CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Tervisielegging Riolering – onderdeel ‘liggingseisen’

28-04-2014

Een RAW-werkgroep heeft de eisen die worden gesteld aan de hoogteligging en richting van nieuw aangelegde riolering opnieuw geformuleerd en licht aangepast. De concepttekst ligt momenteel ter visie.

In de RAW Standaard 2010 zijn eisen opgenomen met betrekking tot de ligging van nieuw aangelegde rioolleidingen. De liggingseisen omvatten zowel de richting van de leiding als de hoogte. Voor beide aspecten zijn verschillende eisen opgenomen. In de praktijk is gebleken, dat regelmatig discussie ontstaat over de afkeuring van een (gedeelte van) de aangelegde leiding bij een geringe afwijking van de voorgeschreven hoogte, terwijl de functionaliteit van de leiding niet in het geding was.

Nadrukkelijker onderscheid vrijvervalriool en persleiding

Mede naar aanleiding van vragen uit de markt is in de nieuwe tekst in sommige bepalingen ook nadrukkelijker onderscheid gemaakt tussen vrijvervalriool en persleidingen. Tegelijk met de aanpassing van de liggingseisen is ook door de werkgroep gekeken naar overlappende eisen uit nieuwe NEN-normen. Eisen en definities die in de NEN-normen zijn geformuleerd zijn uit de RAW-bepalingen verwijderd.

Het is mogelijk om commentaar te geven op de concepttekst tot en met 31 mei 2014.

Scroll naar boven