Effecten op de infrastructuur

De memo ‘Beter Benutten van Intelligente Mobiliteit’ geeft een aantal domeinen van beïnvloeding door (coöperatieve) systemen. In deze memo staat tevens weergegeven hoe een auto binnen de diverse domeinen (afstandsbereiken) zijn plaats op de weg bepaalt. Op de heel korte afstand (tot 50 meter) haalt het auto de informatie hiervoor uit de eigen sensoren, eventueel aangevuld met signalen van bakens langs de weg. Bij wat grotere afstanden (vanaf 50 meter) wordt de informatie uit andere bronnen verkregen. Dit kan informatie zijn van digitale kaarten van hoge kwaliteit, van navigatiesystemen en/of van verkeerscentrales. Zie Figuur 3.1 voor een illustratief overzicht.

Met name bij de korte afstanden (0 tot 500 meter) spelen de wegkenmerken een belangrijke rol. Nokia Here geeft bijvoorbeeld aan dat de volgende kenmerken van belang zijn om zelfstandig rijden in combinatie met digitale kaarten mogelijk te maken:

  • De positie van wegen: waar ligt de weg (met andere woorden: waar kan en mag de auto rijden). Deze informatie moet snel beschikbaar zijn, niet ‘eens per drie maanden een nieuwe dataset’, maar bij voorkeur een realtime overzicht van alle wegen.
  • De straatnaam en administratieve informatie (postcode, plaatsnaam en huisnummers) moeten bekend zijn voor het kunnen vinden van de bestemming.
  • Toegestane voertuigtypen per weg (auto’s, motoren, bussen, taxi’s, hulpdiensten, voetgangers, fietsers, enzovoort).
 
Figuur 3.1: Hoe een zelfrijdende auto zijn positie bepaalt
  • De rijrichting van de weg
  • De wegclassificatie/-categorisering voor het bepalen van de beste route
  • Wegkenmerken als: maximumsnelheid, aantal rijbanen, wegmarkeringen (belijning en bepijling), locatie dynamische snelheidsborden (matrixborden), afslagverboden/ verplichte rijrichting, dimensiebeperkingen (hoogte, lengte, breedte, gewicht, asdruk, gevaarlijke stoffen, enzovoort)
  • De exacte locatie en vorm van verkeersvoorzieningen (verkeersborden, verkeerslichten, vangrails, matrixportalen, wegmarkeringen – en dan met name voorrangstekens, enzovoort)
  • Realtime (verkeers)informatie over files en ongelukken, afsluitingen, wegwerkzaamheden en herinrichtingen
  • De actuele dynamische maximumsnelheid, tijdelijke wegomleggingen, de actuele locatie van veerboten, enzovoort
 
Deze opsomming is niet uitputtend, maar geeft aan welke informatie minimaal beschikbaar moet zijn.
Vooralsnog wordt gezegd dat zelfrijdende auto's geen specifieke eisen stellen aan de infrastructuur. De autofabrikanten passen hun zelfrijdende auto wel aan, zodat deze onder alle omstandigheden en op elk wegtype zijn weg kan vinden. Een randvoorwaarde is dat het wegontwerp en het wegbeheer aan de richtlijnen voldoen. Dit betekent dat markeringen en bebordingen voldoen aan de zichtbaarheidseisen én dat wegen tijdig worden onderhouden en schoongemaakt. Vooral slechte weersomstandigheden zoals sneeuw vormen nu nog een lastig obstakel voor menig zelfrijdende auto. Een mogelijke oplossing hiervoor is het aanbrengen van (magnetische) bakens in of langs de weg.   

Onderzoeken

[3.1] Cutting congestion by 50% with automated driving, Bart van Arem, TU Delft, 19 juni 2013
[3.2] Tomorrow’s Road Infrastructure for Automated Driving, Philippe Nitsche, AIT Austrian Institute of Technology, Wenen, 14 augustus 2014
[1.10] Urban Mobility System Upgrade, How shared self-driving cars could change city traffic, Luis Martínez, International Transport Forum, OECD, 2015
 

© Copyright 2014 CROW