Overzicht resultaten 2017

CROW draaide in 2017 beter dan was begroot

Staat van baten en lastenIn de begroting voor 2017 was rekening gehouden met een verlies van k€ 1013. Het resultaat na interestbaten en incidentele kosten (verlies k€ 272) is echter aanzienlijk (k€ 741) beter dan was begroot. 
De inkomstenkant liet een mooie (en begrote) groei zien ten opzichte van 2016. In 2017 maakte de NDOV financiering (Nationale Data Openbaar Vervoer) voor het eerst deel uit van de totale projectfinanciering. Daardoor zijn de inkomsten hoger dan in 2016.
Aan de kostenkant heeft een tijdig actieplan (met een stevige kostenreductie) ervoor gezorgd dat de kosten ruim binnen de bgroting bleven. De bedrijfskosten vielen lager uit dan begroot. 

2017 was het jaar van transitie

Vanaf 1 juni 2017 werken wij vanuit een nieuw organisatiemodel. Het is een uitvloeisel van de nieuwe strategie die in 2015 is vastgesteld. Daarin staan zelforganiserende teams centraal. De organisatie wordt ondersteund door verschillende stafafdelingen. Een driehoofdig directieteam schetst de kaders en geeft de organisatie richting. In de nieuwe organisatievorm verwachten wij een kortere ‘time to market’ te realiseren, kunnen wij sneller reageren op klantbehoeften, vergroten wij onze innovatiekracht en zijn wij wendbaarder in de constant veranderende markt. Ook maken wij onze organisatie hiermee een aantrekkelijkere werkgever voor toptalent.
We werken nu in kennisteams die samen met kennispartners kennis ontwikkelen. We betrekken onze stakeholders meer bij het ontwikkelen van kennis. Het ontwikkelen en beheren van communities is daarom een belangrijke taak voor ons geworden. 

En we zijn verhuisd naar een duurzaam en transparant pand dat beter past bij onze nieuwe werkwijze. 

Een aantal ontwikkelingen uit 2017

Er kwam weer een meer positieve stemming in de sectoren waar we voor werken. De markt is aangetrokken waardoor de vraag naar onze diensten groter is geworden.

  • Per 1 januari 2017 heeft de Provincie Noord-Holland NDOV (Nationale Data Openbaar Vervoer) aan ons overgedragen. CROW-NDOV is een samenwerkingsorganisatie van 15 overheden die het openbaar vervoer aansturen. Binnen NDOV werken vervoerders, ov-autoriteiten en loketten samen aan het beschikbaar stellen van brondata van en over het openbaar vervoer.
  • De Bouwagenda is van start gegaan. CROW is actief lid van de bouwcoalitie. De bouwsector wordt meer en meer een kennisintensieve sector en wil bovendien innovatiever worden. Bouwkennis is ook te exporteren en wordt daarmee belangrijker, ook voor de overheid. Bij kennisvragen speelt CROW een rol. Wij brengen deze kennis in de praktijk 
  • In 2017 is helaas het doek gevallen voor collega Kennisinstituut SBRCURnet. CROW voelt een hoge mate van verantwoordelijkheid om de daar ontwikkelde kennis te behouden voor de sector. Een groot deel van de projecten die SBRCURnet in opdracht van Rijkswaterstaat uitvoerde zijn nu ondergebracht bij CROW, evenals producten voor de werkterreinen beton(constructies), geotechniek en waterbouw.
  • CROW heeft de kennisportal en de community iAMPro verder uitgebouwd. iAMPro brengt professionals in assetmanagement op interactieve wijze met elkaar in contact en stelt hen in staat assetmanagementvraagstukken versneld op te pakken.
Het jaarbericht van 2017 is ook als download (PDF) beschikbaar.
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven