Gebruikersinformatie Dashboard CROW Past Performance

Op deze pagina vindt u belangrijke gebruiksinformatie over het dashboard van CROW Past Performance.

Voor het toepassen van de systematiek gebruiken opdrachtgevende partijen de webapplicatie van Past Performance. Hierin wordt het gebruik van de vragenlijsten ondersteund en kunnen aangesloten aanbestedende diensten beoordelingen met elkaar delen. Om toegang te krijgen tot dit gedeelte dient een organisatieabonnement te worden afgesloten. Al meer dan 60 opdrachtgevende partijen passen de systematiek toe en gebruiken de website.
 

In 2014 heeft CROW het beheer van deze website, die op initiatief vanuit Noord-Hollandse gemeenten is opgezet, op zich genomen. Daarmee kwam de website beschikbaar voor landelijk gebruik. Inmiddels zijn verbeteringen doorgevoerd waardoor de systematiek nog beter kan worden toegepast.

Release januari 2016

Op 5 januari 2016 is er een nieuwe release van de webapplicatie uitgebracht. Een overzicht van de wijzigingen:
 

 • Nieuwe, verbeterde uniforme vragenlijst
  De webapplicatie bevat een nieuwe, verbeterde uniforme vragenlijst voor het beoordelen van Werken, vastgesteld door landelijke vertegenwoordigers en afgestemd met grote partijen uit de gww-sector.
   
 • Weegfactor 1 toegepast op alle vragen
  Bij de eindbeoordeling wordt een weegfactor 1 voor alle vragen toegepast. Met terugwerkende kracht wordt dit ook toegepast op bestaande beoordelingen.
   
 • Beter zoeken met extra filters per categorie
  De zoekfunctie is uitgebreid met extra filters per categorie, daarmee vindt u nog beter partijen die goed presteren in een bepaalde categorie (passend bij uw project).
   
 • Gedragscode
  Om aan het voornaamste doel van Past Performance, het verder professionaliseren van de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, te voldoen is een gedragscode opgesteld. De gedragscode regelt het zorgvuldig en uniform gebruik van de systematiek en website en is vanaf 5-1-2016 verplicht voor elke gebruiker met de rol “Beheerder”. Bij het eerstvolgende gebruik van de webapplicatie zal elke beheerder gevraagd worden de gedragscode te lezen en te accepteren. Bekijk de gedragscode.
   

Doorontwikkeling

CROW blijft de Past Performance systematiek met afgevaardigden uit de sector doorontwikkelen. Diverse betrokken partijen uit de gww-sector hebben zitting in het landelijk overleg Past Performance. De webapplicatie wordt gebruikt door decentrale overheden om beoordelingen van opdrachtnemers te delen. Deze versie is echter ook voorbereid op het beoordelen van de opdrachtgever door de opdrachtnemer. Momenteel wordt door de werkgroep vragenlijsten gewerkt aan het vorm geven van deze wederzijdse beoordeling. Naar verwachting kan er vanaf eind dit jaar wederzijds worden beoordeeld.

 

Dashboard CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers
 
 

Abonnement CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers
 

Abonnement CROW Past Performance

Voor opdrachtnemers
 

Training CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers
 

Dashboard CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers
 

© Copyright 2014 CROW