Fonds Collectieve Kennis-Civiele Techniek en het belang voor CROW

Hoe ontwikkelen we een veilige rotonde? Wat is assetmanagement, hoe implementeren we dat? Hoe leggen we de realisatie van een project goed vast in contracten? Allemaal voorbeelden van vragen die spelen bij overheden. Het Fonds Collectieve Kennis-Civiele Techniek (FCK-CT) verzamelt deze vragen om een beeld te krijgen van de behoeften en trends in overheidsland. Sinds 1999 stelt het fonds geld beschikbaar waarmee CROW collectieve en praktisch toepasbare kennis ontwikkelt.

Essentieel voor kennisontwikkeling

FCK-CT is essentieel voor de kennisontwikkeling in Nederland; zo goed als alle producten van CROW zijn mogelijk gemaakt door financiering vanuit dit fonds. Denk aan o.a. de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte, de Assetmanagement beheersystematiek, de Basisspecificaties, de ASVV en het Handboek wegontwerp. Zonder FCK-CT komen deze producten niet tot stand.

Het fonds voelt zich naast het leveren van producten ook verantwoordelijk voor het instandhouden daarvan. Als er grote wijzigingen zijn zoals nieuwe wetten of nieuwe concepten die het vak veranderen, dan financiert FCK-CT ook de noodzakelijke aanpassingen van onze kennisproducten.

Hoofdlijnenprogramma

De thema’s in het Hoofdlijnenprogramma van FCK-CT zijn: 

  • Rationaliseren en professionaliseren beheer
  • Realiseren toekomstbestendige infrastructuur
  • Maximaliseren evenwicht mobiliteit, veiligheid en milieu
  • Verbeteren Opdrachtgeverschap

Op deze terreinen legt het fonds zijn oor te luister bij alle overheden. Die geven aan wat er speelt en waar zij tegenaan lopen. De uitkomsten worden besproken in de Programmaraad van FCK-CT. Deze raad bestaat momenteel uit elf leden (afkomstig van 5 gemeenten, 3 provincies, 1 waterschap, het Havenbedrijf Amsterdam en het Rijksvastgoedbedrijf), allen vertegenwoordigers van de stakeholders van FCK-CT. Datzelfde geldt voor de leden van de Raad van Toezicht. 

De Programmaraad stelt op basis van de behoeften in overheidsland (opdrachtgevers) eenmaal per drie jaar een hoofdlijnenprogramma op met maatgevende thema’s. Dit programma legt de raad als bindend advies voor aan de Bestuurder van FCK-CT. Uit dat hoofdlijnenprogramma komt elk jaar een werkprogramma voort, dat ook als bindend advies aan de Bestuurder wordt aangeboden.

CROW voert werkprogramma uit

De uitvoering van het werkprogramma van FCK-CT ligt bij  CROW, vanwege onze onafhankelijke positie in de civieltechnische en infra-sector en de organisatorische capaciteit. Voor zowel de samenstelling als de uitvoering van het werkprogramma onderhouden we intensief contact met de Programmaraad. CROW krijgt de opdracht van FCK-CT om projecten uit te voeren en om kennis te ontwikkelen die beantwoordt aan de vragen die zijn geformuleerd door de Programmaraad. Dat doen we in nauwe samenwerking en met hulp van marktpartijen (adviesbureaus, aannemers, leveranciers) en andere kennisinstituten. Bij de verschillende onderdelen van het werkprogramma schakelen we andere partijen in om de inhoudelijke ontwikkeling optimaal te realiseren.   

Vrijwillige afdrachten

FCK-CT is een zelfstandige stichting. Het fonds wordt jaarlijks gevuld met circa twee miljoen euro middels vrijwillige afdrachten van overheden en andere opdrachtgevers. Deze afdrachten zijn geregeld via de RAW-systematiek/CROW ProContract-systematiek (als onderdeel van de contractteksten) en worden volledig besteed aan de doelstelling van het fonds: het ontwikkelen van collectieve en praktisch toepasbare kennis voor het brede werkveld van het fonds. Het FCK-CT financiert alleen projecten en programma’s voor de ontwikkeling van kennis en laat de exploitatie van richtlijnen of tools aan de uitvoerende partijen over. 

Daarbij neemt FCK-CT zelden 100 procent van de financiering van kennisontwikkeling voor zijn rekening. Het fonds is er een groot voorstander van dat andere partijen participeren. Doordat zij bereid zijn mee te betalen, treedt er een multipliereffect op en kunnen er extra stappen worden gezet. Dit is tevens van belang voor het draagvlak van de ontwikkelde producten in de sector.

Meer informatie

Voor meer informatie over het fonds kunt u contact opnemen met dr. A.N. (Ton) Hesselmans, programmasecretaris van FCK-CT, via ton.hesselmans@fck-ct.nl of 0318-695314 of 06-13738587. 

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven