Handboek wegontwerp 2013 Basiscriteria

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:05 nov 2013
  • Aantal pagina's:224
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 626 9
  • Artikelnummer:328

Deze publicatie bevat basiskennis voor het ontwerpen van wegen buiten de bebouwde kom. Theoretische en praktische kennis en richtlijnen voor wegbeheerders, wegontwerpers, adviesbureaus en wegenbouwers.

Prijs per stuk: € 99,00
Excl. 6% BTW

Grondbeginselen wegontwerp

Dit boek (deel van de serie Handboek wegontwerp 2013) gaat in op de wegcategorisering, de basiskenmerken en de grondbeginselen van het wegontwerp en diverse aan de weg gerelateerde onderwerpen zoals capaciteit en verkeersafwikkeling, inrichting en uitrusting, en aanleg, beheer en onderhoud. Verder komen meer algemene thema’s aan bod. Hierbij gaat het om verkeersveiligheid, milieu en de componenten van het wegverkeerssysteem.

Het boek maakt deel uit van de serie Handboek wegontwerp 2013.
 

Inhoudsopgave

1. Inleiding
1.1 Herziening van de richtlijnen
1.2 Totstandkoming van het handboek
1.3 Opbouw van het handboek
1.4 De categorisering en de basiskenmerken
1.5 Processen in relatie tot het wegontwerp

2. Ruimte en milieu
2.1 Wettelijk kader
2.2 Beoordelingsaspecten ruimte en milieu

3. Componenten wegverkeerssysteem
3.1 Karakteristieken weggebruiker
3.2 Karakteristieken voertuig

4. Categorisering van wegen
4.1 Verkeersveiligheid
4.2 De basis van wegcategorisering
4.3 Werkwijze wegcategorisering
4.4 Uitwerking componenten wegcategorisering
4.5 De tram in de wegcategorisering

5. Basiskenmerken wegontwerp
5.1 Status en bestuurlijke verankering
5.2 Basiseisen, basiskenmerken wegontwerp en wegontwerp
5.3 Uitwerking basiskenmerken wegontwerp
5.4 Overgangen
5.5 Kruispunten

6. Bereikbaarheid
6.1 Verkeersgegevens
6.2 Capaciteit en verkeersafwikkeling
6.3 Regionale stroomwegen
6.4 Gebiedsontsluitingswegen
6.5 Erftoegangswegen
6.6 Modelinstrumenten

7. Grondbeginselen wegontwerp
7.1 Uitgangspunten
7.2 Ruimtelijke kwaliteit
7.3 Wegbeeld
7.4 Tracé (horizontaal en verticaal alignement)
7.5 Dwarsprofiel
7.6 Kruisingen en kruispunten

8. Inrichting en uitrusting
8.1 Wettelijke bepalingen
8.2 Bebording
8.3 Bebakening en markering
8.4 Veilige inrichting van bermen
8.5 Openbare verlichting
8.6 Bewegwijzering
8.7 Geluidsbeperkende voorzieningen
8.8 Kabels en leidingen
8.9 Werk in uitvoering

9. Aanleg, beheer en onderhoud
9.1 Wegbouwkundige aspecten
9.2 Duurzaam Bouwen
9.3 Beheer en onderhoud

Literatuur en websites
Begrippenlijst

Ook beschikbaar: Online Kennismodule