Wettelijke randvoorwaarden

Voor het toelaten van nieuwe auto's gelden Europese typegoedkeuringseisen. Deze zijn vastgesteld door de Europese Unie (EU) en de Verenigde Naties (UN). De algemene eisen worden vastgesteld in het UN World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations en in internationale werkgroepen die zich specifiek bezighouden met verkeersveiligheid. De RDW vertegenwoordigt Nederland in deze gremia.

De Europese eisen zijn doorvertaald in de Nederlandse Regeling voertuigen.
 

Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer, uit 1968

In het Verdrag van Wenen staan internationale afspraken ten aanzien van het wegverkeer. In dit verdrag staat onder andere dat de bestuurder te allen tijde in staat moet zijn de auto in zijn macht te hebben. Bovendien dient elke bestuurder onder alle omstandigheden de auto dusdanig in zijn macht te hebben, dat hij in staat is de nodige voorzichtigheid te betrachten en te allen tijde in staat is alle vereiste handelingen te verrichten. In principe zou dit betekenen dat zelfrijdende auto's niet de weg op mogen. In juli 2015 is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu een regeling geïntroduceerd die uitzonderingen – en daarmee experimenten met zelfrijdende auto's – toelaat. Inmiddels hebben diverse Europese landen een voorstel voor een verdragswijziging ingediend, die de komst van zelfrijdende auto's mogelijk gaat maken.
 
Voor het toestaan van zelfrijdende auto's op de Nederlandse wegen is het eerdergenoemde Besluit tot wijziging van het Besluit ontheffingverlening exceptionele transporten (ontwikkeling zelfrijdende auto, 23-01-2015) van toepassing. De RDW voert dit besluit uit. Verder gelden alle bepalingen uit de Wegenverkeerswet (WVW).


© Copyright 2014 CROW