Hoe is CROW gefinancierd?

CROW is een stichting zonder winstoogmerk. Ons streven is om kostendekkend te werken. We hebben producten die heel succesvol zijn. Deze brengen meer op dan ze kosten. Maar daartegenover staan ook producten waarbij dat niet lukt.

Om kennisproducten te kunnen maken, heeft CROW financiers nodig. Dat zijn vaak de (decentrale) overheden, onze belangrijkste kennispartners. Zij doen dit via grote programma´s, zoals het Kennisplatform Verkeer en Vervoer, het Kennisprogramma Provincies en het Fonds Collectieve Kennis - Civiele Techniek, maar ook individueel. Vanuit het bedrijfsleven wordt ook een belangrijke samenwerkingsbijdrage geleverd.
Daarnaast vragen we vergoedingen voor het gebruik van onze kennisproducten, zoals de 0,15 procent afdracht voor de RAW, de abonnementen op onze kennismodules of toegangskaartjes voor één van onze congressen.
Onze kennispartners betalen dus door projectfinanciering vooraf voor de ontwikkeling van kennisproducten. En daarnaast, via de vergoedingen voor het gebruik ervan, voor continuïteit in de beschikbaarheid van actuele producten. Met deze combinatie van voorfinanciering en inkomsten uit verkoop van onze producten en diensten kunnen wij de collectieve kennis borgen en Nederland van de benodigde kennis voorzien!

Bijeenkomst CROW

Visie/missie 

De maatschappij is turbulent en de ontwikkelingen gaan snel. (Decentrale) overheden en andere (semi-)publieke opdrachtgevers, zoals Rijkswaterstaat en nutsbedrijven, hebben actuele kennis en duidelijke richtlijnen en maatstaven nodig om hun publieke taken goed te kunnen uitvoeren. Het zou niet kostenefficiënt zijn als zij die kennis, richtlijnen en maatstaven ieder op individuele basis en los van elkaar zouden ontwikkelen. CROW faciliteert daarom de sector op het gebied van kennis van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer. Wij bieden houvast en zekerheid.

Vanuit ons inzicht in de werkprocessen van de publieke opdrachtgevers en hun opdrachtnemers en adviseurs ontwikkelen wij praktische tools en kennis en ondersteunen wij de toepassing hiervan in de dagelijkse praktijk. Dat doen wij samen met kennispartners, de gebruikers van de kennisproducten en de financiers van kennisontwikkelingsprojecten. Wij bekijken vraagstukken in samenhang en leggen verbindingen tussen werkterreinen, tussen beleid en praktijk, tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers, en tussenverleden, heden en toekomst. 


Kengetallen CROW
Het jaarbericht van 2017 is ook als download (PDF) beschikbaar.
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven