Raden, commissies en werkgroepen

CROW kent de volgende raden, commissies en werkgroepen op het gebied van RAW:

 • Beheerraad Aanbesteden en Contracteren
 • Juridische en Bestekstechnische Commissie
 • Raadscommissie Risicoregeling gww
 • RAW-gebruikersgroep
 • Asfaltverhardingen (WGA)
 • Rioolrenovatie
 • Speeltoestellen
 • Herziening deelhoofdstuk 51.5 ‘Bomen’
 • Proeven
 • Markeringen
 • Actualisatie verkeersmaatregelen
 

Raden

Beheerraad Aanbesteden en Contracteren

Voor RAW signaleert de beheerraad de sectorbehoeften waar het gaat om het doorontwikkelen van de systematiek, waarbij ook op veranderende rollen en verhoudingen tussen contractpartijen wordt gelet. De beheerraad stelt de door CROW en werkgroepen voorgelegde contractteksten vast, waarbij de laatste procedurele check wordt gedaan; dit vindt plaats in het kader van paritaire vertegenwoordiging vanuit draagvlak en commitment. Hierna worden de teksten voor gebruik in de praktijk vrijgegeven. Tevens ondersteunt, adviseert, informeert de beheerraad CROW over onderwerpen op het gebied van RAW‑besteksregelgeving en neemt zij initiatieven om tot afstemming van onderwerpen te komen met andere organisaties. Ten slotte vormt de beheerraad een overlegplatform en informatiepunt van CROW op het gebied van RAW‑besteksregelgeving.

Beheerraad Aanbesteden en contracterenvlnr: Rende Petersen (Petersen Civiele Techniek), Mark Donders (BAM Infra Verkeerstechniek), Jolanda Klein Obbink (Gemeente Tiel; geen lid meer), Frans Paardekoper (Vermeulen Groep), Henk Labordus (Versluys Verkeerstechniek), Jacob Strampel (Provincie Overijssel; geen lid meer), Jeroen van Haasteren (CROW), John Havekes (Provincie Gelderland). Maaikel Koenis van Rijkswaterstaat is agendalid van deze werkgroep..

Niet op de foto: René Knipscheer (Knipscheer Infrastructuur), Ben van Hees (B. van Hees en zonen), Kees van Driel (Provincie Noord-Brabant) en Peter Fraanje (Nederlands Verbond Toelevering Bouw), Marco Adriaens(gemeente Rotterdam).

Contactpersoon: Jacques Teunissen
jacques.teunissen@crow.nl

Commissies

Juridische en Bestekstechnische Commissie

Deze commissie beoordeelt of RAW-teksten die door de RAW-werkgroepen worden ingediend voor een tervisielegging of ter vaststelling als definitieve tekst, voldoen aan de juridische en bestekstechnische voorwaarden en uitgangspunten van de RAW-systematiek. Hiertoe behoort onder andere de controle op de juiste toepassing van de UAV 2012, een evenwichtige risico- en verantwoordelijksheidsverdeling tussen opdrachtgever en aannemer, en tegenstrijdigheid van RAW-teksten met nationale- en Europese wet- en regelgeving. Na instemming door de Juridische en Bestekstechnische Commissie worden de betreffende RAW‑teksten ter vaststelling voorgelegd aan de Beheerraad Aanbesteden en Contracteren.

Contactpersoon: Jacques Teunissen
jacques.teunissen@crow.nl

Raadscommissie Risicoregeling gww

Deze commissie heeft als doel het beheren van de risicoregeling gww.  Deze risicoregeling maakt het mogelijk om wijzigen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen tussen het moment van aanbesteden en de uitvoering van het werk te verrekenen. Tevens is de Raadscommissie risicoregeling verantwoordelijk voor het maandelijks publiceren van de indexcijfers ten behoeve van deze regeling.

Contactpersoon: Jacques Teunissen
jacques.teunissen@crow.nl

Werkgroepen

RAW-gebruikersgroep

Op 5 juli 2016 is de RAW-gebruikersgroep van start gegaan. Bestekschrijvers, contractspecialisten, projectleiders, uitvoerders en softwareleveranciers wisselen, in deze groep, informatie uit ten behoeve van de systematiek.

De gebruikersgroep komt tweemaal per jaar bijeen. Ontwikkelingen in de markt, veelgestelde vragen en wensen van gebruikers komen aan bod met als doel het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en het ondersteunen van het toepassen van de RAW-systematiek in de praktijk.

Van links naar rechts: Maikel Blikman (Sallandse Wegenbouw, geen lid meer. Vervangen door Herald Kottink), Hanna Stoop (Bakker&Spees), Ron Reijnders (RABC), André Hingstman (BLT Nederland, geen lid meer), Siebe Bosma (Antea Group), Pascal Kregting (CROW, geen lid meer), Rob Wiegers (IBIS), Emile Hensen (CROW, geen lid meer), Arnold Kool (gemeente AltenaWerkendam), Ben Hoffmans (gemeente Lelystad), Wim Roelse (provincie Zeeland), Jan-Kees Lievense (waterschap Scheldestromen), Marcel Visser (Royal HaskoningDHV), Kees Boot (Van Meijel), Jack Hoogstra (Sweco), Jacques Teunissen (CROW)

Niet op de foto: Arno Dijkstra (Roelofs Advies en Ontwerp, namens Bouwend Nederland), Herald Kottink (Sallandse Wegenbouw), John de Beijer (CROW), Bas Huisman (CROW)

Contactpersoon: Bas Huisman
bas.huisman@crow.nl​

Asfaltverhardingen (WGA)

Deze werkgroep heeft een ‘permanent’ karakter omdat er op dit vakgebied, m.n. ook in Europees verband (CEN), nog voortdurend ontwikkeling plaatsvindt, die moet worden vertaald in praktisch toepasbare (RAW-) kennis.

Taken van de werkgroep Asfaltverhardingen zijn:

 • Overeenstemming bereiken over de vorm en inhoud van de RAW-systematiek op het vakgebied van asfaltverhardingen, vanuit signalering van sectorbehoeften.
 • (Door)Ontwikkelen van de RAW-systematiek op dit vakgebied, inclusief het in een toepasbare vorm vastleggen voor gebruik in ‘moderne’ contractvormen (hybride en UAVgc).
 • Signaleren van (en zo nodig invloed uitoefenen op) ontwikkelingen ter zake van Europese normen (door personele unie met desbetreffende werk- en taakgroepen van TC227) en het fungeren als klankbord voor Nederlandse vertegenwoordigers in Europese normeringscommissies. Nagaan van eventuele consequenties voor de Nederlandse contractregelgeving en zo nodig daarop afstemmen van de RAW.
 • (Doen) Verzamelen van data zodat derden (partijen in de dagelijkse praktijk) kunnen verifiëren dat functioneel gespecificeerde asfaltverhardingen voldoen aan de gestelde eisen, of eventuele ter zake doende problemen met contracten zelf kunnen oplossen. Zonodig initieert en coördineert de werkgroep hiervoor eventueel benodigd onderzoek op het vakgebied.

 

Contactpersoon: Pascal Kregting
pascal.kregting@crow.nl

Rioolrenovatie

De laatste jaren wordt steeds vaker rioolrenovatie toegepast in plaats van complete vervanging van de riolering. De toegepaste technieken voor renovatie zijn sinds het opstellen van de teksten gewijzigd en verbeterd. Verder is veel praktijkervaring opgedaan bij het renoveren van riolen. De werkgroep is in 2014 begonnen de teksten van de resultaatsbeschrijvingen aan te passen aan de actuele stand van zaken en de ervaringen van de afgelopen jaren daarin te verwerken.

Contactpersoon: Sjaak de Ligt
sjaak.deligt@crow.nl

Speeltoestellen

Deze werkgroep heeft tot doel de RAW-systematiek uit te breiden met het onderwerp ‘speeltoestellen’. Dit betreft het opstellen van mogelijke resultaatsbeschrijvingen voor leveren, plaatsen, inspecteren, onderhouden en verwijderen van speeltoestellen en valdempende ondergrond, evenals het opstellen van standaard- en keuzebepalingen.

