Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Werkgroepen

Werkgroepen zijn ontmoetingen tussen kennis en praktijk. Ontmoetingen tussen professionals van CROW, de overheid en uit het bedrijfsleven. Professionals uit de sector werken kennisvragen uit en zoeken naar antwoorden op onderzoeksvragen. Het resultaat hiervan is dat ze kennis vastleggen in concrete producten en diensten die aansluiten bij de wensen van de gebruikers en waar de praktijk op dat moment behoefte aan heeft.

Op het gebied van Infratechniek zijn momenteel meerdere werkgroepen actief.

Programmacommissie Infratechniek

De Programmacommissie Infratechniek adviseert CROW over ontwikkeling van nieuwe producten op het gebied van ontwerp en uitvoering van verhardingsconstructies. Ook adviseert zij CROW over kennisverspreiding en toepassingsbevordering van de producten. Het werkveld van de commissie beslaat ontwerp- en afwegingsmethoden voor asfalt-, beton- en elementenverhardingen, het samenbrengen en verspreiden van kennis ten aanzien van verschillende materialen en technieken. Naast kennis over asfalt, beton en elementen is er ook aandacht voor funderingsmaterialen en geotechniek.

Het doel van de commissie is om wegbouwkundig ontwerpers, wegbeheerders, aannemers en wegbouwkundig adviseurs actuele kennis en informatie te verschaffen zodat een zo optimaal mogelijk wegbouwkundig ontwerp kan worden gemaakt. Technische levensduur, minimale aanleg- en onderhoudskosten en minimale belasting van de omgeving zijn hierbij leidende thema’s. 

Projectmanager: Marc Eijbersen
eijbersen@crow.nl

Programmacommissie Vliegveldverhardingen

Aan verhardingen van vliegvelden worden speciale en vaak ook zwaardere eisen gesteld dan aan normale wegverhardingen. De Programmacommissie Vliegveldverhardingen adviseert CROW over de ontwikkeling van nieuwe producten en richtlijnen die zich specifiek richten op vliegveldverhardingen. Kenmerkend zijn de zware of afwijkende belastingen, bijvoorbeeld bestandheid tegen kerosine of hoge temperaturen, waaraan de verhardingen worden blootgesteld en de hoge eisen ten aanzien van beschikbaarheid van de verharding. Daarnaast spelen vaak zaken die moeten voldoen aan internationale regelgeving. 

Projectmanager: Marc Eijbersen
eijbersen@crow.nl

STRADA

De werkgroep STRADA (STRucturele Analyse Deflectiemetingen Asfaltverhardingen) ontwikkelt een geactualiseerde uniforme methodiek voor het herontwerpen van asfaltverhardingen. De werkgroep actualiseert CROW publicatie 92 ‘Deflectieprofiel geen valkuil meer’. Het eerste product van de werkgroep is publicatie 349 ´Valgewichtdeflectiemetingen voor wegbeheerders. Grip op onzichtbare draagkracht´. De werkgroep werkt momenteel aan een nieuwe softwaremodule. Deze module sluit aan op het ontwerpprogramma OIA en vervangt begin 2016 de herontwerpmodule van het programma CARE van Rijkswaterstaat. 

Projectmanager: Marc Eijbersen
eijbersen@crow.nl 

Asfaltwapening

Asfaltwapening kan een kosteneffectieve optie zijn bij onder andere het overlagen (inlagen) van gescheurde (vermoeide) asfaltlagen, bij wegverbredingen en als lokale reparaties en ter voorkoming van reflectiescheuren in asfalt op betonplaten en boven cementgebonden funderingen. In tijden van teruglopende onderhoudsbudgetten is asfaltwapening dus een interessante onderhoudsmaatregel. Er is echter een veelheid aan producten en situaties waarin asfaltwapening kan worden toegepast. Een ook het ontwerp en de uitvoering luisteren nauw. Op deze en andere aspecten zal de werkgroep ´Asfaltwapening´ een praktisch antwoord geven. Het eindproduct van de werkgroep wordt begin 2016 verwacht.

Projectmanager: Marc Eijbersen
eijbersen@crow.nl

Volumetrisch ontwerp en bedrijfscontrole steenskeletmengsels

Steenskeletasfaltmengsels, zoals steenmastiekasfalt, staan bekend om hun lange levensduur en goede weerstand tegen rafeling en spoorvorming. Het is echter ook een kritisch mengsel. Kleine afwijkingen in de samenstelling kunnen leiden tot vroegtijdig vet slaan, spoorvorming en/of rafeling. De werkgroep geeft een vervolg aan de in 2009 uitgekomen ‘Richtlijn volumetrisch ontwerp van steenmastiekasfalt’. De ervaringen, die in de afgelopen jaren zijn opgedaan, worden geëvalueerd en omgezet in een nieuwe richtlijn. Dit moet een aanzet zijn om te komen tot volumetrische ontwerpeisen in plaats van de huidige samenstellingseisen. Ook moet de werkgroep handvatten geven om te kunnen omgaan met de wisselingen in samenstelling van het steenmengsel tijdens de productie. De activiteiten van de werkgroep zijn er op gericht om vroegtijdig falen van steenskeletmengsels in de praktijk te voorkomen. Het eindproduct van de werkgroep wordt medio 2016 verwacht.

