CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Wat is een hybride contract?

In de GWW-sector wordt voor het regelen van contractverhoudingen tussen opdrachtgever en –nemer gekozen voor een traditioneel contract (RAW) of een UAV-GC-contract. Welke van de twee wordt toegepast is afhankelijk van de meerwaarde van de marktpartijen in het project en de gewenste verdeling van risico’s en verantwoordelijkheden.

Meer mogelijk: hybride contractvorm

De keuze voor een contractvorm is echter niet per definitie beperkt tot bovenstaande twee opties. Opdrachtgevers, en met name decentrale overheden, hebben in toenemende mate de behoefte om meer, maar niet alle taken en/of verantwoordelijkheden bij de opdrachtnemer te leggen. Kortom: er is behoefte aan een tussenvorm.

CROW heeft samen met de opdrachtgevers in de GWW-sector de mogelijkheid ontwikkeld om in één contract zowel expliciet het resultaat voor te schrijven als functionele eisen te specificeren: de zogenaamde hybride contractvorm. Dit is een contractvorm waarbij een RAW-bestek gebruikt wordt als een op onderdelen gedetailleerde vraagspecificatie, integraal onder de bepalingen van de UAV-GC 2005.

Het hybride karakter bestaat er uit dat de RAW-systematiek in combinatie met UAV-GC wordt toegepast. Bij een RAW-bestek als vraagspecificatie onder de UAVgc is de structuur van het RAW bestek leidend. Op het werk zijn de CROW Basisspecificaties Hybride (de UAV-loze Standaard RAW Bepalingen) van toepassing.

Deze Basisspecificaties zijn gebaseerd op de Standaard RAW Bepalingen 2015, maar zijn ontdaan van de juridische context (UAV). Daardoor zijn ze toe te passen in hybride contracten. Om de overeenkomst tot een hybride contract te smeden zijn aanvullende bepalingen opgenomen.

Structuur van een hybride contract

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Verantwoordelijkheidsverdeling in een hybride contract

Een hybride contract neemt de verantwoordelijkheidsverdeling vanuit de UAVgc als uitgangspunt. Dat betekent dat ook het RAW-deel van de overeenkomst valt onder de kwaliteitsborging van de UAV-GC. Belangrijk is dat de opdrachtgever en opdrachtnemer zich bewust zijn van deze verantwoordelijkheidsverdeling. Deze speelt vooral in het ontwerp en de kwaliteitsborging een grote rol en is beschreven in deel 3 van het bestek (de vraagspecificatie).

Wanneer een hybride contract

Hoewel hybride contracten zeker toegevoegde waarde hebben in bepaalde situaties, is een zorgvuldige afweging voor de keuze van deze contractvorm belangrijk. In grote lijnen is een hybride contract een optie als aan twee voorwaarden wordt voldaan:

  1. er zijn zwaarwegende redenen om het ontwerp van bepaalde onderdelen van het werk aan de opdrachtnemer over te laten en
  2. er zijn zwaarwegende redenen om het ontwerp van bepaalde onderdelen van het werk bij de opdrachtgever te houden.

Indien alleen aan de eerste voorwaarde wordt voldaan is het te overwegen om een UAV-GC-contract te hanteren. Als enkel voorwaarde 2 aan de orde is, ligt de keuze voor een bestek meer voor de hand. Indien er aan geen enkele van beide voorwaarden wordt voldaan is de keuze kennelijk minder gevoelig en zijn er andere overwegingen die de uiteindelijke keuze bepalen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het gebruik en de voorwaarden van de hybride contractvorm? Raadpleeg de Gebruikshandleiding Hybride Contracten of neem contact op met Walter Suy, projectmanager Aanbesteden en Contracteren: tel: 0318-69 53 76, e-mail: walter.suy@crow.nl. Of bel met onze helpdesk, telefoon 0381-69 53 15

Terug naar 'Hybride contract'
Submenu openen

Wat is een hybride contract?

Scroll naar boven