Nieuwe toegankelijkheidsrichtlijnen voor openbare ruimte en openbaar vervoer

30-01-2014

Ede, 30 januari 2014 - Zelfredzaamheid en zelfstandige mobiliteit zijn belangrijke voorwaarden om aan het maatschappelijk verkeer te kunnen deelnemen. Daarvoor is het nodig dat het ov en de openbare buitenruimte toegankelijk zijn voor mensen met én zonder beperkingen. Wegbeheerders, ontwerpers en beleidsmedewerkers hebben behoefte aan eenduidige richtlijnen om die toegankelijkheid te realiseren. CROW heeft om die reden de nieuwe Richtlijn Toegankelijkheid opgesteld.

Toegankelijkheid van de openbare ruimte en het ov is in allerlei verdragen en wetten geregeld. In het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking staat dat iedereen toegang moet kunnen hebben tot de fysieke omgeving en tot vervoer. Nederland heeft aangegeven dit verdrag te ratificeren. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor planvorming en inrichting van de lokale openbare ruimte. Daarnaast zijn gemeenten volgens de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) verplicht om burgers te ondersteunen om maatschappelijk te kunnen participeren. Verder regelen de nieuwe Europese verordening Passagiers-rechten en de Wet gelijke behandeling een goede toegankelijkheid van bussen en halteplaatsen. 

Verouderde en versnipperde kennis

Ondanks de geldende wetten zijn er in de praktijk nog aanzienlijke problemen, zo blijkt uit een probleemverkenning door het ministerie van VWS in 2011. De openbare ruimte is nog niet voor iedereen toegankelijk. Er zijn voor dit probleem meer oorzaken te noemen, maar een daarvan is de veelheid aan richtlijnen. Er is behoefte aan eenduidigheid, samenhang en afstemming van toegankelijkheidsrichtlijnen. CROW wil met het uitbrengen van de publicatie Richtlijn Toegankelijkheid de bestaande richtlijnen bundelen én verouderde kennis actualiseren.
 

Toename senioren vergroot de noodzaak

Het aantal senioren ouder dan 75 jaar neemt toe: naar verwachting groeit dit aantal van 1,1 miljoen in 2011 naar 2,4 miljoen in 2040. Meer dan in het verleden leiden veel senioren een actief leven. Ze werken langer door en participeren meer in activiteiten buitenshuis. Senioren moeten zelfstandig kunnen blijven winkelen, reizen en recreëren. Het ouder worden gaat echter veelal gepaard met beperkingen. Wegontwerpers moeten zich bewust zijn van die beperkingen in combinatie met de veranderende behoeften van senioren. De noodzaak van een toegankelijke openbare ruimte is daarmee nog meer toegenomen.
                      
CROW-publicatie Richtlijn toegankelijkheid (artikelnummer 337) is beschikbaar via de webshop en is online beschikbaar in de Online Kennismodule Verkeersveiligheid en toegankelijkheid. Aan deze publicatie heeft een werkgroep gewerkt, bestaande uit medewerkers van gemeenten, provincies, belangenverenigingen, adviesbureaus en vervoersbedrijven.

Latest newsLatest news
Richtlijn toegankelijkheid
Bestel de Richtlijn
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven