Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Over Assetmanagement

Assetmanagement helpt overheden en de hen omringende partijen bij het professioneel beheren van de openbare ruimte en infrastructuur.

 CROW omarmt deze werkwijze, door: 

 

Waarom?

Overheden krimpen en beschikbare financiële middelen nemen af. De focus verschuift van ‘bouwen en aanleggen’ naar het beter benutten en in stand houden van de openbare ruimte en infrastructuur.
Kosteneffectief beheer wordt dus steeds belangrijker. Dat betekent: prestaties, risico’s en kosten beter beheersen en in balans brengen, gedurende de gehele levenscyclus van kapitaalgoederen (assets). Dat is assetmanagement. Het doel: de waarde van elke euro die in assets wordt geïnvesteerd maximaliseren.

Heldere rolverdeling

Om assetmanagement effectief te kunnen inrichten en uitvoeren, is het belangrijk dat de rolverdeling helder is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de Asset Owner, de Asset Manager en de Service Provider. De Asset Owner (asset eigenaar) bepaalt de strategische kaders waaraan de infrastructuur of openbare ruimte moet voldoen. Binnen deze kaders brengt de Asset Manager de risico’s in kaart, managet hij de assetprestaties en komt hij met beheersmaatregelen. De uitvoering van het beheer en onderhoud is in handen van de Service Provider (dienstverlener).

Verkenning

In 2013 heeft CROW een verkenning uitgevoerd naar assetmanagement bij decentrale overheden. Hoewel veel organisaties het nut en de waarde van de methode inzien, blijkt de invoering bij vele moeizaam te verlopen. Het ontbreekt hen aan tools om er invulling aan te geven of ze durven de stap (nog) niet te zetten.

Het maakt de noodzaak om samen te werken duidelijk. Onder druk van krimpende organisaties en budgetten moeten overheden en de hen omringende partijen kennis op dit terrein verzamelen, borgen, delen en verbeteren mét elkaar. Op het iAMPro-portaal vindt deze kennisuitwisseling en kennisontwikkeling, onder beheer van CROW, plaats.

CROW-bouwstenen

Op het iAMPro-portaal kunnen professionals die te maken hebben met beheer en onderhoud onder meer kennisproducten en instrumenten vinden, die bruikbaar zijn bij de toepassing van assetmanagement. Een aantal hiervan is ontwikkeld door CROW. Zo vormen de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte, het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) en de Systematiek Wegbeheer belangrijke bouwstenen.

Video: Wat is assetmanagement?

Scroll naar boven