Concessiemanagement

Na de verlening van een ov-concessie moeten de ov-autoriteiten de concessie beheren. Omdat beheer een statisch begrip is en zaken gaandeweg veranderen, wordt er gesproken van concessiemanagement.

Concessiemanagement bestaat uit:

  • accountmanagement t.o.v. de vervoerder, de gemeenten en de consumentenorganisaties;
  • klachtafhandeling (ligt ook vaak bij de vervoerder);
  • verantwoording naar Gedeputeerde Staten of het Dagelijks Bestuur van de stadsregio;
  • inspelen op nieuwe ontwikkelingen;
  • productontwikkeling en marketing (m.n. als de ov-autoriteit opbrengstverantwoordelijk is);
  • informatie en analyse: het monitoren van de vervoerprestatie en verbeteringen voorstellen.

CROW brengt in het KpVV-Meerjarenprogramma vraag, aanbod, sociale veiligheid en de milieukwalteit van bussen op concessieniveau onder één noemer. Dit gebeurt in aanvulling op de activiteiten van ov-autoriteiten. Ook brengt CROW concessiemanagers en informatieanalisten bijeen om van elkaar te leren. De ov-autoriteiten monitoren hun concessies aan de hand van gegevens die de vervoerbedrijven volgens afspraak leveren. Onder leiding van CROW zijn deze afspraken vastgelegd in het MIPOV (Model Informatieprofiel Openbaar Vervoer). De informatieverstrekking is hierdoor gestandaardiseerd. Dit maakt het mogelijk gegevens landelijk te aggregeren of ze te vergelijken. Soms geven nieuwe ontwikkelingen aanleiding de definities aan te scherpen of ze eenduidiger te maken.

Concessieposters

Het landschap van het openbaar vervoer wijzigt snel. Concessiegrenzen veranderen, aanbestedingen leiden tot andere vervoerders en ook grenzen van ov-autoriteiten zijn niet in beton gegoten. Sinds het begin van de aanbestedingen heeft CROW-KpVV de gunningen en de aanbestedingsresultaten bijgehouden. CROW-KpVV heeft sinds 2005 de stand van zaken ook letterlijk ‘in kaart’ gebracht, via posters. De posters worden een keer per jaar gepubliceerd en geven een overzicht van de stand van de concessies, hun looptijd en welk openbaarvervoerbedrijf de concessiehouder is. 

Scroll naar boven