Werken met verkeers- en mobiliteitsmodellen

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:21 mei 2014
  • Aantal pagina's:312
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 637 5
  • Artikelnummer:339

Praktische en toegankelijke uitgave voor verkeerskundigen die meer willen weten over het gebruik van verkeers- en mobiliteitsmodellen. De kennis geeft ondersteuning bij het formuleren van beleidsuitgangspunten.

Prijs per stuk: € 129,00
Excl. 6% BTW

Inzicht in het proces

Modellen brengen het effect van beleidskeuzen of maatregelen op het verkeers- en vervoersnetwerk in beeld. Het gaat hierbij om keuzen of maatregelen uit de verkeer- en vervoersector maar ook uit sectoren zoals ruimtelijke ordening, economie en welzijn. Rode draad vormt een case die alle factoren van het proces belicht.

Leer van ervaringen uit de praktijk

Naast het boek ontvangt u een pdf-bestand met daarin 18 praktijkvoorbeelden. Deze cases zijn aangedragen door adviesbureaus en (decentrale) overheden. De voorbeelden laten zien hoe de kennis in de praktijk wordt toegepast. Na uw bestelling van het boek ontvangt u een e-mail. Hierin zit een downloadlink naar het pdf-bestand.
Samenvatting
Inleiding op het boek
Deel A Van beleidsvraag naar keuze modeltype
Inleiding op deel A Van beleidsvraag naar keuze modeltype
1 Achtergronden bij modelgebruik
1.1 De plaats van modellen in de verkeerskunde
1.2 De beleidscyclus
1.2.1 Stappen in de beleidscyclus
1.2.2 Complicerende factoren bij de beleidscyclus
1.2.3 Beleidsvraagstuk en informatiebehoefte
2 Soorten beleidsvragen
2.1 Indeling in soorten beleidsvragen
2.2 De gewenste modeluitkomsten
2.3 Beleidsvragen Rijk
2.3.1 Strategische beleidsvragen ruimtegebruik en mobiliteit
2.3.2 Strategische beleidsvragen uitbreiding rijksinfrastructuur
2.4 Beleidsvragen op regionaal en lokaal niveau
2.4.1 Strategische beleidsvragen ruimtegebruik en mobiliteit
2.4.2 Beleidsvragen met betrekking tot verkeer en vervoer
2.4.3 Beleidsvragen met betrekking tot openbaar vervoer
2.4.4 Beleidsvragen met betrekking tot (gebruik) auto-infrastructuur
2.4.5 Beleidsvragen met betrekking tot tijdelijke afsluitingen wegen
2.4.6 Beleidsvragen met betrekking tot optimalisatie verkeerslichtenregelingen
2.4.7 Beleidsvragen met betrekking tot milieueffecten verkeer
3 Van benodigde modeluitkomsten naar modelkeuze
3.1 Van mobiliteitsconcept naar modelopbouw
3.2 De verscheidenheid aan modeltypen
3.2.1 Beschrijvende modellen versus verklarende modellen
3.2.2 Ruimtelijke modellen versus niet-ruimtelijke modellen
3.2.3 Geaggregeerde modellen versus gedesaggregeerde modellen
3.2.4 Modellen gebaseerd op ‘revealed’ of op ‘state preference’
3.2.5 Modellen voor verplaatsingen versus modellen voor activiteiten
3.2.6 Modellen die wel versus modellen die niet rekening houden met invloed transport op grondgebruik
3.2.7 Modellen voor personenvervoer versus modellen voor goederenvervoer
3.3 Kiezen van het modeltype
3.3.1 Wel of geen model nodig?
3.3.2 De mogelijke eisen
3.3.3 Bepaling pakket van inhoudelijke eisen
3.4 Kiezen van het softwarepakket
Deel B Bouwen van modellen
Inleiding op deel B Bouwen van modellen
4 Het proces van modellen bouwen
4.1 Te maken keuzen vóór de modelbouw
4.2 De fasen in het proces van modellen bouwen
4.2.1 Opstellen van een conceptueel model
4.2.2 Data verzamelen
4.2.3 Schatten/kalibreren van het model
4.2.4 Vullen en testen van het model
4.2.5 Evalueren/valideren van het model
5 Introductie vierstapsbenadering
6 Netwerken en zones
6.1 Netwerken
6.1.1 Ondergrond
6.1.2 Auto
6.1.3 Fiets
6.1.4 Openbaar vervoer
6.2 Gebiedsindeling
6.3 Vulling netwerken en gebieden
7 Ritgeneratie
7.1 Begrippen
7.2 Verklarende variabelen en classificatie
7.3 Regressieanalyse
7.5 Andere methoden voor ritgeneratie
7.6 Balanceren bij ritgeneratie
8 Distributie
8.1 Inleiding op ritdistributiemodel
8.2 Groeifactormodellen
8.3 Zwaartekrachtmodellen
8.3.1 Ritweerstand
8.3.2 Distributiefunctie
9 Vervoerswijzekeuze
9.1 Invloedsfactoren
9.2 Vervoerswijzekeuzemodellen
9.3 Transformatie naar geschikte eenheden
10 Routekeuze en toedeling
10.1 Toedelingsmodellen voor auto- en fietsverkeer
10.1.1 Routes zoeken
10.1.2 Alles-of-niets-toedeling
10.1.3 Stochastische toedeling
10.1.4 Capaciteitsafhankelijke toedeling
10.1.5 Dynamische toedeling
10.2 Toedelingsmodellen voor openbaar vervoer
10.2.1 Ritweerstanden
10.2.2 Routes zoeken
10.2.3 Toedelingsmethoden
10.2.4 Toedelingsresultaten
10.3 Tot slot
11 Kalibratie en prognose
11.1 Kalibratie en validatie
11.1.1 Begrippen
11.1.2 Kalibratie
11.1.3 Validatie
11.2 Prognose en varianten
12 Goederenverkeer
13 Alternatieve modellen en benaderingen van de werkelijkheid
13.1 Discrete keuzemodellen
13.2 Vertrektijdstipkeuze/dagdeelkeuze
13.2.2 Beleid en dagdeelkeuze
13.2.3 Theorie vertrektijdstipkeuze
13.2.4 Dagdeelkeuze in de praktijk: Landelijk Modelsysteem 7.0
13.2.5 Ontwikkeling in modellen: Landelijk Modelsysteem 2011
13.3 LUTI (land use and transportation interaction) en AB (activity based)
14 Kwaliteitsborging
15 Soorten modeluitkomsten
15.1 Netwerkgebonden modeluitkomsten
15.2 Gebiedsgebonden modeluitkomsten
Deel C Omgaan met modellen en modelresultaten
Inleiding op deel C Omgaan met modellen en modelresultaten
16 Van modelresultaten naar beleidsadvies
16.1 Aandachtspunten bij het interpreteren van modeluitkomsten
16.2 Aandachtspunten bij het opstellen van het beleidsadvies
17 Communiceren van modelresultaten
17.1 Van technische uitkomsten naar een begrijpelijk verhaal
17.2 Communicatie met de politiek
17.2.1 Invloed van de politiek
17.2.2 Behoud vakgerichte objectiviteit in politiek spanningsveld
17.3 Communicatie met burgers
18 Verkeersmodellen en juridisch-planologische procedures
18.1 Juridisch-planologische procedures
18.1.1 Op rijksniveau: tracéwetprocedure
18.1.2 Op provinciaal niveau: het provinciaal inpassingsplan (PIP)
18.1.3 Op gemeentelijk niveau: het bestemmingsplan
18.2 Onzekerheidsmarges in modellen en de consequenties daarvan bij juridische procedures
18.2.1 Onzekerheidsmarges in verkeersmodellen
18.2.2 Onzekerheidsmarges in luchtmodellen
18.2.3 Onzekerheidsmarges in geluidsmodellen
18.3 Voorbeelden van zaken bij de bestuursrechter en de Raad van State
18.3.1 Enige voorbeelden uit de praktijk
18.4 Gebruik van modeluitkomsten en wet- en regelgeving
18.4.1 Oorspronkelijk doel verkeersprognosemodellen
18.4.2 Conclusies ten aanzien van huidige wet- en regelgeving
19 Interne organisatie en externe afstemming
19.1 Organisatiebreed modelbeheer
19.1.1 Wanneer zijn onderhoud en beheer nodig?
19.1.2 Afspraken gebruik model binnen organisatie
19.2 Organisatie van beheer en onderhoud
19.2.1 Organisatieprocesstructuur
19.2.2 Gebruik van een model ten behoeve van langlopende projecten
19.2.3 Protocollen
19.2.4 Verschillen in beheer en onderhoud bij wegbeheerders
19.3 Kwaliteitsborging
19.3.1 Voorbeeld kwaliteitsborging bij Nederlands Regionaal Model
19.4 Externe afstemming
19.4.1 Inhoudelijke afstemming tussen wegbeheerders
19.4.2 Procesmatige afstemming
19.4.3 Voorbeeld van provinciebrede modelaanpak in de provincie Utrecht
Literatuur en websites
Begrippen
Bijlagen
I Verdiepingen bij deel B
II Berekeningen Zuidwoudendal deel C
Praktijkvoorbeelden (digitale bijlage)