Richtlijn toegankelijkheid

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
 • Datum uitgifte:21 jan 2014
 • Aantal pagina's:80
 • Druk:1
 • ISBN:9789066286337
 • Artikelnummer:337

Deze CROW-publicatie bevat richtlijnen voor het toegankelijk inrichten van de openbare buitenruimte. Aanleiding is de behoefte van gemeenten aan eenduidige en gedragen toegankelijkheidsrichtlijnen.

Prijs per stuk: € 49,00
Excl. 6% BTW

Toegankelijkheid openbare ruimte

Zelfredzaamheid en een zelfstandige mobiliteit zijn belangrijke voorwaarden om aan het maatschappelijk verkeer te kunnen deelnemen. Daarvoor is het nodig dat de openbare buitenruimte en het ov toegankelijk zijn. De publicatie is interessant voor wegbeheerders, belangengroepen voor ouderen en mensen met een beperking, of particuliere instellingen die op eigen terrein tegen toegankelijkheidsvraagstukken aanlopen. 
 

Samenhang en afstemming

Versnippering van de bestaande richtlijnen, het toenemende aantal senioren, de beoogde verschuiving van doelgroepenvervoer naar regulier ov en diverse nieuwe (nationale en Europese) wetten. Ontwikkelingen die vragen in toegankelijkheid om samenhang en afstemming. Met deze uitgave krijgt u dit inzicht.  


Kennis geïntegreerd - overzicht

Deze publicatie vervangt de volgende CROW-publicaties:

 • 177 ‘Richtlijn integrale toegankelijkheid openbare ruimte’
 • 184 ‘Toegankelijkheid openbaar busvervoer’
 • 197 ‘Reis- en route-informatie op en nabij vervoersknooppunten’
 • 201 ‘Praktijkboek toegankelijkheid openbare ruimte’
 • 219a ‘Toegankelijkheid collectief personenvervoer – Uitgangspunten’
 • 219e ‘Toegankelijkheid collectief personenvervoer– Looproutes’
 • 219f ‘Toegankelijkheid collectief personenvervoer – Reis- en route-informatie’
 • 219g ‘Toegankelijkheid collectief personenvervoer – Basisvoorzieningen op ov- en vervoersknooppunten’
 • 233A ‘Addendum Handboek halteplaatsen’

Daarnaast vervangt deze publicatie gedeeltelijk CROW-publicatie 233 ‘Handboek halteplaatsen’. De onderdelen over toegankelijkheid daaruit zijn in CROW-publicatie 337 geactualiseerd. De andere onderdelen uit CROW-publicatie 233 blijven gelden.

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Inleiding

1. Een toegankelijke openbare ruimte: vijf vragen en antwoorden
1.1 Wanneer is een openbare ruimte toegankelijk?
1.2 Wat is de scope van deze Richtlijn?
1.3 Wie bevorderen de toegankelijkheid in Nederland?
1.4 Voor wie is een goede toegankelijkheid van belang?
1.5 Voor wie is deze publicatie bestemd?

2. Looproutes
2.1 Typen gebieden
2.2 Uitgangspunten en richtlijnen per aspect
2.2.1 Vrije breedte
2.2.2 Vrije hoogte
2.2.3 Vrije draai/manoeuvreerruimte
2.2.4 Rustmogelijkheden
2.2.5 Loopoppervlak
2.2.6 Valbeveiliging
2.2.7 Verlichting
2.2.8 Trappen
2.2.9 Hellingen
2.2.10 Oversteekplaatsen
2.2.11 Straatmeubilair
2.2.12 Routegeleiding

3. Bushaltes
3.1 Wettelijk kader
3.2 Infrastructuur
3.2.1 Hoofduitgangspunten
3.2.2 Bus en halte
3.2.3 Toegankelijke haltes
3.2.4 Op het perron
3.2.5 Naar en van het perron
3.3 Voorzieningen
3.3.1 Wettelijk kader
3.3.2 Uitgangspunten
3.3.3 Richtlijnen voorzieningen

4. Reis- en route-informatie
4.1 Reisinformatie
4.1.1 Wettelijk kader
4.1.2 Reisinformatie voorafgaand aan de reis
4.1.3 Statische reisinformatie op de bushalte
4.1.4 Dynamische reisinformatie op de bushalte
4.2 Route-informatie
4.2.1 Uitgangspunten
4.2.2 Richtlijnen bewegwijzering

5. Parkeerplaatsen
5.1 Uitgangspunten
5.2 Richtlijnen

6. Beheer en onderhoud
6.1 Beheerplan
6.2 Centraal meldpunt voor klachten
6.3 Handhaving

​Literatuur en websites
Begrippenlijst