Resultaten 2016

Elk jaar doet CROW verslag van zijn activiteiten. Het jaarverslag is online te raadplegen. Het jaarverslag van 2016 bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Iman Koster: CROW ligt op koers
2. Resultaten
3. Hoe is CROW gefinancierd?

CROW draaide in 2016 beter dan was begroot

Het resultaat na interestbaten en incidentele kosten (k€ 246) is k€ 216 beter dan was begroot (k€  30 positief). Aan de inkomstenkant was in 2016 een sterke groei te zien bij onze digitale abonnementsgebonden producten en bij cursussen en opleidingen. Op de projecten zijn niet alle inkomsten gerealiseerd, mede door ziekte en vertrek van enkele medewerkers. Door ook in 2016 de kosten sterk te bewaken is het saldo over het boekjaar uiteindelijk positief.
 

Focus op kansrijke initiatieven

Ook in 2016 zijn we hard aan de slag gegaan met de implementatie van onze strategie ‘Verbinden en Verankeren’. Binnen die strategie ontwikkelen wij ons door naar een open, samenwerkende organisatie, die sterk verbonden is met de voor ons belangrijke partijen. Tot een organisatie met een sterke verbinding met relevante stakeholders. Een organisatie die op basis van kennis van partijen en vakgebieden behoeftegestuurd werkt en gebruikers op maat bedient.  
 
Zo zijn we het domein Aanbesteden en Contracteren verder gegaan met de implementatie in de sector van CROW ProContract en van Past Performance. Ten aanzien van ProContract is besloten om de focus te zetten op het converteren van de bestaande RAW-contractdata naar algemeen toepasbare data (de CROW Basisspecificaties genoemd). Vanaf mei 2016 is daartoe een team CROW Basisspecificaties ingesteld, dat zowel uit eigen medewerkers bestaat als medewerkers van partners. Zo bouwen we in co-creatie bestaande data om in een structuur die toekomstbestendig is en bruikbaar bij de moderne ontwikkelingen in de sector. De data wordt opgeslagen in een moderne semantische database waar klanten het op kunnen halen bij het opstellen van contracten. Samen met klanten voerden wij in 2016 bovendien een aantal pilotprojecten uit om te testen of het werkt in de praktijk.
 

KpVV-programma

In het domein Verkeer en Vervoer is allereerst het KpVV-programma uitgevoerd. Aanvullend op het KpVV-programma is er in toenemende mate sprake van aanvullende projecten die apart worden gefinancierd door de overheden. Het appèl op CROW om actief in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de sector Verkeer en Vervoer en daarin een pro-actieve rol te nemen groeit. Dit betreft o.a. de ontwikkelingen rond nieuwe technologieën, de nationale agenda Fiets en data-gerelateerde activiteiten (dashboards, analyses, monitoring). De benodigde personele capaciteit voor deze activiteiten was (te) krap voorhanden. Het effect is dat de basissubsidie voor het KpVV-programma niet volledig is gerealiseerd.
 

NDOV

Een andere ontwikkeling in 2016 is, dat het besluit door de gezamenlijke overheden om het NDOV (Nationale Data Openbaar Vervoer) onder te brengen bij CROW is geëffectueerd. Het NDOV (omzet ca. 2,9 miljoen) is per februari 2016 gehuisvest in de locatie Utrecht en draagt naar rato bij aan de exploitatiekosten van de locatie. Op 20 december 2016 is het penvoerder-en budgethouderschap NDOV en GOVI middels het ondertekenen van een addendum bij de Bestuursovereenkomst GOVI en de Samenwerkingsovereenkomst Nationale Data Openbaar Vervoer per 1 januari 2017 formeel overgedragen aan CROW.

Voor de portfolio van Verkeer en Vervoer voor cursussen en opleidingen is er een zekere overlap met de NOVI-Verkeersacademie, terwijl beide moeite hebben om een sluitende exploitatie te realiseren. Na een uitgebreide analyse is besloten dat de modules voor de opleiding Verkeerskunde worden geïncorpereerd in de (geaccrediteerde) opleiding van de NOVI-Verkeersacademie. We denken daarmee de sector beter te bedienen en tevens een betere exploitatie te realiseren.
 

Assetmanagement

In het domein Beheer Openbare Ruimte & Infrastructuur is CROW dé kennispartner voor beheerders van de openbare ruimte en het infrastructuur netwerk. In dit domein is veel beweging. Professioneel beheer en Assetmanagement zijn belangrijke thema's die, samen met de veranderende rollen en contracten, zorgen voor een positieve, op samenwerking gerichte, dynamiek.
 
Naast enkele grote herzieningen van publicaties in 2016, zoals de CROW-publicatie 500 'Voorkomen van schade aan kabels en leidingen', zijn ook essentiële herzieningen in bijvoorbeeld de Wegbeheersystematiek gestart, nodig om mee te groeien met de bewegingen als differentiatie van onderhoudsniveau 's, risico-denken en nieuwe rollen en technieken. Stakeholders zijn zich weer meer aan het verenigen om zodoende efficiënt met de beperkte middelen om te gaan.

CROW merkt dat bij de Samenwerkende Provincies die een gezamenlijk kennisprogramma hebben opgezet, en de gemeenten voelen hier ook wat voor. Te beginnen bij de gemeenten als de G4 met Eindhoven en Arnhem die al gezamenlijk optrokken in 2016 op het gebied van benchmarken.

Het kennisportaal voor Assetmanagement (iAMPro) kent steeds meer gebruikers, maar het moment om het zelfstandig te kunnen financieren uit de exploitatie is nog niet gekomen in 2016. Het portaal wordt nu nog steeds gefinancierd. Eromheen zien we dat we steeds meer hulp kunnen bieden (en inkomsten kunnen generen) door cursussen en trainingen op gebied van Assetmanagement, zoals in gemeente Amsterdam. Het punt komt dat CROW weer moet investeren in eigen kennisdragers, het aantrekken van deskundigen op het gebied van assetmanagement in eigen gelederen.

CROW bleef voortdurend in gesprek met stakeholders uit de infrasector om ook hier langjarig commitment en financiering te verkrijgen voor een passend kennisprogramma Infratechniek.
 

Netwerken

Het Infra-Innovatie Netwerk is weer een goede stap in de verankering en het netwerk vraagt ook weer uitwerking, zoals een vorm van een Asfaltkwaliteitsloket, ter beoordeling van innovatieve producten. Met de sectorpartijen wordt ook gewerkt aan een Asfalt-Impuls, bij de voorbereidingen is CROW betrokken. De netwerken krijgen ook een steeds prominentere rol, de Programmaraad FCK-CT steunt CROW bij de doorontwikkeling. Dit geldt voor de netwerken CROW Levende Stad, Platform Infrastructuur (inclusief het kennisplatform Betonwegen), netwerk rondom iAMPro en het Infra-Innovatie Netwerk. Ook hier wordt het tijd dat CROW nieuwe kennis en kunde voor communitymanagement binnenhaalt.
 

(Big) Data

CROW heeft in 2016 ook de eerste stappen gezet om een positie te verwerven in het zeer actuele thema 'Big data'. We zijn beland in het tijdperk van 'dataficatie'. In dit tijdperk wordt alle informatie omgezet in computergegevens, waardoor deze gegevens door machines kunnen worden geanalyseerd: woorden (en ook kennis, vastgelegd in teksten) worden gegevens (Google); locaties worden gegevens (TomTom, gps), interacties tussen mensen worden gegevens (Facebook, Twitter), objecten/dingen worden gegevens ('the internet of things'). Deze gegevens vertegenwoordigen een nieuwe waarde, die we nog moeten gaan ontdekken. Ook overheden vragen zich op dit moment af wat de toegevoegde waarde van big data kan zijn voor hun werk. CROW is actief (mede in het samenwerkingsverband met NDOV) op het gebied van reizigersdata en organiseert in opdracht van FCK-CT workshops waarin overheden worden uitgedaagd om 'datagedreven' te kijken naar het dagelijks werk van het beheer van de openbare ruimte en de infrastructuur, met als doel te ontdekken op welke wijze we met data meerwaarde kunnen creëren.
 
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven