Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt - teerhoudendheid, onderzoek en selectieve verwijdering Aandacht voor de teerproblematiek

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Infrastructuur
  • Datum uitgifte:13 jul 2015
  • Aantal pagina's:60
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 655 9
  • Artikelnummer:210

Een grote hoeveelheid regels en wetten omschrijft hoe u in de wegenbouw met vrijkomend asfalt moet omgaan. De CROW-publicatie ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt’ geeft uniforme handvatten om de bestaande wet- en regelgeving praktisch in te vullen. Aan de hand van zeven protocollen kan worden bepaald of een asfaltverharding teerhoudend of teervrij is. De protocollen beschrijven alle stappen: vanaf het moment dat een wegbeheerder besluit werkzaamheden uit te laten voeren waarbij asfalt vrij komt tot en met de acceptatie van het asfalt bij een (thermische) verwerkingsinrichting of inzamelaar.

Prijs per stuk: € 69,00
Excl. 6% BTW

Geactualiseerd

Deze publicatie is een actualisatie van publicatie ‘Omgaan met vrijkomend asfalt - Aandacht voor de teerproblematiek’ uit 2007. Het publicatienummer is gelijk gebleven.

In de publicatie wordt verwezen naar proef 77.1, 77.2 en 77.3 uit de Standaard RAW Bepalingen.

Erratum

Erratum maart 2016
Erratum april 2017

Woord vooraf

1 Inleiding
1.1 Leeswijzer
1.2 Reikwijdte richtlijn
1.3 Geldigheidsduur van onderzoek conform deze richtlijn
1.4 Uitgangspunten bij deze richtlijn
1.5 Gewenste wijze van verwerken van teerhoudend asfalt
1.6 Gewenste verwerkingswijze teervrij asfalt

2 Beschrijving van het proces
2.1 Verantwoordelijkheden van de opdrachtgever
2.2 De keten op hoofdlijnen
2.2.1 Stap 1: Historisch administratief onderzoek en inspectie
2.2.2 Stap 2: Opstellen boorplan
2.2.3 Stap 3: Uitvoeren boorwerk
2.2.4 Stap 4: Onderzoeken constructieopbouw en aantonen
2.2.5 Stap 5: Opstellen frees- en schollenplan
2.2.6 Stap 6: Verwijderen asfalt
2.2.7 Stap 7: Transport en afgifte
2.3 Acceptatieprocedure van de ontvanger
2.4 Opslag buiten inrichtingen
3 Contracteren asfaltonderzoek en verwijdering
3.1 Duurzaam inkopen
3.2 Projectvoorbereiding
3.3 Contractvormen

Protocollen
Protocol 1 Voorbereiding
Protocol 2 Opstellen boorplan
Protocol 3 Uitvoeren van asfaltboringen
Protocol 4 Analyse op aanwezigheid van teer in asfalt op basis
Protocol 5 Beoordeling onderzoek en opstellen frees- en schollenplan
Protocol 6 Verwijderen van asfalt
Protocol 7 Transporteren en afgeven van vrijgekomen asfalt

Bijlage 1. Begrippen
Bijlage 2. Afkoringen
Bijlage 3. Overzicht van teerhoudende producten
Bijlage 4. Standaardteksten voor contracten
ARTIKEL IN CROW ET CETERA