Beheerkosten openbare ruimte

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Vakgebied(en):Infrastructuur, Openbare ruimte
 • Datum uitgifte:01 mrt 2004
 • Aantal pagina's:138
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 605 4
 • Artikelnummer:145

Deze systematiek helpt u om de juiste beleidskeuzes te maken voor het beheer van de openbare ruimte. De systematiek is ook te hanteren als een landelijke referentie voor beheer van infrastructuur. De publicatie bestaat uit een hoofdrapport en zes losse modules (weginfrastructuur, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, waterinfrastructuur, groen en groenmeubilair en slappe bodem).
 

Indexering beheerkosten

Deze CROW-publicatie is een uitgave uit 2004, maar is nog altijd bruikbaar. Om tot een actueel prijspeil te komen is een jaarlijkse indexering toe  te passen. Voor indexatie is gebruik te maken van het CBS prijsindex voor de Grond-, Weg en Waterbouw.

Deze cijfers zijn als volgt te vinden:
statline.cbs.nl
 

 • Kies ‘zoeken op thema’
 • Klik op ‘Prijzen’
 • Klik achtereenvolgens op: ‘Producentenprijzen’, ‘Bouwnijverheid’ en dubbelklik ‘GWW; inputindex 2005 = 100’
 • Kies tabblad  ‘Deelgebieden GWW’
 • Selecteer de gewenste categorie (‘42/43 Grond, weg- en waterbouw’, ’42111 Wegen met open verharding’, of ‘42112 Wegen met gesloten verharding’)
 • Klik op ‘Toon gegevens’.

Hoofdtekst beheerkosten openbare ruimte
Module Weginfrastructuur

1 Wegtypen
2 Gemiddelde weg
3 Kwaliteitsniveaus: maatregelen en frequenties
4 Relatie met andere systematieken
5 Beheerstrategieën voor verhardingen
6 Aanneemprijzen
7 Jaarlijkse beheerkosten
Literatuur
Bijlagen
I Gemiddelde inrichting van weginfrastructuur
II Frequentie van belangrijkste maatregelen voor het niet-verhardingsdeel, kwaliteits niveau R (basis)
III Kwaliteitsniveaus en normering elementen
IV Verdisconteren toekomstige kosten
V Eenheidsprijzen en opslagpercentages
VI Schetsen van de gemiddelde typen wegen
Module Openbare verlichting
1 Inleiding
2 Typen verlichting
3 Maatregelen
4 Relatie met andere systematieken
5 Mogelijkheden en onmogelijkheden in praktisch gebruik
6 Jaarlijkse beheerkosten
Literatuur
Bijlagen

 I Eenheidsprijzen
II Schets van de typen verlichting
Module Verkeersregelinstallaties
1 Typen verkeersregelinstallaties
2 Uitgangspunten
3 Gemiddelde inrichting
4 Maatregelen en frequenties
5 Relatie met bestaande systematieken en kosten
6 Jaarlijkse beheerkosten
Bijlagen
I Gemiddelde inrichting van VRI’s
II Frequentie van belangrijkste maatregelen voor VRI’s
III Eenheidsprijzen
IV Schetsen van de gemiddelde typen VRI’s
Module Waterinfrastructuur
1 Inleiding
2 Gehanteerde watertypen
3 Gemiddelde inrichting
4 Maatregelen en frequenties
5 Jaarlijkse beheerkosten
Bijlagen
I Gemiddelde inrichting van waterinfrastructuur
II Frequentie van maatregelen per watertype, kwaliteitsniveau R
III Eenheidsprijzen maatregelen en toelichting
Module Groen en groenmeubilair
1 Inleiding
2 Groentypen
3 Gemiddelde inrichting
4 Maatregelen en frequenties, eenheidsprijzen
5 Relatie met bestaande landelijke gegevens
6 Jaarlijkse beheerkosten
Literatuur
Bijlagen
I Gemiddelde inrichting van groen
II Eenheidsprijzen
III Toelichting groenelementen, maatregelen en frequenties
Module Slappe bodem
1 Inleiding
2 Slappe bodems
3 Weginfrastructuur
4 Openbare verlichting
5 Verkeersregelinstallaties
6 Waterinfrastructuur
7 Groen en groenmeubilair
Literatuur
Bijlagen

I Geologische kaart met ondergrondsoorten
II Koppeling kwaliteitsniveaus
III Strategie onderdeel weginfrastructuur
IV Kosten voor klein onderhoud per vierkante meter
V Vervanging versus hergebruik fundering
VI Kosten verkeersmaatregelen per vierkante meter
VII Eenheidsprijzen (prijspeil 2001), kale kostprijzen

Gratis download
Download gratis het beheerkostenprogramma dat bij deze publicatie hoort.
Bekijk ook
Kennismodule Beeldkwaliteit openbare ruimte Plus: dit online product voegt CROW-kostenkengetallen samen met de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte.