CROW-KpVV

CROW-KpVV is er voor alle decentrale overheden: gemeenten, provincies, stadsregio’s, waterschappen en hun koepels. En meer specifiek voor beleidsambtenaren, managers en bestuurders die lokaal en regionaal verkeers- en vervoersbeleid maken en realiseren. Maar ook andere organisaties kunnen profiteren van de producten en -diensten. Bijvoorbeeld belangenorganisaties, kennisinstituten, vervoerbedrijven en onderwijsinstellingen.

Het doel van CROW-KpVV is een bijdrage leveren aan het competenter maken van de overheid op het gebied van mobiliteit. Dit doel is ambitieus, maar moeilijk meetbaar. CROW-KpVV maakt niet het beleid, maar de bijdrage eraan moet tastbaar zijn.

Deze bijdrage speelt op drie niveaus:

  • bestuurders ondersteunen bij discussies en besluitvorming over verkeer en vervoersbeleid;
  • ambtenaren voorzien van vakkennis, professioneel en ‘op maat’;
  • instituten, personen en organisaties met elkaar verbinden via professionele netwerken.

Programma

In opdracht van de gezamenlijke overheden voert CROW-KpVV een Meerjarenprogramma uit. Tot dit Meerjarenprogramma behoort ook CROW-Fietsberaad.

CROW-KpVV biedt haar doelgroepen een breed scala aan middelen en activiteiten: een digitale bibliotheek met veel documenten, nieuwsbrieven en discussieplatforms (LinkedIn, weblogs). CROW-KpVV biedt praktische producten en diensten, bijvoorbeeld in de vorm van publicaties en bijeenkomsten. Dat doet CROW-KpVV binnen het cluster Verkeer & Vervoer van CROW. Op de volgende gebieden is CROW-KpVV actief: Collectief Vervoer, Fiets (onder het merk Fietsberaad), Mobiliteit en Wegontwerp. Daarin wijst het de weg naar kennis, zodat beleidsadviseurs en bestuurders hun werk beter kunnen uitvoeren. In een breed netwerk met andere kennisinstituten en maatschappelijke organisaties is CROW-KpVV betrokken bij actuele ontwikkelingen in het decentrale beleid. CROW-KpVV signaleert nieuwe ontwikkelingen en geeft aan wat hun betekenis is en wat de gevolgen kunnen zijn.

Organisatie

CROW-KpVV wordt aangestuurd vanuit het Bestuurlijk Koepeloverleg Infrastructuur en Milieu (voorheen: Nationaal Mobiliteitsberaad).

Bestuursovereenkomst vernieuwd

Op 25 juni 2012 werd de nieuwe bestuursovereenkomst ondertekend tijdens het bestuurlijk koepeloverleg, waarin het ministerie van IenM, IPO en VNG vertegenwoordigd zijn. De nieuwe overeenkomst loopt tot en met 2017.

Financiering

CROW-KpVV wordt nu rechtstreeks gefinancierd uit BDU-gelden. Mocht de BDU (geheel of gedeeltelijk) worden overgeheveld naar de algemene fondsen, dan regelen de verschillende partijen de financiering van CROW-KpVV onderling.

Sinds 1 augustus 2009 is CROW-KpVV (voorheen onder de naam Kennisplatform Verkeer en Vervoer - KpVV) onderdeel van CROW. Evenals CROW-KpVV werkt CROW als organisatie aan het oplossen van kennisvragen over verkeer en vervoer voor decentrale overheden. Het verschil is dat CROW-KpVV zich meer richt op beleidsmatige processen en CROW als organisatie vooral gericht is op de uitvoeringspraktijk: “Praktische kennis direct toepasbaar”. CROW-KpVV is een Meerjarenprogramma in kenniscluster Verkeer en Vervoer binnen CROW.

Het voorheen Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) is in 2004 van start gegaan. Op 1 januari 2005 is het KpVV samengevoegd met het Centrum Vernieuwing Openbaar Vervoer (CVOV). Per 1 januari 2006 is het landelijk Fietsberaad toegevoegd.

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven