Richtlijn Bewegwijzering 2014 biedt handvatten voor uniforme bewegwijzering

20-01-2014

Nieuwe richtlijn biedt alle relevante en actuele informatie
 
Een veilige, vlotte, efficiënte verkeersafwikkeling valt of staat met een goede bewegwijzering. Deze is uniform, leesbaar, begrijpelijk en helpt de weggebruiker zijn weg te vinden. Tot nu toe verschilt de bewegwijzering in Nederland per wegtype en locatie. De nieuwe CROW-publicatie ‘Richtlijn bewegwijzering 2014’ helpt wegbeheerders en overige betrokkenen om de toepassing van wegwijzers te uniformeren en te optimaliseren. 

De nieuwe richtlijn vervangt de oude richtlijn uit 2005, die door de aanpassingen in de bewegwijzering op autosnelwegen en de komst van aanvullende CROW- richtlijnen is verouderd. De nieuwe richtlijn zal meer gewicht krijgen dan de richtlijn uit 2005. Deze werd alleen door het ministerie en Rijkswaterstaat vastgesteld, nu willen ook de overige wegbeheerders – provincies, gemeenten, waterschappen - zich bij de vaststelling van deze richtlijn aansluiten.

Nieuwe bewegwijzeringssystematiek en nieuwe pijlconfiguratie

De publicatie bevat de eisen en richtlijnen waaraan de bewegwijzering op autosnelwegen en niet-autosnelwegen moet voldoen. Aan bod komen: het aanduidingenbeleid, de bewegwijzeringssystematiek, de basisprincipes van bewegwijzering, het bordontwerp en de configuratie van de bewegwijzering.
 
De belangrijkste verschillen ten opzichte van de voorgangers zijn de nieuwe bewijzeringssystematiek en de nieuwe pijlconfiguratie. De publicatie gaat bijvoorbeeld in op het gebruik van opgaande pijlen in plaats van vallende pijlen, het aanduiden van richtingen in plaats van hoofd- en eindbestemmingen, en het gebruik van een witte bies op borden voor meer contrast tussen rode en blauwe kleuren om de leesbaarheid te vergroten. Met afbeeldingen en technische tekeningen wordt duidelijk gemaakt hoe de wijzigingen toe te passen.

Alle relevante informatie bijeen

De nieuwe richtlijn vervangt CROW-publicatie 222 ‘Richtlijn bewegwijzering’ uit 2005 inclusief de bijbehorende uitgaven ‘Richtlijn bewegwijzering uitwijkroutes’ uit 2008 en ‘Plaatsing bewegwijzering bij rotondes’ uit 2006 en CROW-publicatie 262 ‘Richtlijn toeristische bewegwijzering’ uit 2008. Bovendien is de richtlijn ‘ROA-bewegwijzering 2012’ erin opgenomen.
 
 
CROW publicatie ‘Richtlijn bewegwijzering 2014’ (artikelnummer 322) is te bestellen en online beschikbaar in de Online Kennismodule ‘Meubilair en Installaties’.
 
CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Een not-for-profit organisatie waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken aan het ontwikkelen, verspreiden en beheren van praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud.

Latest newsLatest news
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven