Landelijk Overleg Past Performance

Het LOPP is een platform waarin u wordt vertegenwoordigd door opdrachtgevers (gemeenten, provincies en waterschappen), opdrachtnemers (MKB Infra, Bouwend Nederland, Nederlandse Vereniging van Waterbouwers en VHG) en ingenieursbureaus. Samen met hen coördineert CROW de doorontwikkeling en implementatie van Past Performance binnen de sector.

CROW voert het beheer en de doorontwikkeling uit van de Past Performance systematiek (inclusief webapplicatie)  ten behoeve van deelnemers en gebruikers. Dit gebeurt in afstemming met de sector, die is vertegenwoordigd in het Landelijk Overleg Past Performance (LOPP). Het LOPP heeft tot doel de Past Performance systematiek door te ontwikkeling en te verbeteren.

Samenstelling Landelijk Overleg Past Performance

Het Landelijk Overleg bestaat uit opdrachtgevers en marktpartijen en is zodanig samengesteld, dat het een brede afspiegeling vormt van de sector. Het overleg heeft nu de volgende samenstelling:

Opdrachtgevers: deelnemers namens gemeentelijke regio’s, provincies en  waterschappen:
 
 • Hilde Eleveld van de gemeente  Utrecht (namens grote gemeenten)
 • Kor Sikma van de gemeente Groningen (namens groot/middelgrote gemeenten),
 • Bob Jansen van de gemeente Heemstede (namens middelgrote/kleine gemeenten),
 • Johan Remeijnse van de provincie Zuid-Holland (namens provincies)
 • Aart de Ruiter van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (vertegenwoordigt namens Unie van Waterschappen alle waterschappen in Nederland)

Opdrachtnemers/marktpartijen:
 
 • Dick van Werven van Bouwend Nederland
 • Pieter Boelhouwer namens MKB infra
 • Edwin Lokkerbol van de Vereniging van Waterbouwers
 • Egbert Roosen van VHG
 • Niels van Amstel namens NL-ingenieurs

Er wordt van de leden verwacht dat er een actieve terugkoppeling plaatsvindt naar de eigen -, branche- of koepelorganisatie(s), zodat deze zich inderdaad vertegenwoordigd voelen door de betreffende persoon en ook via deze persoon zaken kunnen inbrengen, signaleren en agenderen en voorstellen kunnen formuleren voor besluitvorming.

Taken en bevoegdheden van het Landelijk Overleg Past Performance

 • Het signaleren van behoeften en wensen uit de sector waar het gaat om het doorontwikkelen en verbeteren van de systematiek en de webapplicatie Past Performance, rekening houdend met de verschillende belangen;
 • Komen tot voorstellen voor het vaststellen van de verschillende systeemonderdelen (systematiek en webapplicatie). Dit vindt zoveel mogelijk plaats vanuit harmonisatie, draagvlak en commitment;
 • Het ondersteunen, adviseren en informeren van CROW over onderwerpen op het gebied van Past Performance of aanpalende gebieden;
 • Komen tot een programmering van door te ontwikkelen zaken (zoals een planning van “releasedata”), rekening houdend met kosten en opbrengsten.

Het overleg buigt zich momenteel over de nieuwe versie van de Past Performance webapplicatie en de verdere verbetering van de vragenlijsten. Voor de doorontwikkeling gaat het LOPP een evaluatie uitvoeren. D.m.v. een enquête worden meningen en behoeften van de (huidige en potentiele) gebruikers in beeld te gebracht. Deze activiteiten worden door werkgroepen uitgevoerd.

© Copyright 2014 CROW