Testprocedures

Om een testaanvraag in behandeling te kunnen nemen moet ten minste de volgende informatie worden aangeleverd:

 • een uitgebreid plan van aanpak waaruit ten minste blijkt:
  • wat men precies wil testen/demonstreren
  • met hoeveel auto's men de proef/demonstratie wil uitvoeren
  • met wat voor soort auto's men de proef /demonstratie wil uitvoeren
  • op welke weg(en) of wegvak(ken) de proef zal gaan plaatsvinden
  • wanneer men de proef/demonstratie wil uitvoeren
  • hoe lang men de proef/demonstratie wil laten duren
  • eventuele andere informatie die relevant is voor de beoordeling van de aanvraag
 • de reden waarom de nieuwe technologie of het concept niet aan de voorschriften van een normale auto voldoet
 • een beschrijving van de desbetreffende veiligheids- en milieuoverwegingen en een beschrijving van de genomen maatregelen
 • een beschrijving van de testen en de resultaten. Hieruit moet blijken dat, in vergelijking met de voorschriften waarvan ontheffing wordt aangevraagd, ten minste een even hoog veiligheids- en milieubeschermingsniveau wordt gewaarborgd
 • de waarborging van de veiligheid en betrouwbaarheid van datacommunicatie, bij gebruik van coöperatieve systemen
 • de resultaten van een risicobeheersingsanalyse zoals de Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) of de functionele veiligheidsnorm ISO 26262
 • de resultaten van een EMC-test, waaruit blijkt dat de aangepaste auto's ongevoelig zijn voor ongewenste signalen van buitenaf
 
Testbeschrijvingen en -resultaten mogen deel uitmaken van het dossier. De vereiste testbeschrijvingen en -resultaten kunnen per aanvraag verschillen, afhankelijk van de aard van de aanpassing(en) aan de auto. De kosten voor het beoordelen van de aanvraag, de geleverde documenten, het testwerk en eventueel het huren van het RDW-testcentrum in Lelystad komen voor rekening van de aanvrager.
 
In de ontheffing kunnen beperkingen en voorwaarden staan op het gebied van:
 • verzekeringen (bijvoorbeeld minimaal een WA-verzekering voor motorvoertuigen, een aanvullende verzekering zoals SVI)
 • een adequate afwikkeling van eventuele schade na een eventueel ongeval
 • de ervaring van de bestuurder en het bezit van een rijbewijs (bijvoorbeeld: alleen getrainde bestuurders toegestaan)
 • het testgebied (alleen op bepaalde wegen en tijdstippen)
 • het type test (alleen relatief gecontroleerde omstandigheden, met waarborgen ‘herkenbaarheid’ voor andere weggebruikers, alleen onder fysieke begeleiding)
 • het bijhouden van een logboek
 
Een van de belangrijkste documenten in de ontheffingsprocedure is de risicoanalyse. Omdat het om systemen gaat waar geen regelgeving voor is, moet tijdens het ontheffingsproces voldoende vertrouwen worden verkregen in het systeem. Door middel van een gedegen risicoanalyse kan de aanvrager aantonen dat het systeem verkeersveilig kan functioneren. De RDW accepteert diverse vormen van risicoanalyses. Hieronder staat een aantal beschreven. 

© Copyright 2014 CROW