Werkgroepen

Werkgroepen zijn ontmoetingen tussen kennis en praktijk. Ontmoetingen tussen professionals van CROW, de overheid en uit het bedrijfsleven. Professionals uit de sector werken kennisvragen uit en zoeken naar antwoorden op onderzoeksvragen. Het resultaat hiervan is dat ze kennis vastleggen in concrete producten en diensten die aansluiten bij de wensen van de gebruikers en waar de praktijk op dat moment behoefte aan heeft.

Op het gebied van meubilair en installaties, zijn onderstaande werkgroepen actief:

Platform Bewegwijzering

Het platform Bewegwijzering zorgt continu voor het actueel houden van de kennis op het gebied van bewegwijzering. De richtlijn ROA Bewegwijzering 2012, die voor alleen autosnelwegen geldt, is sinds eind 2012 beschikbaar. In januari 2014 is de nieuwe Richtlijn Bewegwijzering 2014 uitgebracht. Hierin staan de richtlijnen bewegwijzering voor alle soorten wegen. De CROW-richtlijn ROA-bewegwijzering 2012 is hierin geïntegreerd. Onder het platform wordt gewerkt aan een publicatie over Draagconstructies bewegwijzering.

Contactpersoon: John Boender, john.boender@crow.nl

Platform Vergevingsgezinde weg en omgeving

Het platform 'Vergevingsgezinde weg en omgeving' houdt zich bezig met activiteiten op het terrein van de inrichting van bermen. Binnen het platform wisselen wegbeheerders onderling ervaringen uit. Tevens buigt het platform zich over de mogelijke toepassing van nieuwe oplossingen, zoals houten geleiderails.

Contactpersoon: Frans Heijnis, frans.heijnis@crow.nl

Alles over veilige bermen

In 2014 is de werkgroep 'Alles over veilige bermen' gestart. Dit project is op verzoek van de provincies gestart. Het heeft als doel alle beschikbare kennis over bermen te verzamelen en te bundelen en daarbij de relatie aan te geven tussen de verschillende thema’s die een rol spelen. Het gaat om thema’s als

 • verkeersveiligheid
  ecologie en groen
  constructie van de weg
  waterafvoer
  sturing rijgedrag en geleiding
  kosten/beheerbaarheid
  duurzaamheid
  ligging van de berm in zijn omgeving.

Er is een rapportage van de activiteiten die in 2014 zijn uitgevoerd beschikbaar. In 2015 wordt gewerkt aan het ontsluiten van de kennis.
Contactpersoon: Marleen Hovens, marleen.hovens@crow.nl

Richtlijn verkeersborden RWS

In maart 2015 zal gestart zal worden met de richtlijn verkeersborden RWS, waarin ook aandacht voor sanering van borden. Samen met RWS wordt nagedacht over één richtlijn bermen voor alle wegen.

Contactpersoon: Frans Heijnis, frans.heijnis@crow.nl

Sobere en doelmatige weginrichting

Wegbeheerders denken na over de vraag hoe ze hun wegen soberder kunnen inrichten, zonder dat dit afbreuk doet aan aspecten als verkeersveiligheid en capaciteit. Er vinden veel pilots plaats op dit vlak. CROW is betrokken bij een project van de provincie Overijssel. De provincie bekijkt de effecten van aspecten als het weghalen van reflectorpaaltjes, het uitzetten van verlichting, het toepassen van wegdekreflectoren, etc. CROW bekijkt of en zo ja hoe de resultaten verankerd kunnen worden in onze publicaties. In 2015 wordt ook gewerkt aan een onderzoek agenda waarin de wegbeheerders in onderling overleg afstemmen wie, welk onderzoek gaat uitvoeren. 

Contactpersoon: Marleen Hovens, marleen.hovens@crow.nl

Scroll naar boven