Materieel en milieuprestatie

Trends Materieel en milieuprestatie in 2019

Sinds 2009, het jaar dat CROW-KpVV het eerste landelijke overzicht van de milieuprestatie maakte, is het wagenpark van ov-bussen veel schoner en duurzamer geworden. Vielen er in 2009 nog 2530 bussen onder de categorieën Euro 0 t/m Euro III, inmiddels is dit aantal teruggelopen tot 1% daarvan. Maar ook Euro IV en V zijn al bijna verdwenen (minder dan 7%). EEV (Enhanced Environmental friendly Vehicle) en Euro VI zijn met een aandeel van elk 39% de meest voorkomende milieunorm in het wagenpark, maar het aandeel zero-emissiebussen neemt snel toe: eind 2019 bijna 15% van het wagenpark.

Milieuwaarde Door bussen met een bepaalde milieuprestatie een waarde te geven kan op hoofdlijnen worden bepaald hoe ‘schoon’ een concessie is. De milieuwaarde bevat de componenten ‘lokale luchtkwaliteit’ en ‘klimaat’. Er is voor gekozen beide even zwaar te wegen. Als voorbeeld Euro VI: bussen met deze milieunorm zijn extreem schoon, maar dragen nauwelijks iets bij aan verlichting van het klimaatprobleem. Bij groengas is het andersom. Omdat groengas geen fossiele bron heeft, wordt deze categorie als klimaatneutraal beschouwd, maar er zijn wel lokale emissies, zoals NOx en, zij het beperkt, fijnstof. Aan de hand van kengetallen is een inschatting gemaakt van de milieuwaarde in termen van rapportcijfers.Door per ov-autoriteit het aantal bussen per categorie te vermenigvuldigen met de waardes in tabel 45, kan een gemiddelde milieuwaarde per bus per worden berekend. Eind 2018 was de landelijke score 4,18. Eind 2019 is deze waarde verbeterd tot 5,11, een enorme sprong. In 2030, als het busvervoer overeenkomstig het Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer emissievrij is en gebruik maakt van groene energie, moet de milieuwaarde 10 zijn. Met de instroom van elektrische bussen – een ontwikkeling waarin Nederland voorop loopt in Europa – verbetert de milieuwaarde van het wagenpark in een rap tempo.


In tabel 46 staat de milieuwaarde van het wagenpark per ov-autoriteit in het voorjaar van de jaren 2014 tot en met 2016, en de stand eind december 2017 en 2018.OV-bureau Groningen Drenthe heeft de meest schone en groene busvloot van Nederland. Met de nieuwe concessie maken de provincies een sprong van 3,5 naar 8,1 in de milieuwaarde. Dit is te danken aan de inzet van 166 zero-emissiebussen en 180 HVO-bussen. Deze eerste plaats in het overzicht van de milieuwaarde gaat ten koste van Limburg die ondanks een substantiële stijging van 5,6 naar 6,6, naar de tweede plaats wordt verdrongen. En MRDH maakt ook een grote sprong dankzij twee nieuwe concessies waar groengasbussen rijden en dankzij de 55 elektrische bussen van de RET. In het overzicht zijn de oudere cijfers voor twee concessies bijgesteld op grond van nieuwe inzichten.

Verantwoording
Sinds 2009 houdt CROW-KpVV bij wat de milieuprestatie is van de Nederlandse ov-bussen. Jaarlijks wordt de ov-autoriteiten gevraagd om een overzicht van hun actuele wagenpark. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de zogeheten Euronormen van de voertuigen. Deze hebben betrekking op emissies van voertuigen die de lokale luchtkwaliteit beïnvloeden, zoals stikstofoxides en fijnstof. In 1992 voerde de Europese Gemeenschap de Euro I-norm in. De EU scherpte deze uitstootnormen geregeld aan. Sinds begin 2014 geldt de Euro VI-norm voor nieuw verkochte voertuigen. De EEV-norm is een vrijwillige norm van de voertuigindustrie, tussen Euro V en VI in. Euronormen gaan niet over de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 en CH4. Daarom wordt in aanvulling op de Euronormen ook gekeken naar zero emissie en is een categorie ‘elektrisch’ opgenomen.

Staat van het ov
Scroll naar boven