Werken met beeldkwaliteit

Bij het beeldgericht werken krijgt het sturen op beeldkwaliteit met behulp van beelden/foto’s de voorkeur boven het sturen op budgetten en frequenties. Met behulp van herkenbare foto’s en eisen zijn belanghebbenden binnen en buiten de organisatie beter te informeren over de doelstellingen en de resultaten van de verschillende beheermaatregelen.

Landelijke standaard

Veel Nederlandse beheerders van openbare ruimten gebruiken beeldkwaliteit om ambitieniveaus te formuleren en beeldbestekken in de markt te zetten. De beeldmeetlatten met foto’s, beschrijvingen en prestatie-eisen maken het mogelijk om inzichtelijk te communiceren met bestuurders, gebruikers en uitvoerders van het onderhoud.

De landelijke standaard voor beeldkwaliteitsniveaus en bijbehorende beeldmeetlatten zijn opgenomen in de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018. Hieronder ziet u voorbeelden van beeldmeetlatten uit de kwaliteitscatalogus.

Beeldmeetlatten

   
afvalbak.png kor2018-groen.png kor2018-verharding.png
Klik op de afbeelding voor een grotere weergave 

CROW biedt verschillende producten om het beeldgericht werken te ondersteunen:

 • Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 (schriftelijke CROW-publicatie 380)
 • Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013 (schriftelijke CROW-publicatie 323)
 • Kennismodule Beeldkwaliteit openbare ruimte Basis: dit betreft de online versie van Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018. Dit product biedt de mogelijkheid om de meest actuele beeldmeetlatten voor de openbare ruimte te bekijken, uw eigen kwaliteitscatalogus samen te stellen en de foto’s, beschrijvingen en eisen te kopiëren naar Word voor gebruik in o.a. beleidsdocumenten en schouwformulieren. Daarnaast bevat deze kennismodule 51 extra beeldmeetlatten voor openbaar vervoer-omgevingen en 8 beeldmeetlatten voor grassportvelden. Sinds september 2018 bevat deze kennismodule ook een publicatie over de landelijke benchmarksystematiek. Deze systematiek beschrijft hoe je de beheerprestaties van gemeenten kunt benchmarken door (beeld)kwaliteit en kosten per areaaleenheid met elkaar te vergelijken.
 • Kennismodule Beeldkwaliteit openbare ruimte Plus: deze kennismodule bevat alle inhoud en functionaliteiten van de kennismodule Beeldkwaliteit openbare ruimte basis aangevuld met CROW Kostenkengetallen. In deze variant heeft u dus de beschikking over kostenkengetallen bestaande uit alle inschrijfprijzen gebaseerd op RAW-beeldbestekken en richtprijzen gebaseerd op de onderhoudscycli per beeldmeetlat uit CROW-publicatie 145 ‘Beheerkosten openbare ruimte’.
 • Kennismodule Beeldkwaliteit ov-voertuigen: dit online product biedt 33 beeldmeetlatten voor openbaarvervoervoertuigen. De beeldmeetlatten worden gebruikt om de kwaliteit van ov-voertuigen te meten, te monitoren en hierover afspraken te maken en te communiceren.
 • Kennismodule Beeldkwaliteit spoorbermen: dit online product biedt 8  beeldmeetlatten die de kwaliteitsniveaus beschrijven voor het onderhoud van inspectiepaden en vegetatie in spoorbermen, plus een toelichting bestaande uit bepalingen, meetinstructies, definities en na te streven eindbeelden.
 • Kwaliteitscatalogus wooncomplexen 2018 (CROW-publicatie 382)
 • Kennismodule Beeldkwaliteit wooncomplexen: dit betreft de online versie van de Kwaliteitscatalogus wooncomplexen 2018. Dit product biedt de mogelijkheid om de beeldmeetlatten voor wooncomplexen te bekijken, eigen sets van beeldmeetlatten samen te stellen en de foto’s, beschrijvingen en eisen te kopiëren naar Word voor gebruik in o.a. beleidsdocumenten en schouwformulieren.
 • Beeldkwaliteit in RAW-bestekken in een RAW-bestek of RAW-raamovereenkomst kunnen onderhoudswerkzaamheden worden beschreven met beeldkwaliteit. Op basis van de beeldmeetlatten uit de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 zijn resultaatsbeschrijvingen opgesteld die in 2020 worden opgenomen in de RAW-catalogus Resultaatsbeschrijvingen. De bijbehorende prestatie-eisen uit de beeldmeetlatten worden opgenomen in de Standaard RAW Bepalingen 2020. Tot die tijd kunt u de vastgestelde teksten gebruiken voor een RAW-bestek. Voorbeelden van een juiste toepassing van beeldkwaliteit in een RAW-bestek tot het verschijnen van de Standaard 2020 zijn opgenomen in het RAW-cursusbestek 2015 (RAW-cursusbestek 2020).  U kunt ook een cursus volgen op het gebied van beeldkwaliteit in RAW.
 • Opleiding inspecteur beeldkwaliteit: Om te monitoren of de beoogde kwaliteitsniveaus daadwerkelijk worden gerealiseerd, worden regelmatig beeldkwaliteitsmetingen uitgevoerd. Die metingen zijn de basis voor de uitbetaling van aannemers, de beleidsverantwoording aan gemeentebesturen, de communicatie met bewoners en het benchmarken van beheerorganisaties. Het is daarom belangrijk dat de beeldkwaliteitsmetingen worden uitgevoerd door goed opgeleide, gecertificeerde inspecteurs. Deze opleiding is de opmaat naar het CROW Certificaat Inspecteur Beeldkwaliteit.
 • Certificaat inspecteur beeldkwaliteit: Het CROW Certificaat Inspecteur Beeldkwaliteit is hét kwaliteitskeurmerk voor deskundige, ervaren inspecteurs beeldkwaliteit. Om het Certificaat voor Inspecteurs Beeldkwaliteit te behalen is het noodzakelijk dat u slaagt voor zowel het theorie-examen en het praktijkexamen. Praktijkervaring is daarvoor een vereiste. Bekijk hier de eindtermen en toetstermen. Bekijk het overzicht van gecertificeerde inspecteurs.
 • Branchevereniging VHG heeft een communicatieschema laten ontwikkelen om beter in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering bij beeldbestekken. CROW neemt dit schema op in de Handleiding Beeldkwaliteit die in 2019 verschijnt.
 • Met het VHG -communicatieschema kunnen opdrachtgevers en uitvoerende bedrijven bepalen of er sprake is van weers- of klimatologische omstandigheden die reden zijn om af te wijken van de overeengekomen afspraken in de opdracht (beeldbestek). Daarmee worden nodeloze conflicten en boetes voorkomen en kan er vooraf beter worden ingespeeld op de te verwachten risico’s. Met het instrument kunnen partijen flexibel inspelen op de voortgaande klimaatverandering, die wellicht zorgt voor nog extremere omstandigheden.


CROW-kennis in uw software via XML

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van XML-bestanden zodat u de beeldmeetlatten uit de CROW-kwaliteitscatalogus kunt opnemen in uw software.

CROW gaat nu ook XML-bestanden beschikbaar stellen. Zo is nu de landelijke standaard voor onderhoudsniveaus voor beheer van de openbare ruimte, de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte, beschikbaar. En hierdoor eenvoudig in uw software op te nemen.

Voordelen

 • U kunt foto’s, teksten en prestatie-eisen snel en eenvoudig in uw software importeren.
 • U beschikt altijd over de meest actuele kwaliteitscatalogus.
 • Bij wijzingen wordt u altijd direct geïnformeerd.
 • De gebruiksrechten van de CROW-kennis zijn correct geregeld.
 

Meer informatie

 

Kosten

Het gebruik van deze software kost u slechts € 56,-* per licentienemer van uw software per jaar. Bijvoorbeeld, begeleidt u dankzij de XML-koppeling 10 licentienemers, dan betaalt u € 560,-* per jaar.

* Bovenstaande bedragen zijn exclusief btw.

Interesse in het XML-bestand?

Neem contact op met onze klantenservice (klantenservice@crow.nl). Zij kunnen afspraken maken over de samenwerking, uw vragen beantwoorden en u informeren over de mogelijkheden om uw software via CROW onder de aandacht te brengen bij gebruikers van de beeldsystematiek.

Terug naar 'Beeldkwaliteit'
Submenu openen

Werken met beeldkwaliteit

Scroll naar boven