CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

CROW Betonprogramma: werkwijze en actuele thema’s

31-03-2020

Met de komst van het projecten- en productenportfolio van CURnet heeft CROW sinds 2018 ook het Betonprogramma in beheer. De projecten in het betonprogramma zijn bouwstenen in de meerjarige programmering van CROW en worden ingegeven door bovenliggende maatschappelijke vragen.

betonContinue thema’s zijn kwaliteit en constructieve veiligheid en de borging daarvan door het voorschriftenwerk. In het kader van duurzaamheid zijn CO2-reductie en circulariteit op dit moment actuele thema’s.
 

Samenwerking in Programma AdviesRaad Beton en Betonconstructies

De CROW Programma Adviesraad Beton en Betonconstructies (PAR) adviseert CROW over het betonprogramma.
In deze adviesraad zijn de volgende geledingen vertegenwoordigd:
  • de betonindustrie (Betonhuis: cement, betonmortel, prefab, Cascade: zand & grind);
  • opdrachtgevers rijksoverheid (RWS-GPO/ProRail);
  • onderzoek en wetenschap (TUD, TUE, TNO);
  • adviesbureaus en bouwbedrijven uit de GWW en B&U (Bouwend Nederland, VN Constructeurs);
  • kennisoverdracht, opleidingen (CROW, BetonVereniging).
 De adviesraad adviseert CROW verder over de kennisontwikkeling, -overdracht en toepassing van nieuwe kennis over het gebruik en de toepassingsmogelijkheden van beton, het gedrag van materialen en constructies, levensduur (durability) en duurzaamheid (sustainability).
 
CROW legt deze nieuwe kennis vast en maakt die toegankelijk voor de praktijk. CROW vertaalt via breed samengestelde werkgroepen nieuwe kennis in regels en technische grondslagen voor de bouw.
Ook wordt de verankering van de Nederlandse bouwpraktijk in de Europese regelgeving gestimuleerd en zorgt CROW voor inbreng van kennis en ervaring bij de respectievelijke NEN-commissies.
 
De uitvoerende werkgroepen maken deel uit van het inhoudelijke netwerk van het betonprogramma van CROW. Bij de leden van deze werkgroepen is een schat aan kennis en ervaring aanwezig. Bij het agenderen, programmeren en verkrijgen van draagvlak voor (nieuwe) activiteiten wordt daarvan gebruik gemaakt. Onderzoek en kennisontwikkeling zijn randvoorwaarden voor het toekomstbestendig borgen van veiligheid en kwaliteit. Deze kennis wordt vastgelegd in kennisdocumenten zoals CROW-CUR Aanbevelingen, Rapporten en Richtlijnen voor de praktijk.
 
Bij de Programma-Adviesraad Beton worden door CROW belanghebbenden en deskundigen uit de gehele betonketen met elkaar in verbinding gebracht. De gemeenschappelijke ‘drive’ is vooral technisch-inhoudelijk van aard, maar zeker met het doel om maatschappelijke vraagstukken te beantwoorden. Navolgend zijn een aantal thema’s beschreven.
 

Thema: Constructieve veiligheid en kwaliteit

Onderzoek en kennisontwikkeling zijn randvoorwaarden voor het toekomstbestendig borgen van veiligheid en kwaliteit. Deze kennis wordt vastgelegd in kennisdocumenten en richtlijnen voor de praktijk. Voorbeelden van kennisontwikkelingsprojecten die momenteel lopen bij CROW zijn:
  • Scheurwijdtebeheersing van betonconstructies
  • Autogene krimp bij betonconstructies
  • Definitieve staalvezel-onderwaterbetonvloeren
  • Afwerken en nabehandelen van beton
  • Recycling van moderne brekermaterialen
 

Thema: CO2-reductie en circulariteit

De Europese en in vervolg daarop ook de Nederlandse regeringsleiders hebben met elkaar doelstellingen afgesproken voor de reductie van CO2-uitstoot en winning van primaire grondstoffen. Daarom wordt in het betonprogramma aandacht gegeven aan CO2-reductie en circulariteit, zowel aan het begin als aan het eind van de levenscyclus van betonnen constructies. Dit sluit naadloos aan op het BetonAkkoord dat door vele partijen in de betonsector is ondertekend.
In het licht van de klimaatdoelstellingen verdient de vervangingsopgave van de vele kunstwerken die in de vorige eeuw zijn gebouwd bijzondere aandacht. De manier waarop kunstwerken zullen worden gesloopt en vervangen heeft grote impact op het behalen van deze klimaatdoelstellingen. Door te kiezen voor een integrale benadering wil RWS als assetmanager een duurzame bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.
 

Voorschriftenwerk

Een vast onderdeel van het programma is het voorschriftenwerk: de relatie en afstemming met NEN, de rol van NEN-normcommissies Betontechnologie en TGB Betonconstructies en de betekenis van Europese ontwikkelingen voor het Nederlandse voorschriftenwerk. Ook worden bestaande CUR Aanbevelingen, Rapporten en Richtlijnen regelmatig tegen het licht gehouden om te beoordelen of deze nog actueel zijn, zo nodig worden ze geactualiseerd.
 

Contactpersoon vanuit CROW

Ad van Leest
Begeleider van de CROW Programma AdviesRaad Beton en Betonconstructies
ad.vanleest@crow.nl
 
Een overzicht van alle CUR Aanbevelingen en de nieuwste CROW-CUR Aanbevelingen – ook die over beton? Klik hier voor een totaaloverzicht en de bestelmogelijkheden.
 

Scroll naar boven