Wegverhardingen op slappe bodem

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Infrastructuur
  • Datum uitgifte:30 dec 2010
  • Aantal pagina's:104
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628
  • Artikelnummer:295

Deze publicatie is niet langer als drukwerk te bestellen. De inhoud ervan is opgenomen in de Online Kennismodule Grondwerk en funderingen.


Bij wegen in gebieden met slappe ondergronden moet in het wegontwerp rekening worden gehouden met onvoldoende draagkracht van de ondergrond. Deze publicatie beschrijft een scoresysteem waarmee u kritische factoren van het wegontwerp kunt beoordelen. Hiermee kunt u het vroegtijdig ontstaan van schade aan de wegverharding voorkomen.
Samenvatting
Summary
Inleiding
Algemeen
Doel
Uitgangspunten
1 Aanpak
1.1 Algemeen
1.2 Analyse van schadecases en succesverhalen
1.3 Resultaat van de analyse van cases
1.4 Indeling van het scoresysteem ‘integraal wegontwerp’
2 Scoresysteem
2.1 Opbouw van het scoresysteem
2.2 Het toekennen van scores
3 Ontwerpeisen en randvoorwaarden
3.1 Het vastleggen van definities, uitgangspunten, randvoorwaarden en eisen
3.1.1 Algemene eisen
3.1.2 Specifieke eisen
3.2 Het vastleggen van ontwerpgegevens
4 Ondergrond, zetting en stabiliteit
4.1 Algemeen
4.2 Stappenplan voor de zettingsprognose
4.2.1 Stap 1 - Vastleggen van definities, uitgangspunten, randvoorwaarden en eisen
4.2.2 Stap 2 - Historisch onderzoek
4.2.3 Stap 3 - Grondonderzoek in veld en laboratorium
4.2.4 Stap 4 - Schematisering van de grondlaagindeling
4.2.5 Stap 5 - Keuze van maatgevende wegvakken en doorsneden
4.2.6 Stap 6 - Keuze van het rekenmodel en de bijbehorende grondparameters
4.2.7 Stap 7 - Eerste berekening van de (rest)zetting
4.2.8 Stap 8 - Afweging en keuze van uitvoeringsvarianten
4.2.9 Stap 9 - Bepaling van uitvoeringsparameters voor de uitvoeringsvariant
4.2.10 Stap 10 - Stabiliteitsberekeningen in de gebruiksfase
4.2.11 Stap 11 - Stabiliteitsberekeningen in bouwfase en opstellen ophoogschema
4.2.12 Stap 12 - Vastleggen van het geotechnisch ontwerp
4.2.13 Stap 13 - Uitvoering en monitoring
4.2.14 Scores voor grondonderzoek en modellering
4.3 Onnauwkeurigheidsmarge
4.4 Invloed van restzetting op de drooglegging
4.5 Zakkingsverschillen in langsrichting bij slootkruisingen
4.5.1 Invloed van variabiliteit in restzetting op de langsvlakheid
4.5.2 Invloed van variabiliteit in restzetting op spanningen en vervorming wegverharding
4.5.3 Invloed van variabiliteit in restzetting op dynamische aslasten
4.6 Invloed van restzetting op aansluiting met kunstwerken
5 Draagkracht van de wegverharding
5.1 Verkeer
5.2 Realistische stijfheid van de ondergrond
5.3 Zelfbindende/ongebonden fundering
5.3.1 Korrelverdeling
5.3.2 Stijfheid
5.3.3 Funderingswapening
5.3.4 Verdichtingsgraad
5.3.5 Bindingsproces in zelfbindende fundering
5.4 Gebonden fundering
5.5 Stijfheid van asfalt
6 Waterhuishouding en drainage
6.1 Doorlatendheid van onderbouw en ondergrond
6.2 Drainagecapaciteit van de fundering
6.2.1 Aandachtspunten bij ongebonden of zelfbindende fundering
6.2.2 Bepaling draineertijd van de fundering
6.2.3 Waardering van de fundering
6.2.4 Drainagecapaciteit van gebonden fundering
6.3 Bermbeplanting
6.4 Vorstschade
7 Rand van de wegverharding en wegverbreding
7.1 Randbelasting
7.1.1 Vermoeiing onderin asfalt
7.1.2 Scheurvorming aan het wegoppervlak
7.2 Wegverbreding
7.2.1 Effect van aanleg nieuwe aardebaan op bestaande verharding
7.2.2 Effect van aanleg wegverbreding op bestaande verharding
7.2.3 Constructieopbouw van wegverharding nabij aansluiting met wegverbreding
7.2.4 Ontwikkeling van dwarshelling door restzetting van de wegverbreding
8 Uitvoering en monitoring
8.1 Grondwerken
8.2 Fundering Literatuurlijst

Bijlagen
I Maximum scores
II Intensiteit van grondonderzoek
II.1 Algemeen
II.2 Omvang van het grondonderzoek
II.3 Onderzoek tijdens de uitvoering
III Achtergrondinformatie bij drooglegging en waterhuishouding
III.1 Grondwaterstand
III.2 Opbolling van de grondwaterspiegel
III.3 Capillaire opstijging III.4 Vorstindringing
III.5 Waterhuishouding fundering
III.6 Drainage
III.6.1 Maatgevende regenbui
III.6.2 Draindiepte
IV Berekening van de draineertijd
IV.1 Bepaling geometrie- en materiaaleigenschappen van drainerende laag
IV.2 Bepaling mate van drainage
V Numerieke modellering van wegconstructie en wegverbreding
V.1 Aanwezigheid van zandbed
V.2 Verzadiging van de fundering
V.3 Randbelasting
V.4 Vervormingsgedrag van wegverbredingen
V.5 Slootkruisingen
VI Voorbeeld
VI.1 Inleiding
VI.2 Geotechnisch onderzoek Dynamoweg
VI.2.1 Inleiding
VI.2.2 Uitgangspunten en eisen
VI.2.3 Grondonderzoek en bodemschematisatie
VI.2.4 Grondparameters
VI.2.5 Zettings- en stabiliteitsberekeningen
VI.2.6 Terminologie
VI.2.7 Geotechnische aspecten
VI.2.8 Resultaten van de zettingsberekeningen
VI.2.9 Resultaten van de stabiliteitsberekeningen
VI.2.10 Ophoogfasering
VI.2.11 Aardebanen nabij landhoofden
VI.2.12 Samenvatting en uitvoeringsaspecten
VI.3 Verhardingsadvies Dynamoweg
VI.3.1 Inleiding
VI.3.2 Ondergrond
VI.3.3 Verkeersbelasting
VI.3.4 Constructieopbouw
VI.4 Berekening scores Dynamoweg
VI.4.1 Grondonderzoek
VI.4.2 Draagkracht van de wegverharding
VI.4.3 Waterhuishouding en draagkracht
VI.4.4 Rand van de wegverharding
VI.4.5 Totaal scores van het voorbeeld Dynamoweg