Handboek milieuzonering vrachtverkeer

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Openbare ruimte, Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:01 dec 2007
  • Aantal pagina's:72
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 507 1
  • Artikelnummer:218E
Prijs per stuk: € 49,00
Excl. 6% BTW

Dit handboek biedt een uitgebreid stappenplan om een milieuzone voor vrachtverkeer in te voeren. In die begrensde zone mogen alleen schone en stille voertuigen komen. De maatregel helpt om luchtvervuiling en geluidshinder op lokaal niveau aan te pakken. Het handboek gaat in op de probleemanalyse, de maatregeleninventarisatie, het ontwerp en de uitvoering van een milieuzone.

Inlegvel
Samenvatting
1 Inleiding
Deel I: Probleem- en maatregeleninventarisatie
2 Probleeminventarisatie
2.1 Uitgangspunten
2.2 Bepalen knelpunten
2.3 Bepalen bronbijdrage op knelpunten
2.4 Creëren draagvlak
3 Maatregeleninventarisatie
3.1 Inventariseren maatregelen luchtkwaliteit
3.2 Selecteren maatregelen luchtkwaliteit
3.3 Inventariseren distributiemaatregelen
3.4 Selecteren distributiemaatregelen
3.5 Besluit college tot uitwerken maatregelenpakket
Deel II: Milieuzonering
4 Ontwerp milieuzone
4.1 Benoemen zonevarianten
4.2 Analyseren zonevarianten: effecten en kosten
4.3 Selecteren definitieve zone
5 Uitvoering milieuzone
5.1 Uitwerken bebordingsplan
5.2 Uitwerken ontheffingenbeleid
5.3 Communiceren milieuzone
5.4 Uitwerken handhavingsbeleid
5.5 Besluit college tot invoeren van milieuzone
5.6 Planning en realisatie milieuzone
5.7 Evalueren milieuzone
Literatuur
Bijlage:
Bijlage l Relatie werkwijze Handleiding CROW en Stappenplan behorend bij het convenant
Bijlage ll Kostenspecificatie