Contactpersoon: Jacques Teunissen
jacques.teunissen@crow.nl

Herziening deelhoofdstuk 51.5 ‘Bomen’

Deze werkgroep heeft tot doel om de bestaande beschrijvingen die in de RAW-catalogus met resultaatsbeschrijvingen zijn opgenomen te beoordelen op juistheid, actualiteit en volledigheid. Het gaat hier om alle beschrijvingen van werkzaamheden met betrekking tot bomen. Dit leidt uiteindelijk tot actualisatie van RAW-teksten, waaronder deelhoofdstuk 51.5 ‘Bomen’ van de Standaard RAW Bepalingen.

Contactpersoon: Jacques Teunissen
jacques.teunissen@crow.nl

Proeven

Op 3 november 2016 is de RAW Werkgroep Proeven geïnstalleerd. Het einddoel van het project RAW Werkgroep Proeven is in 2020 te komen tot een herkenbaar, volledig en aan de stand der techniek aangepaste bijlage I van de Standaard RAW Bepalingen 2015 (Proeven), dat draagvlak heeft in de markt.

Signalen

CROW heeft signalen ontvangen dat verschillende proefbeschrijvingen, zoals opgenomen in bijlage I van de Standaard RAW Bepalingen 2015, herzien moeten worden. Het is de bedoeling dat de werkgroep gaat onderzoeken welke problemen er zijn met de proeven en voorstellen voor verbetering doet. Vervolgens zal CROW bekijken hoe deze voorstellen verwerkt gaan worden. Voor het onderwerp Proeven hebben wij vertegenwoordigers bereid gevonden om samen met hun eigen achterban te werken aan herziening van de proefbeschrijvingen.

Van links naar rechts: Shaun O’Hagan (Fugro Geo Services), Berwich Sluer (Boskalis Nederland B.V.), Mathieu van den Hurk (provincie Gelderland), Andre Houtepen (Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling), Jeroen van Haasteren  (CROW), Paul Kuijper (Rijkswaterstaat).Markeringen

Op woensdag 3 november 2016 heeft CROW de RAW-werkgroep Markeringen geïnstalleerd. De werkgroep beoogt de bestaande RAW-teksten van deelhoofdstuk 32.1 (resultaatsbeschrijvingen en bepalingen) op het gebied van markeringen te actualiseren.

Van links naar rechts: André Kleis (RWS), Feike Kuut (Provincie Noord-Holland), Jan Goverde (Heijmans), Ronald van Oord (Reflectielijnen Van Velsen), Angelique Dassen (W. Dassen Gronsveld), Fons Verdurmen (Gemeente Amsterdam), David Jansen (Gemeente Breda), Pascal Kregting (CROW, geen lid meer) Niet op de foto: Mark van der Sluys (CROW).

Contactpersoon: Mark van der Sluys
mark.vandersluys@crow.nl

Actualisatie verkeersmaatregelen

De werkgroep Verkeersmaatregelen is een paritair samengestelde groep specialisten op het gebied van verkeersmaatregelen, die werkt aan het verbeteren van RAW-teksten van hoofdstuk 62 – Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering. Dit naar aanleiding van signalen uit de markt dat de aansluiting bij het werkproces van (onder)aannemers verbeterd kan worden. Er is namelijk sprake van een veranderende verdeling van taken in de voorbereiding. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als omleidingsplannen en verkeersplannen.

Het doel van het project Actualisatie Verkeersmaatregelen is om met een eerstvolgende jaarversie van RAW te komen tot een herkenbaar, volledig en aan de stand der techniek aangepaste hoofdstuk 62 van RAW, dat draagvlak heeft in de markt. 

vlnr: Rende Petersen (Petersen Civiele Techniek), Mark Donders (BAM Infra Verkeerstechniek), Jolanda Klein Obbink (Gemeente Tiel), Frans Paardekoper (Vermeulen Groep), Henk Labordus (Versluys Verkeerstechniek), Jacob Strampel (Provincie Overijssel), Jeroen van Haasteren (CROW), John Havekes (Provincie Gelderland). Maaikel Koenis van Rijkswaterstaat is agendalid van deze werkgroep.  

Contactpersoon: Jeroen van Haasteren
jeroen.vanhaasteren@crow.nl.

 

 
 
Terug naar 'RAW'
Submenu openen

Raden, commissies en werkgroepen

Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven