Mobiliteitsmanagement van goederen en personen bij bedrijven

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Openbare ruimte, Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:11 okt 2012
  • Aantal pagina's:72
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 610 8
  • Artikelnummer:218V
Prijs per stuk: € 49,00
Excl. 6% BTW

Publicatie 218v gaat over de beïnvloedingsmogelijkheden van decentrale overheden inzake de mobiliteit van goederen en personen bij bedrijven in hun vestigingsgebied. Op grond van de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet luchtkwaliteit zijn daarvoor allerlei mogelijkheden. In een viertal casussen komen diverse voorbeelden aan bod van gebieden waar met succes mobiliteitsmanagementmaatregelen zijn geïmplementeerd. In een aantal bijlagen staan praktische handvatten voor de uitvoering van deze maatregelen.
De uitgave is vooral bedoeld voor milieumedewerkers van gemeentelijke overheden, maar ook voor medewerkers van de afdelingen verkeer, milieu, financiën en ruimtelijke ordening. Een slechte luchtkwaliteit is immers een complex probleem dat alleen opgelost kan worden door samenwerking tussen verschillende disciplines.
Publicatie 218 v is het laatste deel in de Solve-publicatiereeks Luchtkwaliteit en verkeer.
Samenvatting
Inleiding
1 Uitwerking mobiliteitsmanagement bij bedrijven
1.1 Bouwstenen
1.2 Rol en verantwoordelijkheid van overheden
1.3 Rol en verantwoordelijkheid van bedrijven
2 Toepassing mobiliteitsmanagement bij bedrijven
2.1 Inzetten op verbetering luchtkwaliteit
A Aanleiding
B Potentiële bijdrage aan realiseren overheidsdoelstelling
C Meerwaarde ten opzichte van traditionele instrumenten
D Mogelijkheden om het instrument toe te passen
E Voorbeeldcasus
Casus 1: Goederenvervoermanagement Nijmegen-West en Weurt
2.2 Onderdeel van controle Wm en vergunningverlening Wabo
A Aanleiding
B Potentiële bijdrage aan realiseren overheidsdoelstelling
C Meerwaarde ten opzichte van traditionele instrumenten
D Mogelijkheden om het instrument toe te passen
E Voorbeeldcasussen
Casus 2: Controle Wm en vergunningverlening Wabo door de gemeente Amsterdam
Casus 3: Vervoermanagement bij dertig bedrijven in de regio Rijnmond
2.3 Oplossen bereikbaarheidsknelpunten
A Aanleiding
B Potentiële bijdrage aan realiseren overheidsdoelstelling
C Meerwaarde ten opzichte van traditionele instrumenten
D Mogelijkheden om het instrument toe te passen
E Voorbeeldcasus
Casus 4: Dijklint Nieuw-Lekkerland – Alblasserdam
2.4 Samenvattend beeld beleidsopties
3 De luchtkwaliteitsproblematiek kort toegelicht
3.1 Eisen aan de luchtkwaliteit
3.2 Focus op verkeersmaatregelen
3.3 Het Solve-programma
Literatuur en websites
Bijlagen:
I Praktische handvatten voor uitvoering
- Informatiebladen InfoMil
- Handboek Vervoer het goed
- Digiscan Duurzame Logistiek
- Milieubarometer
- Emissiescan
- Mobiliteitsvouchers
- Solve Maatregelenmix
II Checklist vervoermanagement
III Beslisboom Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) van de gemeente Amsterdam
IV Vervoermanagement/mobiliteitsmanagement van en naar een inrichting
V Toelichting op het Solve-programma