Lopen loont De voetganger in beleid, ontwerp en beheer

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:22 mei 2014
  • Aantal pagina's:184
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 639 9
  • Artikelnummer:333

De voetganger centraal. Dat is de kern van de nieuwe CROW-uitgave: Lopen loont. Alle aspecten rondom voetgangersbeleid komen in deze uitgave praktisch en helder aan bod. De uitgave is voorzien van cijfermateriaal, foto’s, grafieken en tabellen. De kennis uit het boek is een 'must' voor iedereen met belangstelling voor ontwerp, beleid en uitvoering rondom voetgangers.

Prijs per stuk: € 69,00
Excl. 6% BTW

Alle kennis rondom voetgangersbeleid in één uitgave

Onderzoek bewijst dat goed voetgangersbeleid zorgt voor langer verblijf in binnensteden, een gunstiger vestigings- klimaat en een hogere waarde van vastgoed. Lopen is natuurlijk gezond en draagt bij aan de zelfstandigheid van ouderen. Toegankelijke en comfortabele voetpaden zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving en vergroten het veiligheidsgevoel. In de uitgave 'Lopen loont' hebben al deze voordelen een plek.

Over de uitgave

De uitgave geeft voorwaarden voor een voetgangersvriendelijke omgeving, handvatten voor een integrale aanpak en laat de impact zien voor beleidssectoren (verkeer en vervoer, lokale economie, toerisme, gezondheid). Ook bevat de uitgave informatie over ontwerp, beheer en onderhoud, communicatie en markting.

Voor wie?

De uitgave 'Lopen loont' is voor beleidsadviseurs, projectleiders, ontwerpers en beheerders van overheden die in het (dagelijks) werk raakvlakken hebben met voetgangers(beleid, -ontwerp en -beheer). Medewerkers van adviesbureaus vinden in de uitgave kennis voor het ondersteunen van klanten. De uitgave is ook voor vertegenwoordigers van belangengroepen en voor studenten. Vergroot uw kennis, kom beter beslagen ten ijs, verruim uw blik. Lopen loont! 
 

Samenvatting
Inleiding
 
Deel I Meerwaarde van en basiskennis over voetgangers
1 Waarom investeren in lopen loont
1.1 Lokale economie
1.1.1 Hogere omzet van winkels
1.1.2 Meer bezoekers die langer blijven
1.1.3 Beter vestigingsklimaat
1.2 Toerisme en recreatie
1.2.1 Meer stadsbezoek en recreatief winkelen
1.2.2 Inkomsten en werkgelegenheid door wandeltoerisme
1.3 Leemomgeving en ruimtelijke inrichting
1.3.1 Sterkere sociale samenhang woonomgeving
1.3.2 Grotere sociale veiligheid
1.3.3 Aantrekkelijkere openbare ruimte
1.4 Gezondheid en welzijn
1.4.1 Grotere maatschappelijke deelname
1.4.2 Ouderen langer zelfstandig
1.4.3 Gezond voor lichaam en geest, minder zorgkosten
1.4.4 Lopen is goed voor de ontwikkeling van kinderen
1.5 Milieu, natuur en landschap
1.5.1 Geen uitstoot, een betere luchtkwaliteit en geen geluidshinder
1.5.2 Ruimte-efficiënt en geen aantasting omgeving en landschap
1.6 Verkeer en vervoer
1.6.1 Betere bereikbaarheid
1.6.2 Kostenefficiënt
1.6.3 Verkeersveilig
1.6.4 Aantrekkelijker openbaar vervoer
1.6.5 Effectiever parkeerbeleid
2 Feiten en cijfers rond de voetganger
2.1 Feiten en cijfers
2.2 Voetgangers en verkeersveiligheid
2.3 Trends
2.4 De positie van voetgangers in gemeentelijk beleid
3 Voetgangersgedrag
3.1 Meer kennis nodig voor beter beleid
3.2 Gedrag verklaard: het NOA-model
3.2.1 Behoeften (Needs)
3.2.2 Kansen (Opportunities)
3.2.3 Vaardigheden (Abilities)
3.3 De hoofdeisen op basis van de zes C’s
 
Deel II Voetgangers in beleid, ontwerp en beheer
4 Naar een integraal voetgangersbeleid
4.1 Systematisch en integraal voetgangersbeleid
4.2 In vijf stappen naar integraal beleid
4.3 Aanleiding voor een integrale aanpak
5 Een integrale visie op voetgangers
5.1 Wat is een integrale visie?
5.2 Waaruit bestaat een integrale visie?
5.3 Bepalen van het vertrekpunt
5.4 Formuleren van doelstellingen
5.5 Samenstellen van een programma van maatregelen
5.6 Welke beleidssectoren kunnen geïntegreerd worden?
6 Voetgangers in sectorale beleidsplannen
6.1 Beleidsplannen lokale economie
6.1.1 Beleidsdoelen en mogelijke maatregelen
6.1.2 Mogelijke onderzoeken
6.2 Beleidsplannen toerisme en recreatie
6.2.1 Beleidsdoelen
6.2.2 Mogelijke maatregelen
6.2.3 Mogelijke onderzoeken 65
6.3 Beleidsplannen kwaliteit leefomgeving en ruimtelijke ordening
6.3.1 Beleidsdoelen en mogelijke maatregelen
6.3.2 Mogelijke maatregelen
6.3.3 Mogelijk onderzoeken
6.4 Beleidsplannen gezondheid en welzijn
6.4.1 Beleidsdoelen en mogelijke maatregelen
6.4.2 Mogelijke onderzoeken
6.5 Beleidsplannen milieu en landschap
6.5.1 Beleidsdoelen en mogelijke maatregelen
6.5.2 Mogelijke onderzoeken
6.6 Beleidsplannen verkeer en vervoer
6.6.1 Beleidsdoelen en mogelijke maatregelen
6.6.2 Mogelijke onderzoeken
7 Ontwerpen voor de voetganger
7.1 Ontwerpen: meer dan een eenzijdige verkeerskundige opgave
7.2 Ontwerpuitgangspunten
7.2.1 Design for All
7.2.2 Duurzaam Veilig
7.2.3 Generieke ontwerpuitgangspunten
7.3 Voetgangersvriendelijke ontwerpconcepten
7.3.1 Concept 1: Placemaking
7.3.2 Concept 2: Shared Space (gedeelde ruimte)
7.3.3 Concept 3: ChildStreet
7.3.4 Concept 4: BeweegVriendelijke Omgeving
7.4 Ontwerpen voor de voetganger op nationaal niveau
7.5 Ontwerpen voor de voetganger op provinciaal/regionaal niveau
7.6 Ontwerpen voor de voetganger op gemeentelijk niveau
7.7 Ontwerpen voor de voetganger op stadsdeel- en wijkniveau
7.8 Ontwerpen voor de voetganger op buurtniveau
7.9 Ontwerpen op straatniveau
7.9.1 Samenhang met andere CROW-publicaties
7.9.2 De inrichting van trottoirs en voetpaden
7.9.3 De beleving van de openbare ruimte
7.9.4 Situering en inrichting van oversteekplaatsen
7.9.5 Leesbaarheid van looproutes en bewegwijzering
8 De realisatie van plan of ontwerp
8.1 Het belang van een goede realisatie
8.2 Het werk uitbesteden
9 Beheer en onderhoud van voetgangersvoorzieningen
9.1 Organiseren van structureel beheer
9.2 Doorlopend monitoren
9.3 Uitvoeren van onderhoud, reparaties en aanpassingen
9.4 Handhaven en beïnvloeden van gedrag
9.5 Handhaven van kwaliteitseisen in tijdelijke situaties
9.5.1 Wegwerkzaamheden
9.5.2 Bouwwerken
9.5.3 Evenementen
9.5.4 Winterse omstandigheden
 
Deel III Onderzoek en marketing
10 Onderzoek naar voetgangers
10.1 Wanneer onderzoek doen?
10.2 Mogelijke onderzoeken
10.3 Onderzoeksmethodes voor voetgangersvraagstukken
10.4 Aandachtspunten bij onderzoek
11 Communicatie en marketing
11.1 Communicatieplan
11.2 Voetgangersmarketing
11.2.1 Umbrella marketing
11.2.2 Eenvoudige vormen van marketing voor voetgangers
Literatuur en websites
 
13 Redenen waar lopen daadwerkelijk loont

Er zijn veel redenen waarom investering in voetgangers(beleid) loont. Wilt u deze zichbaar maken op uw werkplek?

Download en print de 'Lopen loont' Infographic-poster.


 

Stroomschema
Download het stroomschema behorende bij pagina 128 van de publicatie.

stroomschema Lopen loont