CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Ontwikkeling en optimalisering BIM-producten

Voor een kwalitatief hoogstaande uitwisseling van areaalgegevens tussen beheerorganisatie en projectorganisatie en tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, heb je een goede (digitale) infrastructuur van opslag- en uitwisselingsmogelijkheden nodig. Het ontwikkelen en optimaliseren van deze infrastructuur heeft daarom ook continue onze aandacht.

Om assetmanagement optimaal uit te kunnen voeren gedurende de gehele levenscyclus van assets, hebben beheerders, projecten en opdrachtnemers steeds actuele, betrouwbare en complete informatie nodig. BIM is daarom een onderdeel van assetmanagement. Dit is verbeeld in de roos van iAMPro, waarbij informatie in het hart van de roos staat. De BIM-producten helpen hierbij. 

Procesanalyse informatie uitwisselen in projecten

De assetmanager moet voor het actueel houden van de areaalgegevens nauw samenwerken met de projectteams en de opdrachtnemers van bouw- en onderhoudsprojecten. Informatie over wijzigingen moeten opgeleverd worden aan de beheerder van de areaalgegevens. De 'Procesanalyse informatie uitwisselen in projecten' beschrijft wanneer informatieleveringen en informatiemanagement een rol spelen tijdens een project. Van initiatie tot opname van de gegevens in de systemen van de beheerder en in de landelijke voorzieningen.

Projectinformatie wordt op hoofdlijnen gedeeld met vier partijen: landelijke voorzieningen, een beheerafdeling, een projectteam van opdrachtgeverszijde en de opdrachtnemer(s). In het processchema staan de processtappen van informatieuitwisseling in een project. Per stap is inkomende en uitgaande informatie beschreven en vastgelegd wie verantwoordelijk is voor uitvoering van de betreffende processtap. Het proces is vergeleken met de stappen in de ISO 19650, de ISO standaard voor het BIM-proces.

Voor wie is het en wat levert het op?

Een provincie, gemeente of waterschap kan met dit sjabloon aan de slag. Met deze procesanalyse krijg je inzicht in wat goed gaat en wat beter kan. Hiermee kan het BIM-bedrijfsproces, oftewel informatiemanagement in projecten, vernieuwd en verbeterd worden, met specifieke aandacht voor de informatiestroom naar de beheerorganisatie, die na het project gegevens nodig heeft.

Download Procesanalyse
Download Toelichting Procesanalyse


Informatieleveringsspecificatie

Samenwerken gaat beter als de informatie waarop we bouwen uitwisselbaar, gestructureerd, eenduidig, correct, volledig en herbruikbaar is. De Informatieleveringsspecificatie (ILS) draagt hieraan bij. De ILS is een document met eisen aan de dataleveringen en kan ingezet worden als onderdeel van een contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Met de ILS krijgt de opdrachtgever de juiste, actuele assetgegevens/-data van objecten van de opdrachtnemer aangeleverd. Hierdoor kunnen areaalgegevens actueel en op orde worden gehouden. Deze actuele, betrouwbare en complete informatie helpt organisaties bij een optimale uitvoering van assetmanagement, gedurende de gehele life-cycle van assets. 

In de ILS staat:
  • type data dat geleverd moet worden
  • frequentie van de datalevering
  • wijze waarop (bijvoorbeeld gestructureerd via open BIMstandaarden) de data geleverd moet worden
De ILS uniformeert de data uitwisseling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Met aanvullende eisen en wensen kan voldaan worden aan een specifieke projectbehoefte van een organisatie. Zo bevat de Generieke ILS diverse eisenspecificaties voor op te leveren gegevens. Hiermee geeft de opdrachtgever een specifieke invulling aan de informatieleveringscyclus, instructies, formats en productspecificaties.

Productspecificaties

Waar een ILS beschrijft wát er geleverd moet worden, beschrijft een productspecificatie eisen die specifiek voor de betreffende opdrachtgever gelden. Hiermee kan de opdrachtgever geleverde data beter laten aansluiten op de informatiesystemen die in zijn organisatie gebruikt worden. Zo wordt in het hoofdstuk Tekeningen en Documenten van de ILS verwezen naar de ‘Productspecificatie Documentatie Areaal’ en in het hoofdstuk Geodetische eisen naar ‘Productspecificatie Inrichtings- en beheerplan’. Per organisatie en per project kan een afweging gemaakt worden welke onderdelen wel en niet relevant zijn. Je bepaalt dus zelf als organisatie welke productspecificatie je toepast in een ILS.

Stappenplan

Het opstellen van een productspecificatie gaat over het beantwoorden van de wie-, hoe-, wat-, wanneer-vraag voor een bepaalde informatievraag bij het uitwisselen van informatie.  Aan de hand van een stappenplan kun je zelf een productspecificatie opstellen.

Download stappenplan 

 

IMBOR in Linked Data

Er gaat jaarlijks veel geld om in het beheer van de openbare ruimte. De basis voor goede begrotingen en planningen is ‘areaal op orde’. Hiervoor hebben we het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) ontwikkeld. Het IMBOR uniformeert begrippen voor het vakgebied ‘beheer openbare ruimte’. Het IMBOR sluit volledig aan op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en op het Informatiemodel Geografie (IMGeo).

IMBOR ondersteunt bij opzet en vulling van beheersystemen

In het IMBOR zijn landelijke afspraken gemaakt over de objectgegevens voor het beheer van de openbare ruimte. Het is daarmee een belangrijk hulpmiddel dat beheerders ondersteunt bij de opzet en vulling van hun beheersystemen, zoals voor wegbeheer en groenbeheer.

Sinds begin 2020 is het IMBOR niet alleen beschikbaar in de vorm van een Microsoft Access Database, maar ook als een LinkedData ontologie. Het voordeel hiervan is dat de objecten, eigenschappen en hun onderlinge relaties rechtstreeks door computers zijn in te lezen en gemakkelijk te linken aan andere ontologieën zoals het GWSW. 

Lees meer hierover in 'Hoe kan ik het IMBOR toepassen?' en het artikel 'IMBOR in Linked Data'. 

IMBOR als basis voor een eigen objecttypenbibliotheek

Met de Generieke Informatieleveringsspecificatie kun je voor een project beschrijven wanneer de informatie geleverd moet worden. In een objecttypenbibliotheek gebaseerd op IMBOR, staat van elk objecttype in het areaal, welke informatie over het object bekend moet zijn.
 
Lees meer hierover in de blog 7 voordelen van een objecttypenbibliotheek voor de provincies of ga naar de Github van IMBOR, waar je ook een technische handleiding vindt voor het opstellen van een objecttypenbibliotheek met IMBOR

 

Dataverbindingen

Provincies, gemeenten en waterschappen beschikken over een groot areaal. Om een goede afweging te kunnen maken tussen kosten, prestaties en risico’s in het beheer van dit areaal zijn areaalgegevens nodig. Die blijven up-to-date als informatie uit bouw- en onderhoudsprojecten op de juiste manier wordt overgedragen aan de beheerder. 

Met de Generieke Informatieleveringsspecificatie kan voor een project worden opgeschreven, wanneer de informatie geleverd moet worden.  In een objecttypenbibliotheek gebaseerd op IMBOR, staat van elk objecttype in het areaal, welke informatie over het object bekend moet zijn. Het project Dataverbindingen onderzoekt welke uitwisselformaten het beste gebruikt kunnen worden voor overdracht van de informatie. Daarbij werkt CROW samen met Stichting Rioned, BIM loket en Geonovum aan een gezamenlijk advies voor uitwisselformaten van areaalgegevens.  

Werkgroep Dataverbindingen

De missie van de werkgroep Dataverbindingen is uitwisseling van informatie een stap verder brengen. De activiteiten van de werkgroep zijn:

  • beschrijving van het proces van informatieleveringen tijdens een project (afgerond)
  • spiegeling van de informatieleveringen aan de ISO 19650 (afgerond) 
  • procedure opstellen voor informatieleveringen (oplevering verwacht in juli 2021)
Uiteraard houden we je via onze website op de hoogte van de ontwikkelingen hiervan!
 

 

Terug naar 'Wat we doen'
Submenu openen

Ontwikkeling en optimalisering BIM-producten

Scroll naar boven