliteit  zijn luchtkwaliteit en geluid. Emissie en lawaai zijn beide negatieve effecten van het verkeer. Europese normgeving, vertaald in nationale wetgeving, geeft normen waarbinnen deze effecten moeten blijven. Als normen worden overschreden of dit in de toekomst dreigt te gebeuren, dan zijn maatregelen nodig. Maar ook zonder deze normen is het gewenst de negatieve effecten te beperken.

 

Contact

Jurgen de Haan

Projectmanager

Bel of mail met
  • 06-52472351
  • jurgen.dehaan@crow.nl
  • Jurgen de Haan
Ter inspiratie
Dashboard duurzame en slimme mobiliteit
Informatie over trends en ontwikkelingen op het gebied van duurzame en slimme mobiliteit