ASVV 2012 Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
 • Datum uitgifte:13 dec 2012
 • Aantal pagina's:1208
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 612 2
 • Artikelnummer:723

In de ASVV is alle kennis over verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom (bibeko) gebundeld: van beleidsvoorbereiding tot beleidsuitvoering, en van ontwerp en uitvoering tot beheer en onderhoud. De informatie is overzichtelijk gerangschikt en verduidelijkt met tekeningen, tabellen en grafieken.

Prijs per stuk: € 179,00
Excl. 6% BTW

Kennis voor wegontwerp bibeko

De ASVV 2012 is de meest complete bundeling van kennis voor wegontwerp binnen de bebouwde kom (bibeko). De kennis uit de uitgave wordt gebruikt door verkeerskundig ontwerpers, adviseurs, wegbeheerders, beleidsmedewerkers en juristen. Kenmerken en voordelen: 

 • Verkeerskundig standaardwerk over voorzieningen binnen de bebouwde kom.
 • Bespaart door uniformiteit van voorzieningen veel (uitzoek)tijd.
 • Kennis wordt op gebruiksvriendelijke wijze ontsloten.

Gerelateerde kennis

Heeft u interesse in een compleet pakket van kennis en richtlijnen over wegontwerp en wegbeheer binnen de bebouwde kom? Lees dan verder over de Kennisbundel: Wegontwerp Bibeko. Wilt u kennis uit de ASVV 2012 praktisch leren toepassen? Volg dan met uw team de incompany-cursus Werken met de ASVV 2012. Wilt u ook inzicht in kennis en richtlijnen voor wegen buiten de bebouwde kom (Bubeko)? Bekijk de mogelijkheden van Handboek Wegontwerp.  
  

Inhoudsopgave

1. Opzet en verantwoording
1.1 Begripsbepaling
1.2 ASVV-benaderingswijze
1.3 Leeswijzer

2. Begrippen
2.1 Begripsomschrijvingen
2.2 Afkortingen in de ASVV
2.3 Literatuur

3. Verkeersonderzoek en -analyse
3.1 Verkeersonderzoek
3.2 Enquêteren
3.3 Verkeersmodellen
3.4 Analyse van verkeersgegevens
3.5 Verkeerskundige toepassingen van statistiek
3.6 Beleidsevaluatie
3.7 Literatuur en websites

4. Wet- en regelgeving
4.1 Inleiding
4.2 Verkeer
4.3 Milieu
4.4 Natuur
4.5 Ruimtelijke ordening
4.6 Algemeen beleid
4.7 Handhaving
4.8 Literatuur en websites

5. Gegevens over mens, voertuig en weg
5.1 Mens
5.2 Voertuig
5.3 Weg
5.4 Interactie mens-voertuig-weg
5.5 Literatuur en website

6. Verkeerskundige uitgangspunten
6.1 Verkeersgegevens van algemene aard
6.2 Verkeersgegevens van verkeersplanologische aard
6.3 Parkeerbalans en -kencijfers
6.4 Literatuur en websites

7. Verkeersgerelateerde aspecten
7.1 Integrale benadering
7.2 Stedenbouwkundige, landschappelijke en cultuurhistorische aspecten
7.3 Algemeen-planologische en economische aspecten
7.4 Milieutechnische aspecten en natuur
7.5 Ontwerp, gebruik en beheer
7.6 Civieltechnische aspecten
7.7 Sociale aspecten
7.8 Beleidsmatige aspecten
7.9 Werk in uitvoering
7.10 Literatuur en websites

8. Verkeersplanologische aspecten
8.1 Categorisering van wegen
8.2 Verkeersveiligheid
8.3 Planologische aspecten van verblijfsgebieden
8.4 Oversteekplaatsen langzaam verkeer
8.5 Fietsverkeer
8.6 Openbaar vervoer
8.7 Parkeerbeheersing
8.8 Goederenvervoer, hulpdiensten en bijzonder verkeer
8.9 Medegebruik busbanen en busstroken
8.10 Literatuur en websites

9. Mobiliteits- en verkeersmanagement
9.1 Inleiding
9.2 Mobiliteitsmanagement
9.3 Verkeersmanagement
9.4 Criteria plaatsing of verwijdering verkeersregelinstallatie
9.5 Literatuur en websites

10. Hulpmiddelen bij het ontwerpen
10.1 Algemene ontwerpuitgangspunten voor het autoverkeer
10.2 Basiskenmerken wegontwerp
10.3 Snelheidsverlaging
10.4 Verkeerstechnische aspecten openbaar busvervoer
10.5 Verkeerstechnische aspecten fiets- en bromfietsverkeer
10.6 Verkeerstechnische aspecten voetgangersverkeer
10.7 Ontwerpprincipes voorzieningen voor mensen met een handicap
10.8 Parkeervoorzieningen en -regulering
10.9 Literatuur en websites

11. Erftoegangswegen
11.1 Netwerkvoorzieningen op erftoegangswegen
11.2 Wegvakvoorzieningen op erftoegangswegen
11.3 Kruispuntvoorzieningen op erftoegangswegen
11.4 Literatuur

12. Gebiedsontsluitingswegen
12.1 Wegvakvoorzieningen op gebiedsontsluitingswegen
12.2 Kruispuntvoorzieningen op gebiedsontsluitingswegen
12.3 Literatuur

13. Overgangen
13.1 Overgangen
13.2 Poorten
13.3 Literatuur

14. Langzaam verkeer
14.1 Voorzieningen voor voetgangers
14.2 Voorzieningen voor fietsers
14.3 Voorzieningen voor bromfietsers
14.4 Algemene voorzieningen langzaam verkeer
14.5 Literatuur

15. Overige voorzieningen
15.1 Parkeervoorzieningen
15.2 Voorzieningen voor openbaar vervoer
15.3 Voorzieningen voor laad- en losplaatsen voor vrachtverkeer
15.4 Literatuur

16. Verkeersregulerende voorzieningen
16.1 Maatregelen door middel van verkeerstekens
16.2 Markeringen
16.3 Verticale bebakening
16.4 Bewegwijzering
16.5 Uitvoeringsvormen van parkeerregulering
16.6 Literatuur en website

17. Technische onderwerpen
17.1 Ontwerpproces verkeersregelinstallatie
17.2 Regeltechnische aspecten verkeersregelinstallatie
17.3 Verharding
17.4 Afwatering
17.5 Openbare verlichting
17.6 Beplanting
17.7 Milieueffecten van verkeersvoorzieningen
17.8 Literatuur

Bijlage I Organisatie ASVV-project