Projectmanager: Marc Eijbersen
eijbersen@crow.nl

Onderbouwing en differentiatie onderhoudsniveaus van weginfrastructuur

Wat is het optimale onderhoudsniveau voor wegen en kunstwerken? Hoe onderbouw je deze en is differentiatie naar type gebruik mogelijk? En hoe zit het met de kosten, risico’s en effecten op bijvoorbeeld de verkeersveiligheid en de leefomgeving? Dit zijn vragen waar de werkgroep ‘Onderbouwing en differentiatie onderhoudsniveaus van weginfrastructuur’ zich op richt. Medio 2016 levert de werkgroep wegbeheerders handvatten aan om gefundeerd onderhoudsniveaus te kunnen kiezen voor wegverhardingen en kunstwerken. De focus ligt hierbij op wegverhardingen.

Belangrijke elementen die in het eindproduct van de werkgroep zullen worden opgenomen zijn de onderbouwing van de onderhoudsniveaus en de differentiatie van de niveaus naar soort gebruik van de weg. Het eindproduct sluit aan bij de hedendaagse inzichten van assetmanagement.

Projectmanager: Marc Eijbersen
eijbersen@crow.nl

Consulent: Peter van der Ven
peter.vanderven@crow.nl

Levensduurverlengende technieken voor weginfrastructuur

De omvang van het Nederlandse wegennet groeit al vele jaren vrijwel niet meer. Dat betekent dat de focus de laatste jaren steeds meer is komen te liggen op het beheren en onderhouden van het wegennet in plaats van het nieuw aanleggen van wegen en kunstwerken. Beheer en onderhoud wordt ook steeds belangrijker aangezien de gemiddelde leeftijd van de weginfrastructuur steeds hoger wordt. 

Om de kosten van beheer en onderhoud beheersbaar te houden, voelen veel wegbeheerders de noodzaak om het beheer te professionaliseren. De invoering van assetmanegement wordt daarbij vaak als middel gezien. Kostenbeheersing is met name van belang gezien de steeds meer onder druk staande budgetten voor beheer en onderhoud van weginfrastructuur.
 
In het licht van bovenstaande ontwikkelingen bestaat de vraag van wegbeheerders om onderhoudsmaatregelen die kosteneffectief zijn, maar die ook aansluiten bij mogelijke andere randvoorwaarden. Dit kunnen randvoorwaarden zijn ten aanzien van hinder tijdens de uitvoering, restricties aan uitvoeringsomstandigheden, herbruikbaarheid etc.
 
De werkgroep heeft als taak een portfolio van ‘levensduurverlengende technieken’ te ontwikkelen voor zowel wegverhardingen als kunstwerken in weginfrastructuur. Het portfolio wordt gevuld met factsheets per levensduurverlengende techniek.

Projectmanager: Marc Eijbersen
eijbersen@crow.nl

Consulent: Peter van der Ven
peter.vanderven@crow.nl

Wegdekreflectie

Belangrijke thema´s voor wegbeheerders zijn veiligheid, duurzaamheid en kosten. Om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven, moeten telkens onderbouwde keuzes gemaakt worden. Het toepassen van verhardingen met een hoge wegdekreflectie is een van de mogelijkheden om invulling te geven aan bovenstaande thema´s. Verhardingen met een hoge wegdekreflectie zorgen voor een beter zicht en zichtbaarheid en bieden mogelijkheden om verlichting te verminderen. Dit scheelt in energiegebruik en CO2-uitstoot.

De mogelijkheden om verhardingen met een hoge wegdekreflectie te realiseren zijn aanwezig. Maar hoe specificeer je wat je hebben wil en hoe controleer je wat je geleverd krijgt als opdrachtgever? En hoe kunnen opdrachtnemers grip krijgen op het product dat zij aanbieden? Op deze en andere aspecten zal de werkgroep ´Wegdekreflectie´ een praktisch antwoord geven. Het eindproduct van de werkgroep wordt medio 2016 verwacht.
 
Projectmanager: Marc Eijbersen
eijbersen@crow.nl

Scroll naar boven