CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Tervisielegging UAV-GC 2020

We zijn bezig met de actualisering van de UAV-GC 2005. Vertegenwoordigers van vrijwel alle gebruikers van de UAV-GC 2005 hebben in de eerste fase knelpunten vanuit de praktijk geïnventariseerd. Ze hebben per knelpunt een advies gegeven voor een oplossingsrichting. In de tweede fase waarin we nu zitten, verwerkt een schrijver deze adviezen. Zodra dit gebeurd is, start de tervisielegging.

Op deze pagina informeren wij je graag over de stappen die al genomen zijn en de stappen die nog genomen moeten worden binnen dit proces. 

Fase 1: Tot op heden genomen stappen om tot een herziene versie te komen van de UAV-GC 2005

Na instelling van de paritair samengestelde pré-adviescommissie zijn een dertigtal knelpunten uit de praktijk vanuit verschillende gremia (onderzoek Bouwend Nederland, Stibbe, CROW en vanuit de commissieleden zelf) geïnventariseerd.

 1. Deze zijn verdeeld onder vier subgroepen die elk een aantal onderwerpen aanpakt.
 2. Door de subgroepen zijn adviesmemo’s voor actualisering van de UAV-GC opgesteld, bestaande uit:
  • beschrijving van het knelpunt;
  • waardoor is het knelpunt veroorzaakt;
  • wat moet er vervolgens gewijzigd worden in de UAV-GC om het probleem te verhelpen.
 3. Vaststelling door de pré-adviescommissie van de opgestelde adviesmemo’s en overdracht aan de auteur van de UAV-GC, Chris Jansen.
 4. Inbreng van dit vaststellingsmoment ter kennisname bij de CROW Beheerraad Aanbesteden en Contracteren, die procesmatig toetst of een zorgvuldige werkwijze is gevolgd.
 5. Aanbieden van dit vaststellingsmoment bij de financier Fonds Collectieve Kennis – Civiele Techniek ter goedkeuring van uitvoering van de volgende fase; het daadwerkelijk actualiseren. Inmiddels heeft FCK-CT toestemming verleend om fase 2 uit te voeren.
 6. CROW heeft met instemming van de pre-adviescommissie opdracht verstrekt aan Chris Jansen om de opgestelde adviesmemo’s te verwerken in een geactualiseerde tekst.
 7. De leden van de vier subgroepen vormen tevens de klankbordgroep, die reflecteert met en reactie geeft op concepten van de auteur Chris Jansen. 

Fase 2: Daadwerkelijke realisatie nieuwe UAV-GC 2020

 1. Formele terugkoppelmomenten van de auteur Chris Jansen aan de klankbordgroep, vervolgens aanpassen vóór een door CROW georganiseerde consultatieronde (eerste helft 2020).
 2. Tervisielegging in 2021: Vanaf 15 februari 2021 is het mogelijk te reageren op de nieuwe teksten UAV-GC 2020. Hiermee wil CROW borgen dat de markt kennis kan nemen van de UAV-GC 2020 en dat iedere belanghebbende feedback kan geven. CROW verzoekt de commentaargevers om hun feedback te geven via koepel- en brancheorganisaties (zoals die ook vertegenwoordigd zijn in de pre-adviescommissie), als dat niet mogelijk is kan individueel feedback worden gegeven. De reactieperiode is tot 1 mei 2021. Klik hier voor alle nieuwe teksten en om te reageren. 
 3. CROW verzamelt en rubriceert de reacties en legt deze voor aan de klankbordgroep c.q. pre-adviescommissie. De pre-adviescommissie bespreekt alle reacties en verwerkt deze waar zij dit van toepassing acht.
 4. Vastleggen van de gemaakte analyses, beschouwingen en onderbouwing van de gemaakte keuzes in de vorm van een light-versie van een 'logboek' (dit om in een later stadium gemaakte keuze te kunnen herleiden).
 5. Definitieve vaststelling: Voorleggen aan de Beheerraad Aanbesteden en Contracteren die de eindversie vaststelt, ná toetsing op het doorlopen proces.
 6. Uitbrengen van de herziene versie UAV-GC 2020.
 7. CROW voert communicatie rondom het uitbrengen van de UAV-GC 2020 en organiseert voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen in het land. 
 8. Vanaf dat moment kunnen nieuwe contracten op basis van de geactualiseerde voorwaarden worden opgesteld en aanbesteed.

Samenstelling pre-adviescommissie

Ad van Leest (CROW), Jeroen Oehler (Rijksvastgoedbedrijf), Monika Chao (Instituut voor Bouwrecht),  Chris Jansen (Vrije Universiteit Amsterdam), Marcel Stoop (namens MKB-Infra),  Bart Sta van Utrecht (Provincie Noord-Holland, namens Interprovinciaal Overleg),  Gerard Buunk (Witteveen+Bos, namens NL Ingenieurs), Malcolm Aalstein (Gemeente Amsterdam),  Paul Feitz (Rijkswaterstaat), Marissa Willemse (namens Uneto VNI/Techniek Nederland), Meriam de Koning (namens MKB-Infra), Joost Merema (PRO6 managers), Dick van Werven (namens Bouwend Nederland), Ineke Meeuse (ProRail), Mirjam Lammers (Gemeente Tilburg), Michel Geertse (BNA), Mark Hofstede (CROW).

Projectorganisatie en betrokken partijen

CROW (rol)

Initiatiefnemer en beheerder sinds 1997 van de UAV-GC 2005 namens de sector infra, bouw en installaties. CROW stelt namens de sector een paritaire commissie in en begeleidt en faciliteert het proces van deze commissie om tot een gedragen geactualiseerde versie te komen. 

Financier / opdrachtgever

CROW en het Fonds Collectieve Kennis – Civiele Techniek.

Pre-adviescommissie

Paritair samengesteld met vertegenwoordigers van alle koepels en branches van opdrachtgevers, aannemers en adviesbureaus. Daarbij heeft CROW de verwachting uitgesproken dat deze vertegenwoordigers de bereikte (tussen)resultaten continu terugkoppelen naar hun achterban en van hun achterban het mandaat hebben om adviesvoorstellen voor actualisering te doen aan de pre-adviescommissie. Deze commissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor de geactualiseerde versie.

Klankbordgroep

Een delegatie van de pre-adviescommissie die als rol heeft te reflecteren met de rapporteur in geval van vragen, de definitieve concepttekst wordt beoordeeld door de voltallige pre-adviescommissie.

Rapporteur

Chris Jansen is als auteur betrokken geweest bij de versie UAV-GC 2005, het was daarom een voor de hand liggende keuze om hem ook de opdracht te verlenen voor de actualisering hiervan, dit met volledige instemming van de pre-adviescommissie.

Informatie tervisielegging

CROW informeert de afnemers van de publicatie UAV-GC 2005, cursisten UAV-GC en geabonneerden op de nieuwsbrief Contracteren per e-mail bij de start van de tervisielegging. Behoort u niet tot deze groep, maar wilt u wel geïnformeerd worden bij de start van de tervisielegging schrijft u dan hier in

Vragen? 

Voor tussentijdse vragen over de herziening UAV-GC 2005 kunt u contact opnemen met Ad van Leest ad.vanleest@crow.nl (06-20652903) of met Mark Hofstede mark.hofstede@crow.nl (06-20653835)

Terug naar 'Contracteren'
Submenu openen

Tervisielegging UAV-GC 2020

Scroll naar boven