Past Performance systematiek vanaf nu landelijk beschikbaar

14-05-2014

Decentrale overheden kunnen vanaf nu Past Performance uniform toepassen. Daartoe ondertekenden Iman Koster, directeur van CROW, en Arno Schumacher, directeur Ruimte en Welzijn van gemeente Heemstede (namens de werkgroep Past Performance Noord-Hollandse gemeenten), gistermiddag een intentieverklaring. De partijen spreken met de verklaring af de systematiek en website door te ontwikkelen en te implementeren.

Past Performance omvat het (op uniforme wijze) meten en beoordelen van de wijze waarop door de opdrachtnemer aan de contractuele verplichtingen wordt voldaan tijdens de uitvoering van de opdracht. De focus ligt daarbij op houding en gedrag. De resultaten worden mede gebruikt bij het selecteren van bedrijven voor enkelvoudige opdrachten en deelname aan onderhandse aanbestedingen. Past Performance heeft als doel om zowel het opdrachtgeverschap als het opdrachtnemerschap verder te professionaliseren en daarmee faalkosten te verminderen en miscommunicatie te voorkomen.

Foto: Iman Koster en Arno Schumacher tekenen intentieverklaring Past Performance

Beoordeling op uniforme wijze

Een twintigtal gemeenten in Noord-Holland past per 1 juli 2013 gezamenlijk een Past Performance systematiek toe. Tijdens de uitvoering van projecten beoordelen zij hun opdrachtnemers op uniforme wijze. Opdrachtgever en opdrachtnemer bespreken de tussentijdse beoordelingen, waarbij de opdrachtnemer ook feedback aan de opdrachtgever geeft. De eindbeoordelingen worden via een website tussen opdrachtgevers uitgewisseld. Ook andere gemeenten, waterschappen en provincies hebben belangstelling getoond voor deze systematiek.
 
CROW is sinds februari 2013 nauw betrokken bij meerdere trajecten om Past Performance gezamenlijk te ontwikkelen en bij decentrale overheden, aannemers en ingenieursbureaus in te voeren. In 2013 en 2014 heeft CROW bijeenkomsten over dit onderwerp georganiseerd.
 
De toepassing van Past Performance is gebaat bij uniformiteit en objectiviteit. CROW heeft als onafhankelijk kennisplatform veel ervaring met het, samen met opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviesbureaus, ontwikkelen van initiatieven en het praktisch toepasbaar maken daarvan.

Website in beheer bij CROW

Met het ondertekenen van de intentieverklaring is het beheer van de Past Performance-website overgegaan naar CROW. Daarmee komen de website www.past-performance.nl en de achterliggende systematiek beschikbaar voor alle decentrale overheden.
 
CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Een not-for-profit organisatie waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken aan het ontwikkelen, verspreiden en beheren van praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud.

Latest newsLatest news
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven