Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Handboek verkeerswetgeving

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-09-2008
 • Aantal pagina's:128
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 518 7
 • Artikelnummer:264
 • Thema: Aansprakelijkheid, Bebakening en markering, Berm, Bewegwijzering, Binnen de bebouwde kom, Buiten de bebouwde kom, Drempel, plateau en uitrit, Elektrisch voertuig, Fietsverkeer, Kruispunt en rotonde, Meubilair en installatie, Openbare verlichting, Toegankelijkheid, Verkeerstekens, Verkeersveiligheid, Verkeersvoorziening
 
€ 80,00
excl. 9% btw
 • Deze publicatie wordt ook online aangeboden in de gratis Kennismodule Basisinformatie wegontwerp. Bij aanschaf van een Kennismodule Verkeer & Vervoer ontvangt u deze gratis. De gratis kennismodule is niet los te bestellen. 

  Deze publicatie geeft een overzicht van de wetten en regelingen die bepalingen bevatten voor wegontwerp of verkeersvoorzieningen waar u zich als wegbeheerder aan moet houden. Ook de regelgeving die u zelf kunt toepassen is opgenomen. Het handboek geeft bovendien aan wat de onderlinge relatie is tussen de verschillende wetten en regelingen.
 • Samenvatting

  Deel A - Aanleiding en opbouw van regelgeving
  Inleiding
  Aanleiding van de publicatie
  Doel van de publicatie
  Afbakening van de publicatie
  Levenscyclus van de weg
  Leeswijzer
  1 Regelgeving in het algemeen
  1.1 Opbouw van regelgeving
  1.2 Opbouw van de rechterlijke macht
  1.3 Internationale regelgeving
  1.4 Publiekrecht
  1.4.1 Taken van verschillende overheden
  1.4.2 Openbaarheid
  1.4.3 Relatie tussen belanghebbende en overheid
  1.4.4 Beginselen van behoorlijk bestuur
  1.5 Inspraak, zienswijze, bezwaar en beroep
  1.5.1 Voorbereidingsprocedure
  1.5.2 Inspraak
  1.5.3 Bezwaar en beroep
  1.5.4 Belanghebbende
  1.5.5 Voorlopige voorziening
  1.6 Privaatrecht
  1.6.1 Inhoud privaatrecht
  1.6.2 Overheid als private partij

  Deel B - Regelgeving voor de wegbeheerder
  2 Beleids- en planvorming
  2.1 Beleids- en planvormingsproces
  2.2 Beleidsvorming
  2.2.1 Ruimtelijk beleid
  2.2.2 Verkeers- en vervoersbeleid
  2.3 Ruimtelijke procedure
  2.3.1 Coördinatieregeling
  2.3.2 Bestemmingsplan en inpassingsplan
  2.3.3 Projectbesluit
  2.4 Bijzondere ruimtelijke procedures
  2.4.1 Rijkscoördinatieregeling
  2.4.2 Tracéwet
  2.4.3 Spoedwet wegverbreding
  2.5 Milieubeleid
  2.5.1 Milieubeleid
  2.5.2 Milieu-effectrapportage
  2.5.3 Milieu-effectrapportage voor plannen
  2.5.4 Milieu-effectrapportage voor besluiten
  2.5.5 Inhoud MER
  2.5.6 Interimwet stad-en-milieubenadering
  2.6 Milieuonderzoeken
  2.6.1 Luchtkwaliteit
  2.6.2 Geluidsoverlast
  2.6.3 Bodemkwaliteit
  2.6.4 Water
  2.7 Natuurbescherming
  2.7.1 Bescherming van gebieden
  2.7.2 Passende beoordeling
  2.7.3 Bescherming van soorten
  2.7.4 Houtopstanden
  2.8 Monumenten en archeologie
  2.8.1 Ruimtelijke ontwikkelingen en monumenten
  2.9 Gebruik percelen van derden en onteigening
  2.9.1 Onteigening
  2.9.2 Permanent gebruik zonder onteigening
  2.9.3 Tijdelijk gebruik percelen
  2.10 Vergunningen
  2.10.1 Omgevingsvergunning
  2.10.2 Aanlegvergunning en Wet beheer Rijkswaterstaatswerken
  2.10.3 Bouw- en sloopvergunningen
  3 Ontwerp en inrichting van de weg
  3.1 Regelgeving over inrichting van de weg
  3.1.1 Verkeersregelgeving
  3.1.2 Toepassen van verkeerstekens en verkeersregels
  3.2 Richtlijnen voor de inrichting van de weg
  3.2.1 Internationale regelgeving
  3.2.2 CROW-publicaties
  3.3 Wegen en bijzondere kruisingen
  3.3.1 Wegen en spoorwegen
  3.3.2 Wegen en bruggen
  3.3.3 Wegen en tunnels
  3.4 Verkeersbesluiten
  3.4.1 Vuistregel noodzaak verkeersbesluit
  3.4.2 Inhoud van een verkeersbesluit
  3.4.3 Bezwaar en beroep verkeersbesluit
  3.4.4 Verkeersbesluit en inrichting van de weg
  3.5 Bebouwde kom
  4 Realisatie en uitvoering
  4.1 Voor de werkzaamheden
  4.1.1 Aanbesteding
  4.1.2 Bezwaar en beroep tijdens werkzaamheden
  4.2 Werk in uitvoering
  4.2.1 Algemene Plaatselijke Verordening
  4.2.2 Bouwverordening
  4.2.3 Arbeidsomstandigheden
  4.2.4 Tijdelijke verkeersmaatregelen
  4.2.5 Gebruik gronden van derden tijdens werkzaamheden
  4.3 Slopen en afvalstoffen
  4.3.1 Slopen van bouwwerken
  4.3.2 Afvalstoffen
  4.4 Toepassen van (bouw)stoffen
  4.5 Kabels en leidingen
  4.5.1 Telecommunicatie
  5 Beheer van de weg
  5.1 Openbaarheid van wegen
  5.1.1 Feitelijke openbare weg
  5.1.2 Juridisch openbare weg
  5.2 Aansprakelijkheid
  5.2.1 Risicoaansprakelijkheid
  5.2.2 Schuldaansprakelijkheid
  5.3 Handhaving
  5.3.1 Wet Mulder
  5.3.2 Wegslepen van voertuigen
  5.3.3 Verkeersregelaars en verkeersbrigadiers
  5.4 Incident Management

  Deel C - Regelgeving voor de weggebruiker
  6 Regelgeving voor weggebruikers
  6.1 Verkeer in de APV
  6.1.1 Inrichting en gebruik van de weg
  6.1.2 Verkeersgedrag
  6.2 Wegsleepregeling
  6.2.1 Wegsleepverordening
  6.2.2 Verwijderen van fietsen
  6.3 Parkeren
  6.3.1 Parkeerexcessen
  6.3.2 Betaald parkeren
  6.3.3 Vergunningenparkeren
  6.3.4 Parkeerschijfzone
  6.3.5 Gehandicaptenparkeren
  6.4 Ontheffingen
  6.4.1 Ontheffingverlening
  6.4.2 Verkeersregels en verkeerstekens
  6.4.3 Voertuigen
  6.4.4 Ontheffingenbeleid
  6.5 Vervoer van gevaarlijke stoffen

  Literatuurlijst
  Index van wetten en regels
  Trefwoordenlijst
Scroll naar boven