Publicaties, downloads en servicedocumenten

Publicaties

Publicatie 480: Standaard RAW Bepalingen 2015
Een doordacht en dynamisch stelsel van juridische, administratieve en technische voorwaarden voor het samenstellen van bouwcontracten in de gww. De Standaard RAW Bepalingen zijn automatisch van toepassing op RAW-bestekken.

Publicatie D-431: Cursusbestek CROW 2015
Dit cursusbestek geeft een indruk van de inhoud en opbouw van een RAW-bestek. Aan de hand van een fictief werk leert u als opdrachtgever waar u op moet letten bij het schrijven van een bestek.

Download D1076: RAW 2015 in kort bestek
Deze handzame brochure geeft een toelichting op de betekenis van besteksstandaardisatie en het fenomeen ‘standaardbestek’. Gratis download

Publicaties waar in de nieuwe Standaard naar wordt verwezen

Servicedocumenten – RAW downloads

Onze servicedocumenten helpen bestekschrijvers bij het opstellen van hun contract. Deze documenten spelen een rol in de RAW-systematiek. 

Standaard RAW Bepalingen 2015 – wijzigingen t.o.v. 2010

Hieronder vindt u de diverse downloads waarin de wijzigingen en de verschillen ten opzichte van de Standaard RAW Bepalingen 2010 aan de orde komen:

Normenoverzicht gww

In de Standaard RAW Bepalingen is opgenomen dat CROW periodiek het Normenoverzicht gww opstelt en publiceert. In beginsel doet CROW dit twee keer per jaar.

In het Normenoverzicht gww staan de NEN-normen die van toepassing zijn in de grond-, water- en wegenbouw. Gebruik het overzicht om de specificaties van de normen op te zoeken op de site van de NEN. Als u de RAW-systematiek gebruikt, gelden deze normen automatisch voor uw bestek.

De UAV (paragraaf 2 lid 2) verlangt dat in een bestek technische normen van toepassing worden verklaard. Dit betekent voor de bestekschrijver dat hij alle op het werk van toepassing zijnde normen in het bestek moet vermelden.

Voor een RAW-bestek geldt dat alle normen die zijn opgenomen in het ‘Normenoverzicht gww’ automatisch van toepassing zijn op het RAW-bestek (Standaard RAW Bepalingen artikel 01.01.01  lid 02). U hoeft dus alleen  nog de eventuele normen die NIET in het Normenoverzicht gww staan van toepassing te verklaren in zijn bestek. Het zal daarbij vooral gaan om buitenlandse normen en om normen die nog niet zijn vastgesteld.

Het volledige archief van normenoverzichten is hier te vinden.

Cursusbestek RAW

Het RAW Cursusbestek 2015 bevat voorbeelden met uitgebreide toelichting en verwijzingen naar regelgeving en RAWeetjes. Daarnaast zijn de besteksteksten opgenomen die in onze RAW-cursussen worden gebruikt. Download het Cursusbestek RAW.

RAW-Catalogus met bepalingen – Duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen houdt in dat aanbestedende diensten rekening houden met milieu- en sociale aspecten. De milieucriteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen (voorheen: duurzaamheidscriteria) hebben betrekking op in totaal 45 productgroepen die door het verantwoordelijk ministerie zijn vastgesteld. Van de 15 productgroepen die betrekking hebben op de grond-, weg- en waterbouw, heeft CROW bepalingen opgesteld die kunnen worden opgenomen in het RAW-bestek als het gaat om duurzaam inkopen.

 

RAW 2015 in kort bestek...

RAW staat voor Rationalisatie en Automatisering in de Grond-, Water- en Wegenbouw. Het gaat om een doordacht en dynamisch stelsel van juridische, administratieve en technische voorwaarden om bouwcontracten in de gww samen te stellen.

Deze brochure geeft een toelichting op de betekenis van besteksstandaardisatie en het fenomeen ‘standaardbestek’. Download RAW in kort bestek...

Addendum Standaard RAW bepalingen 2015

Rafelingsproef met Skid Resistance & Smart Ravelling - Interface Testing Device
In de Standaard RAW Bepalingen 2015 wordt in deelhoofdstuk 81.2 ‘Asfaltverhardingen’ in artikel 81.23.05 lid 05 naar deze proef verwezen. De proef heeft betrekking op dunne geluidreducerende deklagen. Bekijk de SR-ITD proef. 

CE-markering en informatiedragers voor asfaltmengsels

Elke producent van asfaltmengsels is, in het kader van de Verordening Bouwproducten (CPR), verplicht om bij elk mengsel een zogenaamde Prestatieverklaring (DoP) te verstrekken en een CE-markering op het bouwproduct of op de begeleidende documenten te voeren. Om onjuiste interpretatie te voorkomen heeft de Vakgroep Bitumen Werken van Bouwend Nederland, voor producenten, afnemers en opdrachtgevers op een rij gezet (inclusief een tweetal voorbeelden) welke informatie in dat kader aangeleverd moet worden. Voor RAW-gebruikers, en ook voor opstellers van geïntegreerde, of hybride contracten, is het van belang hiervan op de hoogte te zijn.

Meer informatie hierover leest u in het document CE-markering en informatiedragers voor asfaltmengsels

Externe bronnen

Infraverzekeringen

Verzekeringsvormen met korte toelichting en conceptteksten voor overeenkomsten.

Deze publicatie is opgesteld door een externe werkgroep. CROW heeft de publicatie gecontroleerd op eventuele tegenstrijdigheden met contractregelgeving, met name met de UAV 2012 en de UAV-GC 2005 en stelt de publicatie beschikbaar. CROW heeft geen inhoudelijke bijdrage geleverd. Voor verzekeringstechnisch advies verwijzen wij dan ook naar uw eigen verzekeringsmakelaar of naar een in het voorwoord genoemde verzekeringsmakelaar. Suggesties die leiden tot verbetering van deze publicatie ontvangen wij graag. Download de publicatie Infraverzekeringen.

Terug naar 'RAW'
Submenu openen

Publicaties, downloads en servicedocumenten

Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven