Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water (4de geheel herziene druk)

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Werk en Veiligheid
  • Datum uitgifte:01 dec 2008
  • Aantal pagina's:172
  • Druk:4
  • ISBN:978 90 6628 528 6
  • Artikelnummer:P132

Bent u werkzaam in of met verontreinigde grond en verontreinigd groundwater uit land- of waterbodems? Deze publicatie besteedt aandacht aan de veiligheids- en gezondheidsaspecten die daarbij bestaan.


Onder het ‘werken in of met’ wordt ook verstaan het vervoeren, bergen en storten van grond, het milieutechnisch bodemonderzoek en de beheerfase. 

Een belangrijk uitgangspunt in de CROW-publicatie ‘Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water‘ is het risicogestuurd werken. Maatregelen om blootstelling te voorkomen worden hierdoor gestuurd op het werkelijke blootstellingsrisico, waarbij schijnveiligheid zoveel mogelijk wordt tegengegaan. De te nemen maatregelen zijn per veiligheidsklasse overzichtelijk opgenomen in tabel A.

Downloads en verwijzingen
Tabel A Maatregelenmatrix
Erratum versie 1.1
Erratum 6 februari 2012

'Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water' (publicaties 132) en 'Kabels en leidingen in verontreinigde bodem' (publicatie 307) zijn ter visie gelegd en worden in mei 2017 als één publicatie uitgebracht.

Samenvatting
1 Inleiding
1.1 Algemeen
1.2 Opbouw
1.3 Toepassingsgebied
1.4 Doel
1.5 Doelgroep
1.6 Terminologie
2 Wetgeving
2.1 Inleiding
2.2 Arbeidsomstandighedenwet
2.2.1 Beschermingsniveaus
2.2.2 Risico-inventarisatie en evaluatie
2.2.3 Voorlichting en onderricht
2.2.4 Derden
2.2.5 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
2.2.6 Toezicht door de Arbeidsinspectie
2.2.7 Jeugdigen en zwangere vrouwen
2.2.8 Bouwproces
2.2.9 Werken met gevaarlijke stoffen
2.2.10 Deskundigen
2.3 Milieuwetgeving
2.3.1 Wet milieubeheer
2.3.2 Wet verontreiniging oppervlaktewateren
2.3.3 Wet bodembescherming
3 Bodemonderzoek
3.1 Algemeen
3.2 Historisch onderzoek
3.3 Verkennend onderzoek
3.4 Aanvullend onderzoek
3.5 Plan van aanpak bodemonderzoek
3.6 Arbeidshygiënische maatregelen
3.7 Asbest
3.8 Registratie
3.9 Bodemonderzoeksrapportage
4 Werken in den droge
4.1 Algemeen
4.2 Voorbereiding
4.3 Werktechnieken
4.4 Asbest
5 Werken in den natte
5.1 Algemeen
5.2 Voorbereiding
5.3 Veiligheidsklasse
5.4 Werktechnieken
5.5 Asbest
6 Beheer, onderhoud en bewerking
6.1 Algemeen
6.2 Restverontreiniging: niet geïsoleerd
6.3 Verontreinigingen die zijn/worden geïsoleerd
6.4 Beheer in situ systemen en waterzuiveringen
6.5 Tijdelijke opslag van verontreinigde grond of baggerspecie
Literatuur
Begrippen
Bijlage

Publicatie132: Modules
Module 1 Bestekken en overeenkomsten
1.1 Algemeen
1.2 Bestekken op basis van de RAW-systematiek
1.2.1 Veiligheidsklasse
1.2.2 Vaste kosten
1.2.3 Variabele kosten
1.3 Overige overeenkomsten
Module 2 Vaststelling van de veiligheidsklasse
2.1 Inleiding
2.2 Vaststelling of veiligheidsklasse van toepassing is
2.3 Bepaling veiligheidsklasse T
2.3.1 Onderzoek
2.3.2 Bepaling van de (voorlopige) T-klasse
2.3.3 Voorkomen van stofvorming en aerosolen
2.3.4 Splitsing in vluchtige en niet-vluchtige stoffen
2.3.5 Asbest
2.3.6 Bepaling veiligheidsklasse (T) niet-vluchtige stoffen
2.3.7 Bepaling veiligheidsklasse (T) vluchtige stoffen
2.4 Vaststelling van de veiligheidsklasse F
2.5 Vaststelling veiligheidsklasse werkzaamheden
Module 3 Deskundigheid
3.1 Algemeen
3.2 Ontwerpfase
3.3 Uitvoeringsfase
3.3.1 Basisklasse
3.3.2 Veiligheidsklasse 1T, 2T (exclusief CMR-stoffen) en 1F
3.3.3 Veiligheidsklasse 3T, alle veiligheidsklasse van CMR-stoffen en 2Fenindien
aanvullende maatregelen genomen moeten worden om op 2F uit te komen
3.4 Opleidings- en ervaringseisen
Module 4 V&G-plan en logboek
4.1 Algemeen
4.2 V&G-plan in de ontwerpfase
4.3 V&G-plan in de uitvoeringsfase
4.4 Logboek
4.5 V&G-dossier
Module 5 Gezondheidskundige zorg en omgeving
5.1 Bijzondere risicogroepen
5.2 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
5.3 Bedrijfshulpverlening
5.4 Extra eisen voor veiligheidsklasse 3T
5.5 Maatregelen ten behoeve van de omgeving (derden)
Module 6 Voorlichting en instructie
6.1 Algemeen
6.2 Actuele voorlichting en instructie
6.3 Aanvullende instructies
6.3.1 Adembescherming en filteroverdrukinstallaties
Module 7 Luchtkwaliteitsmetingen
7.1 Inleiding
7.2 Meetstrategie
7.2.1 Meteorologische aspecten
7.2.2 Luchtconcentratiemetingen
7.2.3 Asbest
7.3 Bepalen van gezondheidskundige grenswaarden
7.4 Beschikbare meetapparatuur
7.5 Onderhoud meetapparatuur
7.6 Meetplaatsen
Module 8 Voorzieningen
8.1 Inleiding
8.2 Veiligheidsklasse Basisklasse
8.3 Veiligheidsklassen T& F Klasse, bij werken in den droge
8.4 Veiligheidsklassen T & F Klasse, bij werken in den natte
8.5 Filteroverdrukinstallatie en filters
8.6 Schoonhouden en onderhoud van droog- en nat materieel
Bijlage M8.1 Signaleringen
Module 9 Persoonlijke beschermingsmiddelen
9.1 Algemeen
9.1.1 PBM-pakket-Licht
9.1.2 PBM-pakket-Middel
9.1.3 PBM-pakket-Zwaar
9.2 PBM bij inspectie, onderhoud en reparatiewerkzaamheden aan materieel
9.3 Afhankelijke adembescherming
9.4 Onafhankelijke adembescherming
9.5 Filters
9.5.1 Stoffilters
9.5.2 Filters tegen dampen en gassen
9.6 Onderhoud en schoonhouden
9.7 Besloten ruimten