Veelgestelde vragen

Opdrachtgevers

Voor wie is deze website bedoeld?
Hoe kan ik mij aanmelden?
Wat is de doelstelling van deze methodiek?
Is Past Performance wettelijk verplicht?
Zijn de deelnemende gemeenten verplicht dit selectiesysteem toe te passen?
Wie is de eindverantwoordelijke bij de opdrachtgever?

Beoordelingen

Wordt vooraf kenbaar gemaakt dat past performance toegepast wordt?
Door wie wordt het beoordelingsformulier ingevuld?
Wanneer wordt het beoordelingsformulier ingevuld?
Wanneer wordt de beoordeling ingevoerd in het systeem?
Hoe werkt het antwoord ‘NVT’?
Waarom worden ingevulde beoordelingen niet opgeslagen?

Opdrachtnemer

Wordt de opdrachtnemer nog in de gelegenheid gesteld invloed uit te oefenen op de concept beoordeling?
Wordt de opdrachtnemer in de gelegenheid gesteld zijn mening over de definitieve beoordeling te geven?
Kan een opdrachtnemer bezwaar maken tegen de beoordeling, zo ja op welke wijze?
Kan de opdrachtnemer de beoordeling inzien?
 

Voor wie is deze website bedoeld?

Deze website wordt gebruikt door opdrachtgevende overheidsinstanties bij de selectie van opdrachtnemers.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Aanmelden kan via de knop 'lidmaatschap'.

Wat is de doelstelling van deze methodiek?

Het is de bedoeling om de selectie van opdrachtnemers te objectiveren.

Is Past Performance wettelijk verplicht?

Nee, het is niet verplicht gebruik te maken van de past performance systematiek.

Zijn de deelnemende gemeenten verplicht dit selectiesysteem toe te passen?

Nee, de deelnemers bepalen of en zo ja op welke wijze gebruik gemaakt wordt van past performance.

Wie is de eindverantwoordelijke bij de opdrachtgever?

De eindverantwoordelijke kan per aangesloten organisatie verschillen. In de meeste gevallen is dit echter het afdelinghoofd.

Wordt vooraf kenbaar gemaakt dat past performance toegepast wordt?

In het bestek wordt de volgende tekst opgenomen:
"De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van het werk op 'present performance' om de samenwerking, duurzaamheid en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'past performance' van de opdrachtnemer te komen. Na oplevering van het werk beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer middels het invullen van het bij dit bestek bijgeleverde 'past performance'-formulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'past performance‘. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen".

Door wie wordt het beoordelingsformulier ingevuld?

Het formulier wordt in de meeste gevallen door de directievoerder, toezichthouder of werkvoorbereider ingevuld en met de opdrachtnemer besproken.

Wanneer wordt het beoordelingsformulier ingevuld?

Vanaf de start van het werk wordt een concept beoordelingsformulier ingevuld, dit formulier wordt regelmatig op onderling af te spreken moment doorgenomen. De definitieve beoordeling vindt aan het eind van het werk plaats.

Wanneer wordt de beoordeling ingevoerd in het systeem?

De opdrachtnemer wordt een “link” gestuurd waarmee hij kan inloggen in het systeem, deze link blijft beperkt beschikbaar. Na het verlopen van de termijn wordt de beoordeling in het systeem verwerkt.

Hoe werkt het antwoord ‘NVT’?

Bij het gebruik van Past Performance komt het in sommige projecten voor dat niet alle werkzaamheden/onderwerpen uit de vragenlijst in het project zijn opgenomen. Op maximaal 2 vragen kan daarom het antwoord ‘NVT’ worden ingevuld. Bij het berekenen van de totaalscore worden deze vragen buiten beschouwing gelaten.

Waarom worden ingevulde beoordelingen niet opgeslagen?

Dit treedt bij een enkele gebruiker op en gaat vaak samen met een traag werkende website. Treedt dit probleem bij u op, neem dan contact op met onze helpdesk. De reden hiervan wordt door CROW onderzocht en lijkt voort te komen uit de netwerkconfiguratie bij de gebruiker. U helpt ons als u kunt aangeven hoe het netwerk bij uw organisatie is opgezet.

Wordt de opdrachtnemer nog in de gelegenheid gesteld invloed uit te oefenen op de concept beoordeling?

Een negatieve tussentijdse beoordeling kan aangepast worden indien de opdrachtnemer de kritiek ter harte neemt en verbetering merkbaar cq zichtbaar is.

Wordt de opdrachtnemer in de gelegenheid gesteld zijn mening over de definitieve beoordeling te geven?

Een negatieve tussentijdse beoordeling kan aangepast worden indien de opdrachtnemer de kritiek ter harte neemt en verbetering merkbaar cq zichtbaar is.

Kan een opdrachtnemer bezwaar maken tegen de beoordeling, zo ja op welke wijze?

De opdrachtnemer wordt voordat de beoordeling in het systeem wordt opgenomen in de gelegenheid gesteld een reactie te geven. Als dit onvoldoende is kan hij schriftelijk een bezwaar indienen bij de eindverantwoordelijke van de opdrachtgevende organisatie.

Kan de opdrachtnemer de beoordeling inzien?

De opdrachtnemer ontvangt een 'link' waarmee hij het formulier, een beperkte periode kan inzien.
Indien gewenst kan hij het formulier zelf opslaan.


 

Abonnement CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers
 

Abonnement CROW Past Performance

Voor opdrachtnemers
 

Training CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers
 

Dashboard CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers
 

© Copyright 2014 CROW