Handboek Veilige inrichting van bermen Niet-autosnelwegen buiten de bebouwde kom

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:01 nov 2004
  • Aantal pagina's:72
  • Druk:1
  • ISBN:90 6628 414 5
  • Artikelnummer:202

In dit handboek staan alle aandachtspunten die u als wegbeheerder nodig heeft om tot een veilige berm te komen. Een veilig ingerichte berm kan ongevallen voorkomen en de ernst van botsingen in de berm beperken. Het handboek is bruikbaar bij de aanleg van nieuwe wegen, maar zeker ook bij het uitwerken van reconstructies.

 
Samenvatting
Leeswijzer
Afdeling I De basis: probleemverkenning en uitgangspunten
1 Inleiding
1.1 Aanleiding en doel
1.2 Functies van bermen
2 Kenmerken en oorzaken van bermongevallen
2.1 Risico’s
2.2 Kenmerken enkelvoudige ongevallen
2.2.1 Kenmerken van de ongevallen
2.2.2 Kenmerken van de slachtoffers
2.2.3 Relaties tussen kenmerken
3 Wegcategorie, dwarsprofiel en veiligheidszones
3.1 Wegcategorie en dwarsprofiel
3.2 Objectafstand
3.3 Veiligheidszones
3.3.1 Redresseerruimte
3.3.2 Vlucht- en bergingszone
3.3.3 Obstakelvrije zone
3.4 Gevarenzone

Afdeling II Ontwerp en constructie van bermen; aanpak van gevarenzones
4 Strategie aanpak enkelvoudige ongevallen
5 Beperken rijbaan-af incidenten
5.1 Kantstreep
5.2 Redresseerstrook
5.3 Bebakening
6 Constructie van de berm
6.1 Veiligheidseisen
6.2 Aansluiting op gelijke hoogte
6.3 Draagkracht
6.4 Wrijving
6.5 Beheer en onderhoud
6.6 Groene uitstraling
6.7 Randvoorwaarden semi-verharding
6.8 Semi-verhardingen
7 Aanpak van vaste voorwerpen
7.1 Algemeen
7.2 Obstakels
8 Geometrisch ontwerp
8.1 Neergaand talud
8.2 Opgaand talud
8.3 Bermsloten

Afdeling III Keuze en plaatsing van afschermingsvoorzieningen
9 Eisen aan afschermingsvoorzieningen
9.1 Algemeen
9.2 Eisen geleideconstructies
9.2.1 Prestatieklasse
9.2.2 Werkende breedte
9.2.3 Letselindex
9.2.4 Discontinuïteiten
9.3 Obstakelbeveiliger
9.4 Eisen leuning
9.4.1 Belasting
9.4.2 Constructie leuning
10 Prestatieklassen van afschermingsvoorzieningen
10.1 Kiezen voor een afschermingsvoorziening
10.2 Keuze prestatieklasse geleideconstructie
10.3 Prestatieklasse obstakelbeveiliger
11 Keuze van een voorziening en plaats in het dwarsprofiel
11.1 Beschikbare voorzieningen
11.2 Keuze geleideconstructie
11.3 Geleideconstructie of obstakelbeveiliger
11.4 Plaatsingscriteria
11.5 Regionale stroomweg
11.5.1 Middenberm
11.5.2 Buitenberm
11.6 Gebiedsontsluitingsweg
11.7 Erftoegangsweg

Literatuur
Begrippenlijst
Deelnemers workshop Bermconstructies