Verbetert beplanting de luchtkwaliteit in de stad?

12-04-2012

Met de nieuwe publicatie ‘Beplanting en luchtkwaliteit’ biedt CROW wetenschappelijk gefundeerde informatie over de effecten van groen op de stedelijke luchtkwaliteit. Aan de hand van 64 vragen uit de praktijk van beleidsmedewerkers, beheerders en adviseurs wordt de ‘zin en onzin’ over de inzet van groen gepresenteerd. Aanleiding was de vraag “Kan beplanting lokaal de luchtkwaliteit verbeteren”?

Beplanting kan concentraties vervuilende stoffen op regionale schaal verlagen, maar het helpt niet lokale knelpunten op te lossen, en verergert deze zelfs in sommige gevallen. Wel zijn door goed doordacht ontwerp en beheer de negatieve effecten tot een minimum te beperken.
Beplanting leidt op regionaal en landelijk niveau tot lagere concentraties van vervuilende stoffen zoals PM10 (fijn stof) en NO2 (stikstofdioxide). Groen verlaagt de concentraties fijn stof met maximaal enkele procenten. Het meest schadelijke fijn stof (PM2,5 en kleiner) wordt alleen nauwelijks afgevangen. Meten en rekenen aan het effect van beplanting op luchtkwaliteit blijkt lastig, daarom zijn geen exacte cijfers mogelijk.

Beplanting aanleggen biedt weliswaar geen oplossing voor lokale knelpunten, maar of het nodig is om beplanting om die reden te verwijderen of niet aan te leggen, is sterk afhankelijk van de lokale situatie. Verwijderen kan nodig zijn als een optimale luchtdoorstroming vereist is om de norm niet te overschrijden. Er zijn soms ook andere oplossingen zoals snoeien van bomen of de aanplant van bomen op grotere afstand van elkaar.

De publicatie is bedoeld voor alle professionals die zich bezighouden met ontwerp, inrichting en beheer van de openbare ruimte. De informatie is relevant voor de vakgebieden milieu, luchtkwaliteit en groen en verbetert ook de kennis van elkaars vakgebied. Dit helpt alle partijen om gezamenlijk de juiste keuze in ontwerp en beheer te maken en te onderbouwen.

De publicatie is ontwikkeld binnen het kennisprogramma Solve, wat staat voor Snelle oplossingen voor lucht en verkeer. Dit programma ontwikkelt, beheert en verspreidt informatie over verkeersmaatregelen om de luchtkwaliteit langs lokale wegen te verbeteren (zie www.crow.nl/luchtkwaliteit).

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven