Sociale veiligheid

Scores uit de OV-Klantenbarometer

Veiligheid volgens reizigers


Jaarlijks wordt in de vragenlijst van de OV-Klantenbarometer (zie 3c Klantwaardering) aandacht besteed aan veiligheidsgevoelens en slachtofferschap van incidenten in het openbaar vervoer. Er wordt onderscheid gemaakt tussen objectieve en subjectieve veiligheid. Bij objectieve veiligheid gaat het om de daadwerkelijke ervaring met incidenten. Subjectieve veiligheid betreft het gevoel van onveiligheid bij de reiziger.


In 2016 zegt 13,5 procent van de reizigers in het stads- en streekvervoer slachtoffer te zijn geworden van een incident. Een jaar eerder was dit nog 14,3 procent, en in 2014 nog 15,6 procent. Het slachtofferschap betreft vooral het lastiggevallen worden. Het gaat in alle gevallen om een duidelijk dalende trend. Opgemerkt moet worden dat het cijfer van 15,6 procent slachtofferschap niet de optelling is van de deelaspecten. Sommige incidenten omvatten meerdere aspecten. Tabel 26 geeft een overzicht van het voorkomen van de diverse vormen van slachtofferschap.

In 2016 vallen een aantal zaken aangaande het slachtofferschap naar leeftijd op. Onder de jongste groep neemt het aandeel licht toe (van 17 naar 18 procent). Reizigers tussen de 18 en 27 jaar werden juist minder vaak slachtoffer van een incident (daling van 18 naar 16 procent). De groep daar weer boven (28 tot 40 jaar) juist weer iets vaker. Onder de oudste twee leeftijdsgroepen nam slachtofferschap in 2016 iets af. Vanaf 2013 neemt het aandeel reizigers dat ooggetuige was van een incident in het openbaar vervoer af. In 2016 gaat het om 16,2 procent. Een jaar eerder was dit bijna een procent hoger. In 2013 ging het nog om bijna 18 procent van de reizigers. 

Tabel 27 toont de ontwikkeling van het oordeel over de drie aspecten van sociale veiligheid. De waarderingen zijn sinds 2014 gelijk. De veiligheid van de rit krijgt door de jaren heen het hoogste waarderingscijfer.

Als de scores uit tabel 27 worden uitgesplitst naar geënquêteerden die hebben aangegeven in 2016 geen of juist wel slachtoffer te zijn geweest, ontstaat een duidelijk verschil in waardering. Tabel 28 laat dit zien.Tabel 29 geeft een overzicht van het oordeel van de reizigers in 2016 over de sociale veiligheid in het regionaal ov.

Sociale veiligheid per modaliteit


Tabel 29 geeft een overzicht van het oordeel van de reizigers in 2016 over de sociale veiligheid in het regionaal ov. 

Staat van het ov
Submenu openen

Rapportcijfers reizigers

Scroll naar boven