Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Werken met verkeers- en mobiliteitsmodellen

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:21-05-2014
 • Aantal pagina's:312
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 637 5
 • Artikelnummer:339
 • Thema: Onderzoek en modellen

Praktische en toegankelijke uitgave voor verkeerskundigen die meer willen weten over het gebruik van verkeers- en mobiliteitsmodellen. De kennis geeft ondersteuning bij het formuleren van beleidsuitgangspunten.

 
€ 140,00
excl. 9% btw
 • Inzicht in het proces

  Modellen brengen het effect van beleidskeuzen of maatregelen op het verkeers- en vervoersnetwerk in beeld. Het gaat hierbij om keuzen of maatregelen uit de verkeer- en vervoersector maar ook uit sectoren zoals ruimtelijke ordening, economie en welzijn. Rode draad vormt een case die alle factoren van het proces belicht.

  Leer van ervaringen uit de praktijk

  Naast het boek ontvangt u een pdf-bestand met daarin 18 praktijkvoorbeelden. Deze cases zijn aangedragen door adviesbureaus en (decentrale) overheden. De voorbeelden laten zien hoe de kennis in de praktijk wordt toegepast. Na uw bestelling van het boek ontvangt u een e-mail. Hierin zit een downloadlink naar het pdf-bestand.
 • Samenvatting
  Inleiding op het boek
  Deel A Van beleidsvraag naar keuze modeltype
  Inleiding op deel A Van beleidsvraag naar keuze modeltype
  1 Achtergronden bij modelgebruik
  1.1 De plaats van modellen in de verkeerskunde
  1.2 De beleidscyclus
  1.2.1 Stappen in de beleidscyclus
  1.2.2 Complicerende factoren bij de beleidscyclus
  1.2.3 Beleidsvraagstuk en informatiebehoefte
  2 Soorten beleidsvragen
  2.1 Indeling in soorten beleidsvragen
  2.2 De gewenste modeluitkomsten
  2.3 Beleidsvragen Rijk
  2.3.1 Strategische beleidsvragen ruimtegebruik en mobiliteit
  2.3.2 Strategische beleidsvragen uitbreiding rijksinfrastructuur
  2.4 Beleidsvragen op regionaal en lokaal niveau
  2.4.1 Strategische beleidsvragen ruimtegebruik en mobiliteit
  2.4.2 Beleidsvragen met betrekking tot verkeer en vervoer
  2.4.3 Beleidsvragen met betrekking tot openbaar vervoer
  2.4.4 Beleidsvragen met betrekking tot (gebruik) auto-infrastructuur
  2.4.5 Beleidsvragen met betrekking tot tijdelijke afsluitingen wegen
  2.4.6 Beleidsvragen met betrekking tot optimalisatie verkeerslichtenregelingen
  2.4.7 Beleidsvragen met betrekking tot milieueffecten verkeer
  3 Van benodigde modeluitkomsten naar modelkeuze
  3.1 Van mobiliteitsconcept naar modelopbouw
  3.2 De verscheidenheid aan modeltypen
  3.2.1 Beschrijvende modellen versus verklarende modellen
  3.2.2 Ruimtelijke modellen versus niet-ruimtelijke modellen
  3.2.3 Geaggregeerde modellen versus gedesaggregeerde modellen
  3.2.4 Modellen gebaseerd op ‘revealed’ of op ‘state preference’
  3.2.5 Modellen voor verplaatsingen versus modellen voor activiteiten
  3.2.6 Modellen die wel versus modellen die niet rekening houden met invloed transport op grondgebruik
  3.2.7 Modellen voor personenvervoer versus modellen voor goederenvervoer
  3.3 Kiezen van het modeltype
  3.3.1 Wel of geen model nodig?
  3.3.2 De mogelijke eisen
  3.3.3 Bepaling pakket van inhoudelijke eisen
  3.4 Kiezen van het softwarepakket
  Deel B Bouwen van modellen
  Inleiding op deel B Bouwen van modellen
  4 Het proces van modellen bouwen
  4.1 Te maken keuzen vóór de modelbouw
  4.2 De fasen in het proces van modellen bouwen
  4.2.1 Opstellen van een conceptueel model
  4.2.2 Data verzamelen
  4.2.3 Schatten/kalibreren van het model
  4.2.4 Vullen en testen van het model
  4.2.5 Evalueren/valideren van het model
  5 Introductie vierstapsbenadering
  6 Netwerken en zones
  6.1 Netwerken
  6.1.1 Ondergrond
  6.1.2 Auto
  6.1.3 Fiets
  6.1.4 Openbaar vervoer
  6.2 Gebiedsindeling
  6.3 Vulling netwerken en gebieden
  7 Ritgeneratie
  7.1 Begrippen
  7.2 Verklarende variabelen en classificatie
  7.3 Regressieanalyse
  7.5 Andere methoden voor ritgeneratie
  7.6 Balanceren bij ritgeneratie
  8 Distributie
  8.1 Inleiding op ritdistributiemodel
  8.2 Groeifactormodellen
  8.3 Zwaartekrachtmodellen
  8.3.1 Ritweerstand
  8.3.2 Distributiefunctie
  9 Vervoerswijzekeuze
  9.1 Invloedsfactoren
  9.2 Vervoerswijzekeuzemodellen
  9.3 Transformatie naar geschikte eenheden
  10 Routekeuze en toedeling
  10.1 Toedelingsmodellen voor auto- en fietsverkeer
  10.1.1 Routes zoeken
  10.1.2 Alles-of-niets-toedeling
  10.1.3 Stochastische toedeling
  10.1.4 Capaciteitsafhankelijke toedeling
  10.1.5 Dynamische toedeling
  10.2 Toedelingsmodellen voor openbaar vervoer
  10.2.1 Ritweerstanden
  10.2.2 Routes zoeken
  10.2.3 Toedelingsmethoden
  10.2.4 Toedelingsresultaten
  10.3 Tot slot
  11 Kalibratie en prognose
  11.1 Kalibratie en validatie
  11.1.1 Begrippen
  11.1.2 Kalibratie
  11.1.3 Validatie
  11.2 Prognose en varianten
  12 Goederenverkeer
  13 Alternatieve modellen en benaderingen van de werkelijkheid
  13.1 Discrete keuzemodellen
  13.2 Vertrektijdstipkeuze/dagdeelkeuze
  13.2.2 Beleid en dagdeelkeuze
  13.2.3 Theorie vertrektijdstipkeuze
  13.2.4 Dagdeelkeuze in de praktijk: Landelijk Modelsysteem 7.0
  13.2.5 Ontwikkeling in modellen: Landelijk Modelsysteem 2011
  13.3 LUTI (land use and transportation interaction) en AB (activity based)
  14 Kwaliteitsborging
  15 Soorten modeluitkomsten
  15.1 Netwerkgebonden modeluitkomsten
  15.2 Gebiedsgebonden modeluitkomsten
  Deel C Omgaan met modellen en modelresultaten
  Inleiding op deel C Omgaan met modellen en modelresultaten
  16 Van modelresultaten naar beleidsadvies
  16.1 Aandachtspunten bij het interpreteren van modeluitkomsten
  16.2 Aandachtspunten bij het opstellen van het beleidsadvies
  17 Communiceren van modelresultaten
  17.1 Van technische uitkomsten naar een begrijpelijk verhaal
  17.2 Communicatie met de politiek
  17.2.1 Invloed van de politiek
  17.2.2 Behoud vakgerichte objectiviteit in politiek spanningsveld
  17.3 Communicatie met burgers
  18 Verkeersmodellen en juridisch-planologische procedures
  18.1 Juridisch-planologische procedures
  18.1.1 Op rijksniveau: tracéwetprocedure
  18.1.2 Op provinciaal niveau: het provinciaal inpassingsplan (PIP)
  18.1.3 Op gemeentelijk niveau: het bestemmingsplan
  18.2 Onzekerheidsmarges in modellen en de consequenties daarvan bij juridische procedures
  18.2.1 Onzekerheidsmarges in verkeersmodellen
  18.2.2 Onzekerheidsmarges in luchtmodellen
  18.2.3 Onzekerheidsmarges in geluidsmodellen
  18.3 Voorbeelden van zaken bij de bestuursrechter en de Raad van State
  18.3.1 Enige voorbeelden uit de praktijk
  18.4 Gebruik van modeluitkomsten en wet- en regelgeving
  18.4.1 Oorspronkelijk doel verkeersprognosemodellen
  18.4.2 Conclusies ten aanzien van huidige wet- en regelgeving
  19 Interne organisatie en externe afstemming
  19.1 Organisatiebreed modelbeheer
  19.1.1 Wanneer zijn onderhoud en beheer nodig?
  19.1.2 Afspraken gebruik model binnen organisatie
  19.2 Organisatie van beheer en onderhoud
  19.2.1 Organisatieprocesstructuur
  19.2.2 Gebruik van een model ten behoeve van langlopende projecten
  19.2.3 Protocollen
  19.2.4 Verschillen in beheer en onderhoud bij wegbeheerders
  19.3 Kwaliteitsborging
  19.3.1 Voorbeeld kwaliteitsborging bij Nederlands Regionaal Model
  19.4 Externe afstemming
  19.4.1 Inhoudelijke afstemming tussen wegbeheerders
  19.4.2 Procesmatige afstemming
  19.4.3 Voorbeeld van provinciebrede modelaanpak in de provincie Utrecht
  Literatuur en websites
  Begrippen
  Bijlagen
  I Verdiepingen bij deel B
  II Berekeningen Zuidwoudendal deel C
  Praktijkvoorbeelden (digitale bijlage)
Scroll naar boven